Do Urzędu Miasta Piaseczno.

W nawiązaniu do projektu budowy infrastruktury rowerowej na ul. Puławskiej i Kościuszki w Piasecznie, stowarzyszenie Zielone Mazowsze składa poniższe uwagi.

Uwagi ogólne

1. Oba przedstawione warianty należy ocenić jako bardzo dobre, przy czym wariant „A” jest bardziej korzystny z uwagi na większe bezpieczeństwo i wygodę ruchu rowerowego i pieszego oraz atrakcyjność przestrzeni miejskiej. Na korzyść tego wariantu przemawia m.in. większa separacja poszczególnych rodzajów ruchu, duża powierzchnia zieleni, większa ilość małej architektury oraz ograniczenie przestrzeni parkingowej.

2. Drogi rowerowe powinny zachować ciągłość trasy oraz posiadać nawierzchnię wykonaną z asfaltobetonu rozściełanego maszynowo.

3. Drzewa przeznaczone do usunięcia należy w miarę możliwości przesadzić w inne miejsce.

4. Miejsca parkingowe powinny mieć ograniczony czas parkowania zgodnie z limitem darmowego postoju w strefie płatnego parkowania.

5. Należy zastosować wyniesione przejścia dla pieszych oraz tarcze skrzyżowań w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu.

6. Z uwagi na znaczny ruch autobusowy na ul. Puławskiej ruch rowerowy powinien w jak największym stopniu odbywać się po wydzielonych drogach dla rowerów. Pasy rowerowe będą odbierane przez potencjalnych użytkowników jako mniej bezpieczne, czego dobrym przykładem jest ul. Saska w Warszawie.

7. W celu wygospodarowania większej przestrzeni dla pieszych i zieleni oraz poprawy bezpieczeństwa należy zlikwidować zatoki autobusowe. Ich istnienie sprzyja tylko ruchowi samochodowemu, który utrudnia punktualną jazdę autobusów.

8. W projekcie brakuje rozwiązań rowerowych dla ulic biegnących wschód-zachód i łączących infrastrukturę rowerową na ul. Puławskiej i Sierakowskiego. W celu poprawy spójności sieci należy doprojektować infrastrukturę rowerową na ul. Nadarzyńskiej oraz dopuścić kontraruch rowerowy przed budynkiem urzędu miasta oraz na Rynku.

9. Wszystkie przejazdy rowerowe powinny być pomalowane na czerwono w celu zwiększenie bezpieczeństwa.

10. Jednym z głównych utrudnień dla rowerzysty poruszającego się po centrum Piaseczna jest występowanie licznych dróg jednokierunkowych, które znacznie wydłużają dystans codziennych podróży. Proponujemy dopuszczenie ruchu rowerów w obu kierunkach nie tylko na ul. Puławskiej, ale również na ul. Kościuszki.

11. Z uwagi na oczekiwane duże natężenie ruchu rowerowego należy w miarę możliwości zwiększyć szerokość wszystkich jednokierunkowych dróg dla rowerów i pasów ruchu dla rowerów do minimum 2 metrów. Umożliwi to swobodne wyprzedzanie się rowerzystów i pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo ruchu. Dwukierunkowa droga dla rowerów na odcinku Okulickiego–Kusocińskiego, jako główny wjazd do miasta, powinna mieć szerokość minimum 2,5 metra.

12. Należy zachować ciągłość nawierzchni i niwelety oraz obrzeży drogi dla rowerów na zjazdach oraz wyeliminować wszystkie krawężniki i rynsztoki poprowadzone w poprzek drogi dla rowerów. Krawężnik, nawet wtopiony, często jest odczuwalny podczas jazdy lub staje się odczuwalny wraz z upływem czasu. Ponadto krawężnik w poprzek drogi dla rowerów mylnie sugeruje pierwszeństwo pojazdu na zjeździe przed rowerzystą. Podobnie należy zachować ciągłość nawierzchni i niwelety oraz obrzeży chodników na zjazdach. To chodnik powinien przerywać ciągłość zjazdu, a nie na odwrót.

13. W celu zapewnienia bezpieczeńśtwa należy zachować minimum 0,5 m skrajni po obu bokach wszystkich projektowanych dróg dla rowerów, zgodnie ze standardami rowerowymi dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

14. Należy szczególnie zadbać o czytelne oznakowanie jednokierunkowych tras rowerowych, w szczególności drogi dla rowerów po wschodniej stronie ul. Puławskiej. Nawet na przedstawionej przez Państwa wizualizacji widać dwóch rowerzystów jadących pod prąd jednokierunkowymi odcinkami infrastruktury rowerowej. Dlatego na jednokierunkowych drogach rowerowych należy wymalować strzałki wskazujące kierunek jazdy.

