Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pisma w sprawie nierozwiązywania problemów [zobacz >>>], które zostały zgłoszone prawie dwa lata temu [zobacz >>>] [zobacz >>>] i, co więcej, doczekały się względnie szybkiej odpowiedzi, w której stwierdzono, że zostaną rozwiązane. Jak widać poniżej, papier wiele zniesie.

ZDM/5511/DTBR/172/08

Warszawa, dnia 27 .05 .2008 r.

Od: Zarząd Dróg Miejskich

W odpowiedzi na pismo znak: SRN/08/0413/01/MS [zobacz >>>], Zarząd Dróg Miejskich informuje, co następuje:

Ad. 1.

Termin realizacji wygrodzeń w terenie jest uzależniony od uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień u Inżyniera Ruchu oraz możliwości wykonawczych ZRiKD. Jednocześnie informujemy, iż po przeprowadzonej kontroli w terenie, w opracowywanym obecnie projekcie organizacji ruchu odstąpiono od realizacji wygrodzeń na przystankach Tor Stegny 01 i 05 gdyż nie stwierdzono tam kolizji ruchu pieszego z rowerowym.

Ad. 2.

Brakujący odcinek drogi rowerowej na ul. Wał Miedzeszyński na północ od przystanku Cyklamenów zostanie uzupełniony w ramach budowy drogi manewrowej łączącej wyjazdy z posesji, realizowanej na podstawie porozumienia pomiędzy Urzędem m. st. Warszawy, a mieszkańcami posesji przy ul. Cyklamenów i Heliotropów. Inwestycja znajduje się obecnie na etapie wykupu gruntów, koniecznym z uwagi na lokalizację drogi poza pasem drogowym ul. Wał Miedzeszyński.

Ad. 3.

Projekt organizacji ruchu, według którego miało nastąpić przedłużenie ścieżki rowerowej na ul. Batorego został odrzucony przez Inżyniera Ruchu. W związku z tym konieczne jest opracowanie projektu technicznego. Obecnie nasze działania są skoncentrowane na przygotowaniu realizacji dróg rowerowych wg listy priorytetów uzgodnionych ze stowarzyszeniem Zielone Mazowsze. Realizacja postulatu nastąpi w dalszej kolejności.

Jednocześnie, nawiązując do pisma SRN/08/0413/02/MS, uprzejmie wyjaśniamy, iż opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi powstało z uwagi na dużą liczbę zadań związanych z organizacją ruchu a w tym także spraw dotyczących tworzenia warunków dla ruchu rowerowego.

Radosław Laskowski
Dyrektor ds. Technicznych

ZDM/5511/DTBR/276/08

Warszawa, dnia 9.06.2008 r

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 30.04 2008 [zobacz >>>] i w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji [zobacz >>>], Zarząd Dróg Miejskich informuje, o podjęciu następujących działań na rzecz poprawy warunków komunikacji rowerowej w dzielnicy Wola:

• Zrealizowano, postulowany w pkt. 1, przejazd rowerowy przez północny wlot skrzyżowania ulic Górczewskiej i Al. Prymasa Tysiąclecia. Z uwagi na brak możliwości kontynuacji jazdy rowerem nie jest przewidywane urządzenie przejazdów rowerowych przez wschodni i południowy wlot skrzyżowania oraz realizacja dodatkowych przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu ul. Prymasa Tysiąclecia z ul. Wolską.

• Opracowano projekt przebudowy ulic Kolejowej i ul. Prądzyńskiego w ramach której przewidywana jest realizacja ścieżki rowerowej włącznie z przejazdem przez ul. Prymasa Tysiąclecia.

• Przeprowadzono wstępną analizę możliwości urządzenia dróg rowerowych proponowanych w pkt. 4,6,7,10,11,12,13,14, w wyniku której stwierdzamy, że jest ono możliwe:

- na ul. Ostroroga ,na odcinku Tatarska - Wawrzyszewska,

- na ul. Płockiej, odc. Obozowa - Górczewska,

- na ul. Wolskiej, odc. Elekcyjna - Połczyńska, na ul. Tatarskiej, na całej długości, częściowo jako droga dla pieszych i rowerów.

Na pozostałych odcinkach ww. ulic oraz na ul. proponowanych w pkt. 6, 7,11, 14 nie jest możliwe urządzenie dróg rowerowych z uwagi na obecne zagospodarowanie pasa drogowego. Powyższe ścieżki zostaną uwzględnione w opracowywanych założeniach do dalszego rozwoju dróg rowerowych. Planowanie i realizacja dróg rowerowych jest procesem długotrwałym i efektem tego jest stały rozwój ich sieci. W związku z tym w przypadku tematów, których realizacja wymaga zapewnienia środków na ten cel, opracowania projektu organizacji ruchu bądź projektu technicznego i uzyskania szeregu uzgodnień, nie jest możliwe, na obecnym etapie, określenie terminu realizacji w terenie.

Informujemy ponadto, iż ze względu na brak środków _ finansowych, obecnie nie przewidujemy wymiany nawierzchni dróg dla rowerów na asfaltową.

ZDM jest zarządem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych i w stosunku do tych dróg podejmuje działania. Postulaty dotyczące urządzenia dróg rowerowych na ulicach nie będących w naszym zarządzie oraz na terenach pozaulicznych zostały przekazane do Biura Drogownictwa Urzędu m. st. Warszawy - Wydziału Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej w celu określenia sposobu realizacji w porozumieniu z Urzędami Dzielnic.

Radosław Laskowski
Dyrektor ds. Technicznych

Do wiadomości:

1. Urząd m. st. Warszawy
Biuro Drogownictwa i Komunikacji
Wydział Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej

2. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

ZDM/5511/DTBR/330/08

Do: Urząd m. st. Warszawy
Biuro Drogownictwa i Komunikacji
Wydział Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej

Zarząd Dróg Miejskich przesyła w załączeniu pismo Pana Marcina Jackowskiego z uprzejmą prośbą o ustalenie z Urzędami Dzielnic Warszawa Wola i Warszawa Bemowo sposobu realizacji postulatów odnoszących się do dróg gminnych oraz terenów pozaulicznych.

Radosław Laskowski
Dyrektor ds. Technicznych