Uwagi do PZP Sielc

ZM/08/0434/05/MS

Do: Prezydent m. st. Warszawy.

Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc.

W związku z wyłożeniem projektu ww. planu do publicznego wglądu, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi do ustaleń planu:

W zakresie komunikacji zbiorowej

1. Rozwiązania przestrzenne komunikacji zbiorowej powinny minimalizować utrudnienia w ruchu mogące powodować opóźnienia pojazdów komunikacji zbiorowej. Wskazany jest również dobór rozwiązań, które będą czynić korzystanie z niej możliwie wygodne dla pasażerów. Tym samym w przypadku prowadzenia tą samą drogą ruchu autobusowego i tramwajowego najlepszym rozwiązaniem są wspólne pasy i przystanki autobusowo-tramwajowe. Pasażer nie musi wtenczas zgadywać, co przyjedzie wcześniej: tramwaj czy autobus, ani przebiegać przez ulicę, gdy okaże się że nie zgadł. Takie też rozwiązanie zostało na ulicy Sobieskiego przewidziane w Studium wykonalności wraz z koncepcją przebiegu trasy tramwajowej dla projektu: „Budowa trasy tramwajowej od pętli Banacha do Wilanowa” firmy Faber Maunsell. W związku z tym postulujemy zlikwidowanie przystanków autobusowych wzdłuż ulicy Sobieskiego oraz przekształcenie przystanków tramwajowych w autobusowo-tramwajowe, jak również budowę torowiska w sposób umożliwiający po nim ruch autobusowy.

2. Te same uwagi mają zastosowanie do planowanej trasy tramwajowej w ulicy Gagarina, gdzie również postulujemy połączenie przystanków autobusowych i tramwajowych.

W zakresie komunikacji rowerowej

1. Postulowane w pierwszym punkcie uwag odnośnie komunikacji zbiorowej przekształcenie przystanków tramwajowych w tramwajowo-autobusowe powinno udostępnić więcej przestrzeni w pasie drogowym (brak konieczności budowy zatok, możliwe zwężenie pasów ruchu, po których nie będą jeździły autobusy) i tym samym umożliwić kontynuację ścieżki rowerowej wzdłuż wschodniej strony ulicy Sobieskiego na odcinku Chełmska-Gagarina, o co niniejszym wnosimy.

Obecna forma planu przewiduje przerwę w ścieżce wzdłuż wschodniej strony ulicy na rzeczonym odcinku. Będzie to nie tylko przedłużać podróż i zmniejszać atrakcyjność komunikacji rowerowej, lecz również zwiększy ryzyko wypadków przez zmuszanie do częstszego przekraczania ulicy przez rowerzystów. Uzupełnienie brakującego odcinka stworzyłoby ciągłą drogę rowerową od Powsina do Gagarina, gdzie również przewidziano obustronne drogi rowerowe. W przypadku braku miejsca na odcinku najbliższym ulicy Gagarina, wyjściem alternatywnym dla prowadzenia ścieżki wzdłuż ulicy Sobieskiego aż do skrzyżowania byłoby jej doprowadzenie od Chełmskiej do Sułkowickiej, która to ulica umożliwiałaby dojazd do ścieżki wzdłuż Gagarina.

2.Wnosimy o wykreślenie zwrotu „i rowerowych” z § 8.2.1.b i § 8.2.1.c uchwały oraz dodanie punktu § 8.2.1.e przewidującego budowę ciągów rowerowych z wykorzystaniem nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia asfaltowa jest bezpieczniejsza ze względu na wyższą przyczepność, wygodniejsza ze względu na mniejsze opory toczenia oraz w pełni nadająca się do miejsc reprezentacyjnych ze względu na spokojną fakturę i kolorystykę. Dobrym przykładem harmonijnego pogodzenia wygody i bezpieczeństwa rowerzystów z reprezentacyjnym chodnikiem może być ścieżka za Zamkiem Ujazdowskim, gdzie obok płyt granitowych zastosowano zielony asfalt.

3. Wnosimy o wytyczenie przejazdu dla rowerów przez ulicę Gagarina na skrzyżowaniu z Belwederską. Umożliwi to szybkie i wygodne przejazdy przez skrzyżowanie we wszystkich relacjach (wg obecnej formy planu, rowerzysta jadący południową stroną Gagarina i chcący dojechać do Parkowej zmuszony jest trzykrotnie pokonywać to samo skrzyżowanie, podczas gdy wystarczyłby jednokrotny przejazd). 4.Wnosimy o uzupełnienie wszystkich przejść dla pieszych przez ulicę Gagarina o przejazdy dla rowerzystów. Zdecydowanie zwiększy to atrakcyjność komunikacji rowerowej, umożliwiając podróże możliwie najkrótszymi relacjami, bez konieczności nadkładania drogi (w obecnej formie plan przewiduje jeden przejazd dla rowerzystów na całej długości ulicy).

