W nawiązaniu do prezentacji Biura Drogownictwa przedstawionej na wcześniejszym posiedzeniu [zobacz >>>], Komisja Dialogu Społecznego przyjęła w zeszłym tygodniu uchwałę w sprawie ulicy Tysiąclecia. Pochwala kierunek zmian na odcinku północnym - z drogi przelotowej na ulicę miejską pozwalającą obsłużyć okolicę, równocześnie postulując wprowadzenie analogicznych zmian na odcinku południowym

Uchwała nr 21/2014 Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu

z dnia 30 października 2014 r. w sprawie studium komunikacyjnego korytarza ulicy Tysiąclecia na odcinku ul. Grochowska - Węzeł Żaba

Na podstawie regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 19 czerwca 2013 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w roku 2014 z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co następuje:

1. Komisja z uznaniem ocenia kierunek zmian projektu określony w studium komunikacyjnym na odcinku ul. Kijowska - Węzeł Żaba polegający na rezygnacji z przebiegu drogi przez teren dawnej stalowni oraz obniżeniu klasy drogi do klasy lokalnej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy (SUiKZP) oraz projektowanych planach zagospodarowania przestrzennego. Komisja pozytywnie ocenia również dążenie do zachowania w jak największym stopniu zabudowy historycznej.

2. Komisja ocenia zakres zmian wprowadzonych w projekcie na odcinku ul. Grochowska - ul. Kijowska jako niewystarczający.

Prezentowane w studium komunikacyjnym natężenie ruchu samochodowego nie uzasadnia budowy ulicy w wariancie drogi zbiorczej o przekroju 2x2 proponowanym przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID). Przeciwko takiemu wariantowi przemawia również zakres kolizji z zabudową historyczną na odcinku ul. Kijowska - ul. Grochowska

Studium komunikacyjne wprost określa warunki ruchu samochodowego na ulicy dla przekroju 1x2 jako dobre. Natężenia ruchu na tym odcinku również nie różnią się znacząco od natężeń obliczonych na odcinku na północ od ul. Kijowskiej.

Ponadto realizacja drogi na tym odcinku w wariancie proponowanym przez ZMID spowoduje przecięcie osi i likwidację przejść dla pieszych na bardzo ważnej na mapie Kamionka ulicy Mińskiej, przy której mieści się wiele ważnych instytucji kulturalnych oraz edukacyjnych. Negatywnym skutkiem będzie też całkowite odcięcie ulicy Kamionkowskiej od ul. Mińskiej.

SUiKZP uznaje rejon ul. Mińskiej za strefę ochrony liniowych parametrów historycznego układu urbanistycznego (KZ-L) w związku z czym ingerencje w istniejący układ urbanistyczny powinny być minimalne, głównie polegające na uporządkowaniu przestrzennym okolicy i maksymalnym zachowaniu zabudowy historycznej.

3. Komisja wnosi o obniżenie klasy drogi na odcinku ul. Kijowska - ul. Grochowska do klasy lokalnej (przekrój 2x1 plus ew. pasy rowerowe i wydzielone torowisko tramwajowo-autobusowe w pasie dzielącym) oraz utrzymanie przejść dla pieszych i skrzyżowania z ul. Mińską i ul. Kamionkowską. Do dalszych analiz pozostawiona zostaje kwestia ruchu rowerowego na tym odcinku. Rekomenduje się uspokojenie ruchu, a w razie potrzeby wydzielenie dodatkowych jednokierunkowych pasów rowerowych.

4. Komisja uznaje za zasadną budowę ul. Tysiąclecia, jako dodatkowego połączenia dzielnic Praga Północ i Praga Południe (a pośrednio Targówek), niemniej budowa takiego połączenia powinna wiązać się ze zmniejszeniem roli komunikacyjnej ul. Grochowskiej na rzecz ciągu ul. Żupniczej i ul. Chodakowskiej, w szczególności poprzez wyznaczenie na ul. Grochowskiej pasów rowerowych i przeniesienie parkowania na jezdnię, celem minimalizacji zjawiska wzbudzania ruchu samochodowego.

Zarówno ul. Tysiąclecia jak i ciąg ul. Żupniczej i ul. Chodakowskiej powinny mieć przekrój 2x1 plus ew. pasy rowerowe. Dodatkowo na ul. Tysiąclecia należy zaplanować wydzielone torowisko tramwajowo-autobusowe między jezdniami, a na ul. Żupniczej pas równoległych miejsc parkingowych oraz pasy rowerowe.

5. Budowa ul. Tysiąclecia powinna umożliwiać poprawę dostępności komunikacji publicznej dla mieszkańców rejonu Szmulowizny, w tym poprawę dojazdu do stacji metra Szwedzka i Dworzec Wschodni oraz dojazdu na Grochów od strony Bródna.

6. Komisja rekomenduje realizację trasy tramwajowej również na odcinku Węzeł Żaba – Kawęczyńska, zalecając poprowadzenie jej ulicą Szwedzką na odcinku al. Solidarności-rondo Żaba. Inwestycja ta wymagałaby obniżenia linii kolejowej, co umożliwiłoby przysunięcie dworca Wileńskiego do placu Wileńskiego i stacji metra.

Analizy wykonane na zlecenie miasta przez Transprojekt Gdański w 2012 r. wskazują, że potoki pasażerskie w tym ciągu nie byłyby mniejsze niż na trasach tramwajowych na mostach: Północnym i Śląsko-Dąbrowskim, w zależności od wariantu. Trasa tramwajowa na całej długości ul. Tysiąclecia może również odgrywać istotną rolę szynowego korytarza transportowego zastępczego i/lub uzupełniającego względem części trzeciej linii metra, której termin budowy jest obecnie nieznany, a prognozy ograniczenia środków finansowych z Unii Europejskiej czynią go niepewnym.

7. Ulica Tysiąclecia powinna być zaprojektowana jako ulica śródmiejska, co oznacza:

- zaprojektowanie jak najszerszych chodników (standard to min. 4,0 m),
- wytworzenie szpalerów drzew i zieleni przyulicznej,
- zaprojektowanie naziemnych przejść dla pieszych przez wszystkie ramiona skrzyżowań,
- maksymalizację liczby przejść dla pieszych w poprzek ulicy,
- wysoki standard wykonania - chodniki i krawężniki z materiałów kamiennych,
- wprowadzenie spójnej małej architektury (wiaty przystankowe, ławki, kosze na odpady, barierki, słupki),
- wydzielenie miejsc parkingowych w poziomie jezdni,
uniemożliwienie parkowania na chodnikach,
- zaprojektowanie ułatwień dla niepełnosprawnych, osób starszych i rodziców z dziećmi,
- brak ekranów akustycznych,
- jak najmniejszą liczbę barier blokujących ruch pieszy,
- zaprojektowanie śluz rowerowych.

Prezydium Komisji: Arkadiusz Jerzak, Piotr Kostrzewa, Maciej Sulmicki