Faktyczna modernizacja

Zbliża się termin realizacji przygotowywanej od kilku lat modernizacji ulicy Obozowej. Wprowadzane zmiany mają obejmować priorytet dla tramwajów, wyniesione platformy przystankowe w miejscach, gdzie dotychczas pasażerowie musieli wsiadać z jezdni oraz postulowane przez Komisję Dialogu Społecznego pasy dla rowerów i obustronne dojścia do niektórych przystanków. Mimo licznych zmian na lepsze względem stanu obecnego, projekt budzi jednak różne emocje. Ostatnio przeciw wszelkim zmianom na ulicy wypowiedziała się Rada Dzielnicy Wola. W związku z tym Tramwaje Warszawskie przedstawiły na KDS aktualną wersję projektu, na podstawie czego Komisja ustosunkowała się do w większości bezpodstawnych zarzutów Rady Dzielnicy. Zielone Mazowsze przekazało zaś uwagi szczegółowe do projektu.

Stanowisko KDS z 12 marca 2014 r. w sprawie modernizacji linii tramwajowej w ul. Obozowej (przyjęte jednogłośnie)

Na podstawie regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 19 czerwca 2013 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w roku 2014 z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co następuje:

1) Komisja podtrzymuje stanowisko z 30 III 2011 r., w którym wyraziła poparcie dla modernizacji ulicy Obozowej i postulowała (trzy lata temu) możliwie szybką realizację inwestycji jako istotnej z punktu widzenia rozwoju systemu transportowego Warszawy. Biorąc pod uwagę, że aktualny projekt w większości uwzględnia postulaty zgłoszone przez stronę społeczną, Komisja podtrzymuje poparcie dla projektu, jak też postulat, by przystąpić do jego jak najszybszej realizacji.

2) Odnosząc się do stanowiska Rady Dzielnicy Wola z 11 lutego 2014 r., w którym dopracowany i potrzebny projekt został zaopiniowany negatywnie, należy zauważyć że:

a) Postulowane przez Radę zwiększenie liczby pasów ruchu dla samochodów doprowadziłoby do przeniesienia na ul. Obozową części ruchu o charakterze tranzytowym z równoległych dróg o wyższej klasie (Al. Obrońców Grodna, ul. Górczewskiej);

b) Na ulicy Obozowej od pętli tramwajowej do al. Prymasa Tysiąclecia liczba pasów ruchu zostanie zwiększona: na odcinkach gdzie dotychczas był jeden pas ruchu o szerokości większej niż maksymalna dopuszczalna przepisami, funkcjonować będą dwa pasy: ruchu ogólnego i rowerowy. Pozwoli to uporządkować ruch, ograniczyć liczbę konfliktowych i nieprzewidywalnych sytuacji oraz poprawić bezpieczeństwo;

c) Na odcinku od al. Prymasa Tysiąclecia do Płockiej przepustowość ulicy określona jest przez jej najwęższy punkt, czyli przejazd pod torami kolejowymi, gdzie znajduje się miejsce na jeden pas ruchu w każdym kierunku. Zwiększanie liczby pasów ruchu na pozostałych odcinkach nie poprawiłoby przepustowości.

d) Inwestycja w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo pieszych ponieważ na ul. Obozowej miała miejsce duża liczba wypadków drogowych z udziałem pieszych. O niebezpiecznej organizacji ruchu na Obozowej w obecnej formie pisano już kilkakrotnie w mediach, ostatnio w październiku w Gazecie Stołecznej – artykuł „Niebezpieczne przejście na Woli. Zawody piesi – kierowcy” dotyczący właśnie niebezpieczeństw wynikających z dwupasmowego przekroju jezdni);

e) Inwestycja, poprzez umożliwienie wykorzystania w pełni zalet tramwajów niskopodłogowych, w znaczący sposób poprawi dostępność transportu publicznego dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się;

f) Przepustowość ulicy powinna ulec poprawie na skutek wdrożenia projektu dzięki poprawie warunków ruchu tramwajowego, rowerowego i pieszego. Zachęcenie mieszkańców do korzystania z takich sposobów przemieszczania się powinno pośrednio pozytywnie wpłynąć na płynność ruchu samochodowego, zmniejszając liczbę samochodów na ulicy;

g) Po wschodniej stronie torów kolejowych ul. Obozowa znajduje się w strefie I (śródmiejskiej), w której zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, powinien być wdrażany priorytet dla komunikacji zbiorowej i korzystne warunki dla ruchu niezmotoryzowanego. W tym kontekście należy pochwalić zawarte w projekcie szersze platformy przystankowe uwzględniające potrzebę zapewnienia obustronnych dojść do przystanku;

h) Ulica Obozowa ma istotne znaczenie dla komunikacji rowerowej między północną częścią Bemowa a Wolą i dalej Śródmieściem. Dlatego też wprowadzenie pasów rowerowych będzie dobrym krokiem do stworzenia spójnej sieci infrastruktury rowerowej, pozwala bowiem rowerzystom płynnie kontynuować podróż z/na wydzielonych dróg dla rowerów (np. wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia), jak też korzystać z podstawowej sieci tras rowerowych, czyli jezdni. Pasy rowerowe ułatwiają przy tym uniknięcia konfliktów pomiędzy zmotoryzowanymi i niezmotoryzowanymi uczestnikami ruchu drogowego, w sposób jasny przypisując im odpowiednie części jezdni;

i) Wydzielenie pasów rowerowych zamiast zwężenia jezdni (w obecnej formie szerokość pasów ruchu przekracza maksymalną dopuszczalną dla ulicy klasy Z, czyli 3,5 m, nie pozwala zaś na wydzielenie dwóch pasów ruchu ogólnego minimalnej dopuszczalnej szerokości, czyli 2,75 m – stosowanej przy uspokojeniu ruchu), pozwala równocześnie na pozostawienie przekroju umożliwiającego w razie potrzeby wyminięcie samochodów przez pojazdy uprzywilejowane.

