Uwagi i wnioski

ZM/08/0434/09/MS

Do: Prezydent m. st. Warszawy.

Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania obszaru Młynowa.

W związku z wyłożeniem projektu ww. planu do publicznego wglądu, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi do ustaleń planu:

W zakresie komunikacji rowerowej:

1. Wnosimy o uzupełnienie § 12 pkt 16 ppkt a) uchwały (wskaźniki zapotrzebowania na miejsca parkingowe) o zapisu uwzględniający miejsca parkingowe dla rowerów. Wnioskujemy o umieszczenie zapisu bezpośrednio uzależniającego minimalna liczbę miejsc postojowych dla rowerów od powierzchni użytkowej biur, urzędów, obiektów handlowych i usługowych. Wskaźnik ten powinien wynosić 2 miejsca/1000 m2 pow. użytkowej.

2. Wnosimy o rezygnację z wydzielonych ścieżek rowerowej przy ulicy Radziwie (17-KDL, 24-KDD) na rzecz ruchu rowerów na zasadach ogólnych. Ruch samochodów i rowerów na ulicach lokalnych powinien odbywać się ze zbliżoną prędkością i nie ma potrzeby wydzielania na nich oddzielnych dróg dla rowerów.

3. Plan nie uwzględnia zaprojektowanego przez Urząd Dzielnicy odcinka ścieżki na ulicy Wawrzyszewskiej. Wnosimy o uzupełnienie planu.

4. Przyjęty w planie przebieg ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ostroroga (7KD-Z) z niewiadomych przyczyn prowadzi slalomem. Wnosimy o poprowadzenie jej w całości po stronie zachodniej oraz połączenie z planowaną ścieżką w ulicy Wawrzyszewskiej, opisanej w punkcie 3.

Alternatywnym wyjściem w tym przypadku jest zapisanie w planie uzupełnienia jezdni ulicy Ostroroga o pasy dla rowerów. Konieczne w takim wypadku byłoby ich pogodzenie z planowanymi miejscami parkingowymi.

Niezależnie od wybranego rozwiązania, infrastruktura rowerowa powinna być doprowadzona do północnej granicy opracowania, a nie urywać się na wysokości ulicy Tatarskiej.

5. Wnosimy o uzupełnienie planowanych ścieżek rowerowych i przejazdów dla rowerzystów o przejazdy przez północne i wschodnie ramiona skrzyżowania Obozowa/Płocka. Umożliwi to sprawne pokonywanie ramion skrzyżowania w dowolnej kolejności, bez konieczności niepotrzebnego oczekiwania na zmianę świateł.

6. Wnosimy o uzupełnienie ulicy Młynarskiej (4KD-Z) o pasy dla rowerów w jezdni.

W zakresie infrastruktury drogowej:

7. Wszystkie ulice klasy D i L oraz ulica 7KD-Z na obszarze plany powinny zostać objęte obszarowym uspokojeniem ruchu (strefy ,,Tempo 30''). Plan powinien zawierać nakaz wprowadzania w ramach modernizacji i budowy ulic środków uspokojenia ruchu takich jak podniesione tarcze skrzyżowań, wyniesione przejścia dla pieszych czy szykany. Nakaz stosowania takich środków powinien być umieszczony w ustaleniach odnośnie wszystkich jednostek terenowych będących ulicami, z wyjątkiem ulic 1KD-G, 2KD-G, 3KD-G, 4KD-Z, 5KD-Z i 6KD-Z.

Poza zmniejszeniem ryzyka wypadków, umożliwi to ograniczenie poziomu hałasu, który już teraz znacząco przekracza dopuszczalne normy, osiągając poziomy rzędu 75 dB na takich ulicach jak Sokołowska (8KD-L) i Grenady (20KD-D).

8. Wnosimy o uściślenie ustaleń odnośnie ulic 7KD-Z, 8KD-L, 10KD-L, 12KD-L, 13KD-L, 14KD-L, 16KD-L, 17KD-L, 18KD-L, 19KD-L, 20KD-D, 24KD-D, 27KD-D, 29KD-D, 33KD-D oraz 35KD-D, gdzie dopuszczono lokalizowanie nowych zatok parkingowych. Zwrot „możliwość lokalizacji nowych zatok parkingowych” powinien zostać zastąpiony zwrotem „możliwość lokalizacji nowych zatok parkingowych, przylegających i równoległych do jezdni oraz usytuowanych w poziomie jezdni”.

Umożliwi to uporządkowanie pasa drogowego oraz zwalczanie szkodliwego nawyku parkowania na chodniku, niezależnie od tego, czy są tam miejsca parkingowe, czy nie.

W zakresie komunikacji zbiorowej:

9. Wnosimy o zmianę zapisu w § 99 pkt b) uchwały odnośnie ulicy 4KD-Z (Młynarskiej) na „liczba jezdni: jedna z torowiskiem tramwajowym wydzielonym”. Jest to zgodne z postulatami mieszkańców oraz zamierzonym stanem faktycznym (wedle doniesień prasowych, torowisko ma zostać wydzielone wiosną przyszłego roku).

10. Wnosimy również o umieszczenie w § 99 zapisu przewidującego wyniesienie jezdni do poziomu chodnika wzdłuż przystanków tramwajowych. Umożliwi to szybszą, wygodniejszą i bezpieczniejszą wymianę pasażerów, w tym zwłaszcza osób mniej sprawnych ruchowo.

Brak takiego wyniesienia skutkuje zwiększonym ryzykiem wypadków, o czym świadczą doświadczenia chociażby z przystanku tramwajowego Plac Zamkowy na Trasie W-Z.