Pismo ZM-19-0842-01-RB

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu przebudowy ul. Czerniowieckiej na odcinku Puławska-Ikara, przesyłam uwagi i wnioski:

1. Pozytywnie oceniamy szerokie zastosowanie uspokojenia ruchu w postaci wyniesionych tarczy skrzyżowań. Należy przy tym zadbać, aby tarcze te zostały doprowadzone w jednym poziomie do chodnika i drogi dla rowerów, tak by uniknąć uskoków/obniżeń na styku z jezdnią, niweczących pozytywny wpływ na dostępność dla osób o ograniczonej mobilności i warunki podróży niezmotoryzowanych.

2. Choć konieczność budowy drogi dla rowerów przy ul. Czerniowieckiej wynika z zapisów MPZP, w obecnej formie nie poprawia ona warunków ruchu rowerowego, a w części relacji je pogarsza. Aby była ona choć w minimalnym stopniu przydatna, droga dla rowerów powinna zostać doprowadzona do drogi dla rowerów w ciągu ul. Puławskiej.

3. Projekt należy uzupełnić o słupki blokujące wjazd na chodnik po północnej stronie ul. Czerniowieckiej.

4. Przejście dla pieszych i przejazd rowerowy na skrzyżowaniu ul. Czerniowieckiej z ul. Puławską należy zbudować jako wyniesiony do poziomu chodnika i zostać poprowadzone grzbietem progu spowalniającego (za znakiem wjazdu do strefy „Tempo 30”). Wskazane byłoby przy tym wyprostowanie przebiegu drogi dla rowerów.

5. W związku z budową wlotu ul. Czerniowieckiej do ul. Puławskiej należy zamknąć wlot ul. Bukowińskiej z ul. Puławską i Idzikowskiego (z zachowaniem przejezdności dla rowerów), co znacznie poprawi bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu i pozwoli skorygować niezgodny z przepisami i szczególnie niefunckjonalny przebieg drogi dla rowerów.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Biuro Prac Inżynierskich Sp. z o.o.

Projekt

Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara: JPG, 4175 kB.