Mnogość bytów niekoniecznie przekłada się na lepsze kształtowanie świadomości. W marcu i kwietniu otrzymaliśmy do zaopiniowania kolejne wersje projektu organizacji ruchu na placu Trzech Krzyży. W praktyce były to kopie projektu z początku roku [zobacz >>>], powielające nieintuicyjne, niefunkcjonalne i nielegalne rozwiązania.

Czwarta wersja projektu przyszła 30 kwietnia z nowo utworzonego miejskiego Biura Zarządzania Ruchem Drogowym. Niestety, nie rozwiązano w niej problemów widocznych w poprzednich wersjach, w tym niezgodności z przepisami odnośnie maksymalnego przekroju jezdni na przejściu pozbawionym azylu, niezgodności z przepisami odnośnie liczby pasów na wylocie skrzyżowania, jak też urwania na Nowym Świecie trasy promowanej jako alternatywa dla Alej Jerozolimskich. W związku z tym zgłoszone uwagi pokrywają się w znacznym stopniu z wcześniejszymi.

Pismo ZM-21-0884-03-AB z 6 V 2021 r.

Do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m.st. Warszawy.

Nawiązując do projektu geometrii dróg na ulicach Nowy Świat, Smolnej, Aleje Jerozolimskie, plac Trzech Krzyży, Wiejskiej, Mokotowskiej i Hożej w związku z budową i wyznaczeniem infrastruktury rowerowej pomiędzy Alejami Ujazdowskimi a ulicą Smolną, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. Podtrzymujemy uwagi zgłoszone do poprzedniej wersji projektu w pismach ZM-20-0884-01-MS i ZM-21-0884-02-KG z 17 stycznia br. (Uwagi zostały przytoczone w załączniku do niniejszego pisma).

2. W szczególności zwracamy uwagę, że brak dwukierunkowej infrastruktury rowerowej po wschodniej stronie placu, do Książęcej włącznie, skutkować będzie jazdą rowerzystów po pasach i pod prąd po jednokierunkowym odcinku drogi dla rowerów lub po chodniku. Różnica w długości i skomplikowaniu trasy wzdłuż wschodniej krawędzi placu w relacji wschód -> południe, ale też północ -> południe jest zbyt duża, by dało się tego uniknąć. Dodatkowo, w relacji wschód -> południe obecna organizacja ruchu wymaga ustawienia się przez rowerzystę na lewym pasie ruchu na podjeździe pod górę, co stanowi dodatkowe utrudnienie. Uzupełnienie przejścia przez Książęcą o dwukierunkowy przejazd rowerowy i azyl pozwoliłoby na bezpieczniejsze i wygodniejsze podróże w tej relacji. W przypadku relacji północ->południe, dwukierunkowy przejazd rowerowy i jego kontynuacji w postaci drogi dla rowerów na południe pozwoli, w połączeniu ze śluzami na skrzyżowaniu Nowy Świat/Książęca, na komfortową jazdę w relacji północ -> południe w możliwie prostej linii.

3. Jezdnia manewrowa wzdłuż wschodniej krawędzi placu powinna być dwukierunkowa dla rowerów na całej długości, również na odcinku od przejazdu rowerowego przez wyjazd na plac Trzech Krzyży do skrzyżowania ze zjazdem z placu. Pozwoli to na efektywną i intuicyjną obsługę relacji północ -> Wiejska, ograniczając kolizje z ruchem pieszym.

4. Projekt powinien zostać skorygowany, tak by uniknąć konieczności wykonywania trzech zakrętów po substandardowych łukach na odcinku dwudziestu metrów w relacjach północ/zachód -> Wiejska w okolicach przejazdu przez Al. Ujazdowskie. W tym celu, przejście i przejazd powinny zostać przesunięte na północ (i przy okazji uzupełnione o wymagany prawem azyl, podobnie jak zjazd z placu w ruchu ogólnym. Jednocześnie powinno to pozwolić odsunąć drogę dla rowerów od krawędzi jezdni na wysokości przejścia dla pieszych, tak by zwiększyć ilość przestrzeni na kumulację pieszych oczekujących na zielone światło. Proponowana lokalizacja przejścia i przejazdu, jak też drogi dla rowerów stanowiącej jego kontynuację na wschód, została zaznaczona na schemacie poniżej.

5. Wskazana jest korekta kąta połączenia wyjazdu z ul. Brackiej na plac tak, by był on bardziej zbliżony do kąta prostego. Pozwoli to na poprawę wzajemnej widoczności jadących jezdnią i włączających się do ruchu, jak też ograniczy ryzyko przejazdu przez przejście dla pieszych z dużą prędkością. Proponowana korekta została również zaznaczona na schemacie poniżej.

