Korzystne zapisy komunikacyjne w planie

Ponownie wyłożony do konsultacji został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Foksal (uwagi można składać do 4 XII). Zazwyczaj nasze wnioski do planów skupiają się na postulatach zmian, lecz w tym przypadku zwróciliśmy też uwagę na kilka godnych odnotowania pozytywnych zapisów w planie.

Wśród nich jest zapewnienie ciągłości korytarza pieszego - alei Na Skarpie, poprzez przywrócenie połączenia między Książęcą a Smolną, obecnie przerwanego przez ogrodzenie i brak przejścia dla pieszych. W planie zapisano też połączenie parków po obu stronach nasypu kolejowego przejściem przez nasyp pod stacją PKP Powiśle.

Właściwie sformułowano też zapisy dotyczące komunikacji rowerowej, zaznaczając możliwość stosowania pasów rowerowych lub wydzielonych dróg dla rowerów, oraz wskazując na potrzebę dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na jednokierunkowych ulicach lokalnych. W wielu planach nasze wnioski o podobne zapisy były dotychczas odrzucane. Godny uwagi jest również sposób określenia przekroju jezdni jako nie więcej niż określona liczba pasów ruchu, nie wliczając pasów rowerowych i torowisk tramwajowo-autobusowych.

Oczywiście projekt ma też swoje wady. Zapisano w nim np. zakaz przywrócenia połączenia tramwajowego w ulicy Nowy Świat, mimo że jest to jedno z połączeń zalecanych do budowy w pierwszej kolejności w analizie zamówionej przez miasto.

Pismo MDL-15-0318-01-MS

Do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy

dotyczy: wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Foksal

Zwracamy się z wnioskiem o uwzględnienie poniższych uwag, w zakresie infrastruktury technicznej, do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Foksal.

Fragment projektu PZP Uwaga
Zasady organizacji komunikacji pieszej (str. 35, par. 13, pkt 3.8) W planie słusznie przewidziano połączenie parków Beyera i Rydza-Śmigłego przejściem przez nasyp linii kolejowej. Przejście to powinno być jednak przewidziane również dla ruchu rowerowego, tak by możliwy był przejazd rowerem między ulicą 15KDD a al. 3 Maja. Takie połączenie poza funkcją rekreacyjną pozwoli ominąć ruchliwe okolice dworca kolejowego i zwężenia pod wiaduktem drogowym przy ulicy Kruczkowskiego.
Zasady obsługi komunikacją rowerową (str. 35, par. 13, pkt 4) W planie słusznie zaznaczono możliwość stosowania rozwiązań wariantowych (drogi lub pasy dla rowerów), jak też prowadzenie ruchu rowerowego na zasadach ogólnych na ulicach o ruchu uspokojonym. Słusznie podkreślono też możliwość wprowadzenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych.
Zasady obsługi komunikacją rowerową (str. 35, par. 13, pkt 4.2) Plan powinien dopuszczać również możliwość uzupełnienia wiaduktu o podwieszaną drogę dla rowerów.
Aleja na Skarpie (str. 91, par. 25, pkt 1) W planie słusznie przywrócono ciągłość alei Na Skarpie – szczególnie cenne jest zapisanie przejścia przez Al. Jerozolimskie, zagospodarowanie przestrzeni po obu stronach Alej (place miejskie) oraz zapisanie bezpośredniego połączenia między kładką nad ulicą Książęcą a Alejami Jerozolimskimi.
Zielona dolina na śladzie dawnej ul. Szczyglej (str. 91, par. 25, pkt 2 – A-2.KD) Nad zieloną doliną powinna zostać zapisana kładka pieszo-rowerowa łącząca przeciwległe odcinki alei Na Skarpie (A-1.KDD i A-2.KDD).
Aleje Jerozolimskie, ul. Książęca (str. 96, par. 26, pkt 1 – 1KDZ, str. 101, par. 26, pkt 7,8 – 3KDZ, 4KDZ) W planie słusznie określono maksymalny przekrój jezdni, z zastrzeżeniem co do ewentualnych pasów rowerowych i tramwajowo-autobusowych. Zasadnym jest również zapisanie potrzeby zapewnienia podwójnych szpalerów drzew wzdłuż Al. Jerozolimskich.
Aleje Jerozolimskie (str. 96, par. 26, pkt 1 – 1KDZ oraz rysunek) Przystanki tramwajowe przy rondzie de Gaulle’a powinny zostać przesunięte na jego wschodnią stronę – tak, by znajdowały się po tej samej stronie, co przystanki autobusowe (ułatwienie przesiadek). Dostępność przystanków w tym miejscu dodatkowo podniosłoby wytyczenie przejścia dla pieszych w osi Muzeum Narodowego, zgodnie z zapisami planu.
Wiadukt Poniatowskiego (str. 97, par. 26, pkt 2 – 2KDZ) Zapis "pasy ruchu pieszo-rowerowego" powinien zostać zastąpiony pasami autobusowo-rowerowymi.
Wiadukt Poniatowskiego (str. 97, par. 26, pkt 2 – 2KDZ) Plan powinien dopuszczać wprost możliwość podwieszenia drogi rowerowej wzdłuż wiaduktu.
ul. Nowy Świat (str. 103, par. 26, pkt 9.5.j – 1KDL) Należy wykreślić zakaz prowadzenia komunikacji tramwajowej. Linia tramwajowa może zapewnić obsługę komunikacyjną w sposób bardziej adekwatny do ulicy z uprzywilejowaniem ruchu pieszego niż obsługa autobusowa.
Wejście do stacji PKP Powiśle (str. 117, par. 26, pkty 33,34 – 3KD-PM, 4KD-PM) Plac przed wejściem do stacji PKP Warszawa Powiśle opisany jest jako „plac przed wejściem do Przystanku Warszawa Stadion” (tiret 4.a).