3) Komisja opiniuje pozytywnie Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla modernizacji trasy tramwajowej w ciągu ul. Obozowej (wersja z grudnia 2013 r.) przedstawiony na posiedzeniu Komisji w dniu 12 marca 2014 r.

Prezydium Komisji: Arkadiusz Jerzak Piotr Kostrzewa Maciej Sulmicki

Uwagi Zielonego Mazowsza

Warszawa, 17 III 2014 r.

Do: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Nawiązując do prezentacji projektu przebudowy ulicy Obozowej na odcinku na posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu 13 marca br., Zielone Mazowsze podtrzymuje poparcie dla szybkiej realizacji projektu, zgłasza jednak następujące uwagi szczegółowe:

1) Zmiana kierunku ruchu na ul. Ożarowskiej powinna zostać wprowadzona na obu odcinkach jednokierunkowych (zarówno Ciołka-Deotymy, jak i Deotymy-Magistracka), aby zapobiec wykorzystaniu ulicy jako trasy służącej omijaniu Obozowej w godzinach szczytu.

2) Należy rozważyć dopuszczenie na ul. Ożarowskiej dwukierunkowego ruchu rowerowego na zasadach ogólnych (przy pomocy oznakowania pionowego), zwłaszcza na odcinku na wschód od Deotymy - poprawi to warunki dojazdu uczniów do szkół usytuowanych przy tej ulicy, m.in. ze ścieżki wzdłuż ul. Deotymy. Jako że Ożarowska jest ulicą lokalną o ruchu uspokojonym, ruch rowerowy może się w sposób bezpieczny odbywać w obu kierunkach bez potrzeby wytyczania kontrapasów.

3) Na skrzyżowaniach z Deotymy i Magistracką należy uwzględnić możliwość skrętu rowerzystów w lewo, uzupełniając oznakowanie pionowe (dodając znaki „nie dotyczy rowerów” do zakazów skrętu w lewo). Takie rozwiązanie nie będzie utrudniać ruchu tramwajów ani samochodów, jako że rowerzysta (w przeciwieństwie do samochodu) może oczekiwać na przejazd tramwaju w przestrzeni między torowiskiem a jezdnią.

Alternatywnym rozwiązaniem byłoby uwzględnienie w oznakowaniu poziomym miejsca do kumulacji rowerzystów przed znakami P-13 na wylotach wspomnianych ulic.

4) Na skrzyżowaniu z ul. Dalibora należy uzupełnić przejście o przejazd dla rowerów oraz wyznaczyć miejsce do kumulacji rowerzystów na chodniku po południowej stronie jezdni na zasadzie podobnej do tych wyznaczonych na jezdni w załączonych przykładach.

Należy przy tym umożliwić wjazd na miejsce kumulacji z pasa rowerowego poprzez odpowiednie dostosowanie krawężników. Takie rozwiązanie umożliwi rowerzystom bezpieczny skręt z ul. Ciołka w ul. Dalibora bez konieczności przejeżdżania po pasach dla pieszych.

Jako że ruch rowerowy w kierunku południowym może odbywać się na zasadach ogólnych, wskazane jest wytyczenie (jednokierunkowego) przejazdu dla rowerzystów w świetle ul. Dalibora, aby rowerzysta mógł kontynuować jazdę na wprost jezdnią.

5) Wjazdy z jezdni na drogę dla rowerów wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia powinny być wykonane w miarę możliwości pod łagodniejszym kątem.

6) Wnosimy o weryfikację konieczności stosowania ogrodzeń przystanków i w pasie dzielącym w tak szerokim zakresie, zwłaszcza na odcinku, gdzie funkcjonować będzie jeden pas ruchu dla samochodów w każdym kierunku.

Jako że platformy przystankowe zapewnią bezpieczne miejsce na ewentualne oczekiwanie na możliwość przejścia przez jezdnię, nie ma potrzeby ich wygradzania na całej długości.

Doświadczenie pokazuje ponadto, że stosowanie ogrodzeń powoduje, że przechodzący przez jezdnię lub torowisko poza przejściami nie rezygnują z tego, spędzają zaś więcej czasu na trasie kolizyjnej, zmuszeni do poruszania się wzdłuż ogrodzenia zamiast przejścia najkrótszą drogą na drugą stronę; są też pozbawieni możliwości ewakuacji.

7) Optujemy za wykonaniem pasów dla rowerów, również na odcinku na wschód od al. Prymasa Tysiąclecia/torów kolejowych. Pozwoli to na poprawę warunków ruchu rowerowego na tym odcinku już teraz, podczas gdy perspektywa budowy ewentualnej wydzielonej drogi dla rowerów jest odległa i uzależniona od przebudowy wiaduktu kolejowego.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.

Przekaż radnym swoją opinię

Jeżeli wolał(a)byś korzystać z wyniesionych peronów tramwajowych niż wysiadać przed dwa rzędy jadących jednym ponadnormatywnie szerokim pasem samochodów, jak też korzystać z efektywnie połączonych z istniejącą siecią dróg (nie tylko rowerowych) pasów dla rowerów, możesz dasz znać radnym Woli, że nie podzielasz ich opinii co do wyższości stanu obecnego. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie: bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Dzielnice/Wola/Rada_2010_2014/default.htm . Kopię pisma prześlij do wiadomości ZM (adres: biuro@zm.org.pl).

Projekt "Miasta dla ludzi: współpraca na rzecz przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców" realizowany jest dzięki wsparciu Funduszy EOG.