6. Należy rozważyć uproszczenie skrzyżowania Hoża/plac Trzech Krzyży/Mokotowska poprzez oddzielenie ulic Hożej i Mokotowskiej od samego placu, tj. ograniczenie relacji dostępnych z ul. Hożej do skrętu w ul. Mokotowską oraz ograniczenie możliwości wjazdu na ul. Mokotowską i Hożą z placu dla ruchu rowerowego. Pozwoli to na rezygnację ze świateł na skrzyżowaniu, usprawniając ruch na placu.

Załącznik. Podtrzymywane uwagi zgłoszone do poprzedniej wersji projektu.

1. Zmiana przebiegu krawężników w południowo-wschodnim narożniku skrzyżowania z ul. Książęcą powinna zostać wykorzystana do doprowadzenia drogi dla rowerów do Książęcej. Pozwoli to skrócić drogę rowerzysty przez skrzyżowanie o kilkanaście metrów (3-4 sekundy krótszy czas ewakuacji, a przez to bardziej efektywny program sygnalizacji. Droga dla rowerów powinna być na całej długości dwukierunkowa, nawet jeżeli póki co nie będzie wjazdu na nią z Książęcej, tak by mogła obsłużyć ruch rowerowy z zachodniej i północnej strony skrzyżowania. Należy zauważyć, że budowa jednokierunkowej drogi dla rowerów na przedłużeniu dwukierunkowej stwarza ryzyko wykorzystywania jej, wbrew założeniom projektu, jako dwukierunkowej przez rowerzystów.

2. Ulica Książęca i wlot po przeciwnej stronie skrzyżowania to jezdnie o przekroju czterech pasów ruchu bez azylu, co stoi w sprzeczności z prawem (§127 ust. 9 Rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie). Problem ten powinien zostać rozwiązany poprzez ograniczenie liczby pasów ruchu ogólnego w kierunku wschodnim po obu stronach skrzyżowania do jednego i wykorzystanie odzyskanej przestrzeni do budowy azylu oraz wyznaczenia pasa dla rowerów w kierunku wschodnim, przynajmniej do dwukierunkowej drogi dla rowerów opisanej w poprzednim punkcie. (Przekrój jezdni na wysokości przejścia dla pieszych powinien uwzględniać miejsce na wyznaczenie pasów rowerowych w obu kierunkach na ul. Książęcej).

3. Należy rozważyć udostępnienie prostszej możliwości skrętu w lewo w relacji Al. Ujazdowskie -> ul. Żurawia przy pomocy śluzy rowerowej typu drugiego, umożliwiającej oczekiwanie na prawo od pasa rowerowego na przejazd przez skrzyżowanie razem z samochodami ruszającymi z ul. Książęcej.

4. Na wysokości ul. Mysiej powinien znaleźć się azyl dla rowerzystów chcących przejechać przez jezdnię, kosztem nieznacznego skrócenia pasa do lewoskrętu. Umożliwi to uciąglenie trasy w ciągu ul. Nowogrodzkiej, reklamowanej przez miasto jako alternatywa dla Alej Jerozolimskich.

5. Ruch rowerowy na odcinku ul. Wiejskiej między Prusa a placem Trzech Krzyży powinien odbywać się na zasadach ogólnych, a odzyskana przestrzeń na wysokości przejścia dla pieszych przy pomniku W. Witosa wykorzystana do budowy azylu na przejściu dla pieszych. Pozwoli to na bardziej czytelną i mniej kolizyjną obsługę relacji lewoskrętu z południa na zachód, jak też powinno poprawić wzajemną widoczność w relacji rowerzysta-autobus za przejściem.

6. Rozcinający wyspę pas do zawracania przed kościołem powinien zostać zastąpiony możliwością zawracania na skrzyżowaniu, kilkanaście metrów dalej. W tym celu należy zrezygnować z powierzchni wyłączonej z ruchu. Poza poprawą estetyki i funkcjonalności placu, ułatwi to dostęp do jego dominanty, czyli kościoła.

7. Pasy ruchu na wysokości przejścia dla pieszych przez plac po południowej stronie kościoła powinny zostać ograniczone do 3,3 metra (pasy z ruchem autobusowym) i 3,0 m (pasy ruchu ogólnego), a odzyskana przestrzeń wykorzystana do poszerzenia azyli dla pieszych.

8. Wskazane byłoby uwzględnienie trasy dla niewidomych wzdłuż wschodniej jezdni placu Trzech Krzyży, będącą najkrótszą trasą dojścia do przystanku autobusowego od południa.

9. Projekt powinien zostać uzupełniony o progi najazdowe zapobiegające najeżdżaniu na chodnik przez samochody parkujące w północno-zachodnim rogu placu, co skutkuje miejscowym zwężeniem chodnika do 0,5 m. Jednocześnie wskazane jest wykorzystanie nadmiarowej szerokości jezdni wzdłuż miejsc parkingowych do poszerzenia chodnika. Zgodnie z §61 Rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne..., na wylocie jezdni przy parkingu powinien być jeden pas ruchu ogólnego, odpowiednio do przeciwległo wlotu z ul. Nowy Świat. Pozwala to wygospodarować dodatkowe 3,5 m na chodnik.