Uchwała Nr 188/C/96 Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 1996 roku w sprawie tworzenia warunków dla komunikacji rowerowej.

Na podstawie art.10 ust.1 pkt 2, w związku z art.37 ust.4 ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 48, poz.195 z późń. zmn.) oraz par.6 pkt 2a Statutu Miasta Stołecznego Warszawy (M.P. z 1995 r. Nr 20, poz. 251) - Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy uchwala, co następuje:

1

Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne Biura Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu Miejskiego i Zarząd Oczyszczania Miasta oraz Straż Miejską do tworzenia na terenie Warszawy warunków dla komunikacji rowerowej.

2

We wszystkich opracowywanych projektach inwestycji drogowych oraz modernizacji i przebudowy dróg uwzględnić potrzeby ruchu rowerowego oraz ponownie przeanalizować i uzupełnić te projekty, które nie zapewniają warunków dla ruchu rowerowego.

3

Realizacja zadań, określonych w par.1 i par.2, powinna się odbywać w konsultacji z przedstawicielami środowisk promujących ruch rowerowy.

4

Wykonanie uchwały powierza się Wiceprezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy, Panu Jerzemu Lejkowi.

5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Marcin Święcicki