Samochody schodzą z chodnika

Projekt przebudowy Nowowiejskiej na odcinku plac Politechniki-Waryńskiego od początku budził kontrowersje [zobacz >>>], głównie ze względu na niefunkcjonalne rozwiązania rowerowe w postaci drogi dla rowerów wijącej się wokół placu (a później wokół skrzyżowania z Waryńskiego) zamiast ruchu na zasadach ogólnych, co ułatwiłoby życie zarówno rowerzystom jak i pieszym.

Skrajnym przykładem wciskania drogi dla rowerów na siłę był fragment przy placu Politechniki, gdzie dla pieszych nie ostał się nawet metr chodnika.

Piesi przemieszczający się między stacją metra a Politechniką nie mieli w takiej sytuacji innego wyboru aniżeli chodzić trasą przewidzianą dla rowerów. Za to przy torach mógł stać samochód i pojazd reklamowy.

W zeszłym roku napisaliśmy do ZDM o naprawienie tej sytuacji i umożliwienie pieszym chodzenie zgodnie z przewidzianą organizacją ruchu poprzez poszerzenie chodnika. Równocześnie możliwe było naprawienie problemu braku stojaków rowerowych na tym odcinku, mimo że takowe są przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego, poprzez zastąpienie słupków stojakami.

Zarząd Dróg Miejskich pozytywnie odniósł się do wniosku i przesunął słupki - piesi mają już możliwość korzystania z normatywnego chodnika na całej długości trasy.

Brakuje jeszcze stojaków rowerowych. Mamy nadzieję, że uda się nimi zastąpić część słupków.

Korespondencja

Pismo do ZDM - 11 IX 2014

MDL-14-0162-01-MS

Do Zarządu Dróg Miejskich.

Niniejszym wnoszę o poszerzenie chodnika po południowej stronie wylotu Nowowiejskiej z placu Politechniki poprzez zastąpienie dwóch pierwszych miejsc parkingowych dla samochodów stojakami dla rowerów ustawionymi równolegle do jezdni oraz, docelowo, stosowne zmiany nawierzchni. W obecnej formie ulica nie spełnia minimalnych standardów określonych prawem krajowym (chodnik ma szerokość poniżej 1m) ani nie jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP), który określa ulicę Nowowiejską jako jedną z głównych przestrzeni publicznych rejonu Politechniki.

Podczas gdy w celu kreowania przestrzeni publicznych faktycznie konieczne jest zachowanie terenów zielonych i ochrona drzew, co wymusza odgięcie drogi dla rowerów i uniemożliwia poprowadzenie chodnika po jej południowej stronie, nie ma przeciwwskazań, a nawet konieczne jest jego poszerzenie po stronie północnej. Skutecznym rozwiązaniem będzie zastąpienie miejsc parkingowych będących przyczyną niezgodnego z prawem zwężenia chodnika. Pozwoli ono również na naprawienie innej niezgodności z prawem miejscowym, czyli nie uwzględnienie zapisu §28 MPZP, który nakazuje wydzielenie w ramach ogólnodostępnych parkingów samochodowych miejsc postojowych (stojaków) dla rowerów.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.

Pismo do Pełnomocnika - 12 XII 2014

MDL-14-0162-02-MS

Do Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.

Nawiązując do pisma MDL-14-0162-01-MS (przesłanego państwu do wiadomości 15 IX) w sprawie eliminacji wąskiego gardła chodnika na Nowowiejskiej przy placu Politechniki, otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź od ZDM w tej kwestii (pismo ZDM-ZGWP-PNO-5512-238-2-14 z 21 X br.). ZDM podjął się (po uzyskaniu odpowiednich zatwierdzeń) poszerzenia chodnika kosztem dwóch miejsc parkingowych. Zastrzegł przy tym, że ustawienie stojaków rowerowych w tym miejscu leży w gestii ZTM.

Jako że optymalnym rozwiązaniem w tym miejscu byłoby ustawienie stojaków zamiast słupków (a nie za nimi, ponownie zwężając chodnik), proszę o przekazanie stanowiska Pełnomocnika do ZDM, tak by mogło one zostać uwzględnione już na etapie opracowywania projektu organizacji ruchu.