Marcowa impreza sylwestrowa

W związku z wyczerpaniem limitu zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 na rok 2012 w Warszawie, symbolicznie uczciliśmy Nowy, 2013 Rok. Miejscem spotkania był plac Konstytucji, jako jedno z bardziej uczęszczanych miejsc w stolicy, a także nawiązanie do Sylwestra organizowanego przez Urząd Miasta.

Przygotowaliśmy kalendarz przedstawiający rok 2012...

...na którym na czerwono zaznaczone były dni, w których przekroczone zostały normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 w warszawskim powietrzu.

Ponadto, jak na imprezę sylwestrową przystało...

...obecny był szampan (bezalkoholowy)...

...oraz baloniki, których czarny kolor...

...symbolizował fatalną jakość stołecznego powietrza, widoczną na filtrach ze stacji pomiarowej.

Zachęcamy do odsłuchania krótkiego reportażu radiowego:

www.antyradio.pl/Prawda/Warszawa/Nowy-rok-w-marcu

Co się stało? Dlaczego tak szybko?

Zgodnie z pomiarami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, prowadzącego monitoring jakości warszawskiego powietrza, wyczerpany został roczny limit zanieczyszczenia powietrza na rok 2012.

W ostatnią sobotę, tj. 17 marca, na stacji pomiarowej na Targówku poziom dopuszczalny stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu został przekroczony po raz 35 w tym roku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2008 roku z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, 35 dni to maksymalna dopuszczalna liczba przekroczeń normy 50 µg/m3 w ciągu roku. Ten roczny limit został wykorzystany już w marcu!

Powietrze w Warszawie nie nadaje się do oddychania

W Warszawie średnia liczba dni w roku, w których występują przekroczenia norm zanieczyszczeń PM10, wynosi 145.

Głównym winowajcą za fatalną jakość powietrza jest transport samochodowy. Odpowiada on aż za 67% emisji pyłu zawieszonego, który jest niezwykle szkodliwy dla zdrowia ludzkiego. Pył ten powoduje osłabienie układu oddechowego i krwionośnego; szczególnie narażone są osoby starsze i dzieci. Szacuje się, że w Warszawie rocznie około 300 osób umiera przedwcześnie z powodu złej jakości powietrza.

Co dalej, Warszawo?

Niestety, brak odpowiednich kroków podejmowanych przez władze miasta nie wskazuje, aby sytuacja miała się zmienić.

Jednym z naszych postulatów jest wprowadzenie do regulaminu wydawania identyfikatorów C-16 (dla samochodów ciężarowych powyżej 16 wjeżdżających na teren Warszawy) zapisu mówiącego o dopuszczaniu do ruchu tylko takich samochodów, które spełniają normy ekologiczne (EURO3 i wyższa). Według ekspertyzy zamówionej przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy, przy obecnych uwarunkowaniach prawnych wprowadzenie tego zapisu jest niemożliwe. Niezbędne jest wprowadzenie zmian w ustawie Prawo o Ruchu drogowym.

Następnym, skutecznym rozwiązaniem, które z powodzeniem zostało wprowadzone w innych europejskich miastach, jest stworzenie tzw. stref niskiej emisji. Strefa niskiej emisji to obszar, do którego mogą wjeżdżać tylko te pojazdy, które spełniają określone standardy spalin.

Zachęcamy do podpisywania naszej petycji o utworzenie takiej strefy w Warszawie:

www.petycjeonline.com/strefa_ograniczonej_emisji