Uwagi i wnioski

ZM/08/0434/08/MS

Do: Prezydent m. st. Warszawy.

Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania obszaru Ulrychowa w rejonie ul. Księcia Janusza.

W związku z wyłożeniem projektu ww. planu do publicznego wglądu, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi do ustaleń planu:

W zakresie komunikacji rowerowej:

1. Wnosimy o uzupełnienie § 12 pkt 15 ppkt a) uchwały (wskaźniki zapotrzebowania na miejsca parkingowe) o zapis uwzględniający miejsca parkingowe dla rowerów. Wnioskujemy o umieszczenie zapisu bezpośrednio uzależniającego minimalna liczbę miejsc postojowych dla rowerów od powierzchni użytkowej biur, urzędów, obiektów handlowych i usługowych. Wskaźnik ten powinien wynosić 2 miejsca/1000 m2 pow. użyt.

2. Wnosimy o rezygnację z wydzielonych ścieżek rowerowej przy ulicach Brożka (8-KDD, 9-KDD), i Newelskiej (5KD-D) na rzecz ruchu rowerów na zasadach ogólnych. Przemawia za tym klasa ulic oraz fakt istnienia bazaru na ulicy Newelskiej, generującego duży ruch pieszy, co rodziłoby konflikty z wydzieloną poza jezdnią ścieżką rowerową.

3. Wnosimy o uzupełnienie planu o ciąg dalszy ścieżki w ulicy Ciołka (4KD-L) w kierunku północnym i południowym, tak aby możliwe było dojechanie ścieżką z dowolnego fragmentu ulicy zarówno do ulicy Obozowej, jak i do Górczewskiej. Alternatywą dla tego rozwiązania może być zapisanie w planie obowiązku wyposażenie ulicy w przyjazne dla autobusów środki uspokojenia ruchu (np. progi wyspowe), które stworzyłyby dogodne warunki dla ruchu rowerowego po jezdni na zasadach ogólnych i umożliwiły rezygnację z wydzielonej ścieżki rowerowej. Przemawia za tym klasa ulicy (lokalna).

4. Jako że plan obejmuje ślepy koniec ulicy Marynin (10KD-D), wnosimy o umieszczenie w nim zapisu przewidującego połączenie pieszo-rowerowe z ulicą objazdową wokół centrum handlowego Wola Park. To samo dotyczy ulicy Traktorzystki (11KD-D).

W zakresie infrastruktury drogowej:

5. Wszystkie ulice klasy D i L na obszarze plany powinny zostać objęte obszarowym uspokojeniem ruchu (strefy "Tempo 30"). Plan powinien zawierać nakaz wprowadzania w ramach modernizacji i budowy ulic środków uspokojenia ruchu takich jak podniesione tarcze skrzyżowań, wyniesione przejścia dla pieszych czy szykany. Nakaz stosowania takich środków powinien być umieszczony w ustaleniach odnośnie wszystkich jednostek terenowych będących ulicami, z wyjątkiem ulic 1KD-G oraz 2KD-Z.

Umożliwi to zmniejszenie skali problemu hałasu, zidentyfikowanego na stronie 41 prognozy oddziaływania na środowisko jako istotny problem na całym terenie objętym planem. W obecnej formie plan przewiduje jedynie walkę ze skutkami hałasu (rozwiązania tłumiące hałas w pomieszczeniach), zamiast odnieść się do jego źródeł.

Umożliwi to ponadto zmniejszenie emisji pyłów i szkodliwych gazów, których dopuszczalne poziomy już teraz są przekraczane (str. 39-40 Prognozy).

6. Wnosimy o uściślenie ustaleń odnośnie wszystkich ulic od 3KDL do 9KD-D, od 11KD-D do 15KD-D oraz ulicy 26KD-D, gdzie dopuszczono lokalizowanie nowych zatok parkingowych. Zwrot „możliwość lokalizacji nowych zatok parkingowych” powinien zostać zastąpiony zwrotem „możliwość lokalizacji nowych zatok parkingowych, przylegających i równoległych do jezdni oraz usytuowanych w poziomie jezdni”.

Umożliwi to uporządkowanie pasa drogowego oraz zwalczanie szkodliwego nawyku parkowania na chodniku, niezależnie od tego, czy są tam miejsca parkingowe, czy nie.

W zakresie komunikacji zbiorowej:

7. Wnosimy o rezygnację z zatok autobusowych na ulicach Księcia Janusza i Deotymy. Zatrzymanie autobusu może mieć miejsce na pasie jezdni lub nawet w tzw. kontrzatoce (na zwężeniu jezdni). Na świecie odchodzi się od stosowania zatok autobusowych, jako niewygodnych i niebezpiecznych dla pasażerów, oraz wydaje się znaczne środki na likwidację istniejących zatok. Np. w Londynie już 70% przystanków wyposażone jest w kontrzatoki. Szersze omówienie problemu oraz szczegóły techniczne można znaleźć np. w ,,Accessible bus stop design guidance'' (Transport for London 2006), a po polsku -- np. w artykule Michała Wolańskiego w Biuletynie Komunikacji Miejskiej nr 100 z IV 2008.

W zakresie realizacji polityki transportowej:

9. Wskaźniki liczby miejsc parkingowych w projekcie PZP (§ 12 pkt 15 ppkt a) uchwały) są zawyżone w stosunku do deklarowanych przez miasto celów trwałego rozwoju. Zachęcają one do odbywania podróży do pracy, szkoły lub sklepu samochodem.

Wnioskujemy zatem o:

1. zmianę wskaźników parkingowych dla biur i urzędów do wartości 10–20 miejsc/1000 m2 pow. użyt. dla biur i urzędów;

2. zmianę wskaźników parkingowych dla handlu i usług do wartości 15–25 miejsc/1000 m2 pow. użyt.;

3. wykreślenie wymogu „nie mniej niż 1 miejsce/60 m2 pow. użyt. mieszkania”, a dodanie warunku „2 miejsca/segment jednorodzinny lub dom wolnostojący”.

Umożliwi to zapobieganie korkom u źródeł, poprzez zachęcanie do podróży innymi niż samochód środkami transportu.

W zakresie zieleni miejskiej:

10.Popieramy przewidziane w planie uzupełnienia szpalerów drzew jako zwiększających atrakcyjność terenu oraz ograniczających stopień zanieczyszczenia powietrza.