Uwagi do ustaleń planu (ZM/08/0434/06/AB)

Do: Prezydent m. st. Warszawy.

Dotyczy: miejscowego planu zagospodarowania Starego Mokotowa.

W związku z wyłożeniem projektu ww. planu do publicznego wglądu, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi do ustaleń planu:

W zakresie komunikacji rowerowej

1. Projekt planu nie przewiduje ścieżek rowerowych w ulicach Puławskiej i al. Niepodległości, w związku z czym jest sprzeczny z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy. Wnosimy o uzupełnienie planu o nakaz lokalizacji obustronnych dróg dla rowerów w obu tych ulicach. Dopuszczalne jest zastosowanie dróg jednokierunkowych.

2. Wszystkie ulice jednokierunkowe w obszarze planu powinny zapewniać możliwość dwukierunkowego ruchu rowerów - w formie kontrapasów lub dopuszczenia ruchu ,,pod prąd'' na zasadach ogólnych, w zależności od szerokości jezdni i natężenia ruchu samochodowego.

3. Wprowadzenie linii tramwajowej w ul. Rakowiecką na odcinku Al. Niepodległości -- Wiśniowa może się wiązać z jednokierunkową organizacją ruchu samochodowego. Po północnej stronie torów tramwajowych powinna być przewidziana droga dla rowerów, stanowiąca kontynuację tej na zachodnim odcinku ulicy (wraz z naziemnym przejazdem przez Al. Niepodległości).

4. Projekt planu nie ustala wskaźników minimalnej liczby miejsc parkingowych dla rowerów, w związku z czym jest sprzeczny z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Wnosimy o uzupełnienie planu o wymóg tworzenia miejsc parkingowych dla rowerów w ilości co najmniej 10% liczby miejsc parkingowych dla samochodów.

5. Projekt planu nie przewiduje przejazdu dla rowerów przez ulicę Belwederską na skrzyżowaniu ze Spacerową, podczas gdy taki przejazd przewidziano w projekcie PZP Sielc. Wnosimy o uzupełnienie planu o rzeczony przejazd.

6. Południowa strona ulicy Spacerowej jest znacznie mniej zatłoczona oraz cechuje się większą rezerwą przestrzeni od gęsto zabudowanej strony północnej z licznymi miejscami parkingowymi. Tym samym wnosimy o wytyczenie ścieżki rowerowej wzdłuż Spacerowej po stronie południowej. Taka ścieżka przewidziana jest w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

7. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, ciągowi pieszemu wzdłuż skarpy warszawskiej powinien towarzyszyć ciąg rowerowy. W ulicach Chocimskiej i Smetany ruch rowerowy może się odbywać na zasadach ogólnych jezdnią pod warunkiem wyznaczenia w ul. Chocimskiej kontrapasa.

8. Należy usunąć rozbieżności pomiędzy treścią uchwały a załącznikiem graficznym.

Proponowana wersja uchwały wymienia np. ścieżki rowerowe:
- po stronie południowej ul. Narbutta;
- po stronie północnej ul. Dąbrowskiego;
- po stronie wschodniej ul. Łowickiej;
- po stronie wschodniej ul. Kazimierzowskiej;
- po stronie zachodniej ul. Wiśniowej.

Żadnej z nich nie ma na rysunku planu. W przypadku wprowadzenia na tych ulicach środków uspokojenia ruchu (szczegóły w pkcie 10.), a w przypadku ulic jednokierunkowych kontrapasów lub dopuszczenia ruchu rowerowego pod prąd na zasadach ogólnych, ścieżki rowerowe przy tych ulicach będą zbędne i zaoszczędzoną przestrzeń będzie można przeznaczyć np. na zieleń miejską.

Należy przy tym zwrócić uwagę na brak konsekwencji w traktowaniu ruchu rowerowego: w lokalnych uliczkach projektant proponuje segregację ruchu rowerowego, a na głównych przewidziano ruch rowerowy na zasadach ogólnych ruchliwą jezdnią. Przykładowo, rowerzysta ma dojechać ścieżką rowerową przy ul. Narbutta do Puławskiej i wjechać na jezdnię, nawet bez możliwości przedostania się na drugą stronę. Zdecydowanie bezpieczniejszym wyjściem byłoby uspokojenie ruchu na ulicach poniżej klasy G, a przy ulicach klasy G wytyczenie ścieżek rowerowych.

W zakresie infrastruktury drogowej

9. Plan powinien ustalać nakaz likwidacji uliczek parkingowych w al. Niepodległości i zastąpienie ich miejscami parkingowymi z wjazdem bezpośrednio z jezdni lub parkingami podziemnymi. Jezdnie serwisowe to rozwiązanie właściwe dla obszarów peryferyjnych i nieprzystające do charakteru okolicy.

10. Cały obszar planu, za wyjątkiem ulic Puławskiej i al. Niepodległości, powinien zostać objęty obszarowym uspokojeniem ruchu (strefy ,,Tempo 30''). Plan powinien zawierać nakaz wprowadzania w ramach modernizacji ulic środków uspokojenia ruchu takich jak podniesione tarcze skrzyżowań, wyniesione przejścia dla pieszych czy szykany.

11. Wnioskujemy o wykreślenie z treści planu § 11 ust. 5. Brak uzasadnienia dla spychania pieszych do podziemi w obszarze wielkomiejskim.

12. Na ul. Puławskiej plan powinien przewidywać wprowadzenie ruchu autobusowego na torowiska tramwajowe oraz ograniczenie szerokości jezdni do 2 pasów ruchu w każdym kierunku (plus ewentualnie pas parkingowy), tak by wygospodarować miejsce na drogi rowerowe i szerokie chodniki.

W zakresie komunikacji zbiorowej

13. Plan powinien przewidywać reorganizację układu przystanków autobusowych i tramwajowych w rejonie stacji metra Pole Mokotowskie. Układ przedstawiony na rysunku jest skrajnie niefunkcjonalny i niedogodny dla przesiadek (brak wspólnych przystanków dla linii jadących w tym samym kierunku, długie odległości przejścia).

14. Plan przewiduje odmienne rozwiązanie w zakresie lokalizacji linii tramwajowej na ul. Belwederskiej niż projekt planu zagospodarowania przestrzennego Sielc, gdzie linia tramwajowa biegnie środkiem ulicy. Konieczne jest ustalenie jednolitej wersji. Postulujemy poprowadzenie ruchu tramwajowego i autobusowego na ul. Belwederskiej centralnym pasem autobusowo-tramwajowym.

15. Plan nie przewiduje połączenia do linii tramwajowej w ulicy Gagarina, przewidzianej w projekcie PZP Sielc. Konieczne jest takie poprowadzenie torów w ul. Spacerowej, by możliwa była kontynuacja ich biegu w ulicy Gagarina oraz uwzględnienie ich dalszego ciągu na rysunku planu.

16. Plan nie przewiduje możliwości przejazdu tramwajów między al. Niepodległości a wschodnim odcinkiem ul. Rakowieckiej. Należy uzupełnić rozjazd na skrzyżowaniu tych ulic o możliwości skrętu w tej relacji.