Wstęp

Rada miasta przyjęła nową Strategię Transportową. Poprzedzona była dosyć szeroko zakrojonymi konsultacjami społecznymi. Niestety większość uwag i wniosków odrzucono, jednak niektóre części Strategii udało się uzupełnić, chociażby o dążenie do uzupełniania przejść podziemnych o przejścia naziemne oraz sprecyzowanie rodzajów stref ruchu uspokojonego, jak też założenie tworzenia takowych również poza ścisłym centrum miasta. Szczegółowy wykaz uwag i sposobów ich rozpatrzenia dostępny jest w załączniku 2.

Treść uchwały

UCHWAŁA NR LVIII/1749/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lipca 2009 r.

w sprawie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne, w tym Zrównoważonego Planu Rozwoju Transportu Publicznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1)) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Strategię Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne, w tym Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego, zwaną dalej „Strategią”, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

2. Raport dotyczący opracowania projektu Strategii stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy ( - ) Ligia Krajewska

Załączniki

Oba załączniki dostępne są w wersji PDF (z materiałów do sesji Rady miasta) i .doc (z materiałów do treści uchwały) -- ich treść jest taka sama.

Treść Strategii

www.um.warszawa.pl/news/Kadencja_V/Sesja_LVIII/1911z1.pdf

pliki.bip.um.warszawa.pl/rada/uchwaly/1749_2009/1749_uch_zal_1.doc

Raport z konsultacji, rozpatrzenie wniosków

www.um.warszawa.pl/news/Kadencja_V/Sesja_LVIII/1911z2.pdf

bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/2BFD431C-89CB-4714-A226-37EDA63F53DE/697466/1749_uch_zal_3.DOC