W zakresie infrastruktury drogowej

1.Cały obszar planu, za wyjątkiem ulic klasy G (Belwederska-Sobieskiego i Gagarina), powinien zostać objęty strefą ruchu uspokojonego "Tempo 30", co poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu i będzie odpowiadać dostojnemu charakterowi dzielnicy, o którym świadczy ponad 150 budynków zabytkowych lub cechujących się wysokimi walorami kulturowymi – uspokojenie ruchu nie tylko zwiększy ich atrakcyjność przez zmniejszenie hałasu, lecz również spowolni proces degradacji na skutek wstrząsów. Zwiększy to też atrakcyjność terenów zielonych. Plan powinien zawierać nakaz wprowadzania przy remontach i modernizacjach ulic elementów technicznego uspokojenia ruchu, takich jak płytowe progi spowalniające, wyniesione tarcze skrzyżowań, wyniesione przejścia dla pieszych, małe i mini-ronda, szykany, naprzemienna organizacja parkowania. Na ulicach Dolnej, Bobrowieckiej, Piaseczyńskiej i Chełmskiej powinny być stosowane środki uspokojenia ruchu przyjazne dla ruchu autobusowego.

2. Wnioskujemy o zastąpienie ścieżek rowerowych przy ulicach lokalnych i dojazdowych, po których nie jest przewidziane kursowanie autobusów, środkami uspokojenia ruchu opisanymi w poprzednim punkcie. W szczególności dotyczy to ścieżek wzdłuż ulic: Promenada (KDD-52), Konduktorskiej (KDD-46, KDD-47), Suligowskiego (KDL-09) oraz Czerskiej (KDL-08). Umożliwi to bezpieczny ruch rowerowy i samochodowy oraz udostępni więcej przestrzeni dla pieszych oraz na zieleń miejską, w zakresie której plan przewiduje znaczące ubytki.

3. Wnioskujemy o przeformułowanie § 8.5.1 uchwały poprzez dodanie sformułowania: [Ustala się nakaz dostosowania przestrzeni publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez:] „wyniesienie przejścia dla pieszych do poziomu chodnika lub” [obniżenie do poziomu jezdni krawężnika...]. Umożliwi to wygodniejsze i bezpieczniejsze pokonywanie skrzyżowań zarówno przez osoby niepełnosprawne jak i ogół pieszych.

4. Wnioskujemy o przewidzenie ogólnodostępnych chodników (ciągów pieszych) przez szeregi terenów zabudowanych. Obecna tendencja grodzenia posiadłości prywatnych stwarza ryzyko znaczących utrudnień w komunikacji pieszej o ile nie przewidzi się rozwiązań w tym względzie. W szczególności chodzi o zabudowę na zachód od ul. Sobieskiego. Postulujemy o przewidzenie ciągów pieszych jako przedłużeń poziomego odcinka ulicy Gierymskiego przez obszary D-MW18 i D-MW16 oraz przejścia pomiędzy ulicą Piwarskiego a zachodnią granicą opracowania. Dotyczy to również połączenia KPJ-62 z ul. Dolną pomiędzy obszarami D-MW5 i D-MW6 oraz połączenia KPJ-60 z ul. Piaseczyńską pomiędzy obszarami C-UO22 a C-U17. Wreszcie, należy udostępnić połączenia piesze pomiędzy ul. Kaszubską (KPJ-56) a Czerską i Lubkowską wzdłuż obszaru B-MW30.

5. Wnosimy o zastąpienie podziemnego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów przez ul. Sobieskiego na wysokości KPJ-64 przejściem i przejazdem w poziomie jezdni. Jak słusznie zauważano w Prognozie Oddziaływania na Środowisko, „obszar objęty opracowaniem jest silnie zurbanizowany”. W obszarze wielkomiejskim brak uzasadnienia dla spychania pieszych do podziemi.

Wydłużanie i utrudnianie podróży pasażerom komunikacji zbiorowej jest ponadto sprzeczne z celem generalnym obowiązującej Polityki Transportowej m. st. Warszawy, która przewiduje „zapewnienie dogodnych (...) dojść do przystanków transportu zbiorowego”. Przejść wymuszających dwukrotne pokonywanie znaczących różnic wysokości w żadnym wypadku nie można uznać za dogodne.