15. Przed skrzyżowaniami i zjazdami znajdującymi po lewej stronie z perspektywy rowerzysty należy oddzielać pas ruchu dla rowerów od pasa ruchu ogólnego linią przerywaną, tak aby umożliwić rowerzyście zamierzającemu skręcić w lewo opuszczenie pasa ruchu dla rowerów i zbliżenie się do środka jezdni w przypadku dróg dwukierunkowych lub do lewej krawędzi jezdni w przypadku dróg jednokierunkowych.

Uwagi szczegółowe, arkusz 1

1. Jednokierunkowy wlot ul. Puławskiej pomiędzy ul. Okulickiego i ul. Kusocińskiego obecnie umożliwia wjazd do centrum miasta z dużą prędkością. Wnioskujemy o fizyczne zwężenie jezdni do szerokości jednego pasa ruchu, a odzyskaną przestrzeń przeznaczyć pod zieleń, szersze chodniki bez słupów na środku i przedłużenie drogi rowerowej po stronie wschodniej do drugiego przejścia dla pieszych i dalej w stronę ul. Okulickiego (najlepiej jako dwukierunkową, ułatwiającą dojazd do bloków w pobliżu). Umożliwi to również w przyszłości łatwiejsze połączenie jej z drogą rowerową wzdłuż ul. Armii Krajowej (DK79). Ze względu na duże natężenie ruchu rowerowego w przyszłości, wszystkie dwukierunkowe drogi rowerowe na tym odcinku należy zbudować szersze, niż minimalna szerokość określona w przepisach.

2. Proponujemy dodać zjazd do sklepu na północnym końcu projektowanej infrastruktury (ul. Puławska 29), który jest istotnym celem podróży rowerowych. Taki zjazd powstanie na pewno. Jeśli nie oficjalnie, to na dziko, co będzie powodować konflikty i poczucie braku dbałości o miasto przez włodarzy.

3. Łuk drogi dla rowerów przed skrzyżowaniem z ul. Kusocińskiego (na wysokości budynku Puławska 27) powinien być łagodniejszy i odsunięty od jezdni.

4. W celu ułatwienia dojazdu do budynków należy dopuścić ruch rowerów w obu kierunkach na parkingu wzdłuż bloków Puławska 19–25 poprzez wyposażenie znaków B-2 i D-3 oraz odpowiednich znaków zakazu i nakazu na ciągach poprzecznych w tabliczki z napisem „nie dotyczy” i symbolem roweru (dawne T-22).

5. Należy poszerzyć chodnik na odcinku pomiędzy ul. Kusocińskiego i ul. Szkolną do 2,5 metra. Obecnie ma on 1,5 metra i sąsiaduje z miejscami postojowymi, więc po odjęciu skrajni efektywna szerokość pasa ruchu pieszego wynosi 1 metr, co jest niezgodne z prawem. Ze względu na natężenie ruchu pieszego w centrum miasta chodniki powinny mieć szerokość pasa ruchu pieszego minimum 2 metry.

6. Należy doprojektować zjazd dla rowerzystów na parking między blokami Puławska 21 i 23. W przypadku realizacji na tym odcinku wydzielonej drogi dla rowerów także czwarty wlot na skrzyżowanie z ul. Warszawską.

7. Na skrzyżowaniu ul. Puławskiej z ul. Młynarską należy utworzyć śluzę rowerową typu III (zgodnie ze standardami rowerowymi Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) w celu obsługi relacji skrętnej z południa na zachód. Ponadto należy dodać sygnalizator, który byłby widoczny dla rowerzysty skręcającego w tej relacji, np. poprzez stworzenie wysepki z sygnalizatorem rowerowym, zawieszenie dodatkowego sygnalizatora na długim wysięgniku nad skrzyżowaniem bądź powtórzenie sygnalizatora za skrzyżowaniem.

Uwagi szczegółowe, arkusz 2

1. Zieleń planowana wzdłuż zatoki przystanku Szkolna 01 może utrudnić korzystanie z autobusów. Należy ją zaprojektować od nowa.

2. Zjazd w ul. Chyliczkowską jest niepotrzebny i zabiera ograniczoną w tym miejscu przestrzeń dla pieszych oraz zieleń. Należy go zlikwidować. Osoby jadące od strony południowej nie będą skręcały na wysokości rynku w lewo, aby za chwilę skręcić w prawo w ul. Chyliczkowską, tylko pojadą prosto ul. Warszawską do Chyliczkowskiej lub pojadą ul. Rynkową i przez Park Miejski.

3. Należy zabudować trawnikiem przestrzeń jezdni wyłączoną z ruch na skrzyżowaniu ul. Puławskiej i Chyliczkowskiej.

4. Na skrzyżowaniu ul. Puławskiej z ul. Chyliczkowską należy utworzyć śluzę rowerową typu III (zgodnie ze standardami rowerowymi Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) w celu obsługi relacji skrętnej południe–zachód. Ponadto należy dodać sygnalizator, który byłby widoczny dla rowerzysty skręcającego w tej relacji, np. poprzez stworzenie wysepki z sygnalizatorem rowerowym, zawieszenie dodatkowego sygnalizatora na długim wysięgniku nad skrzyżowaniem bądź powtórzenie sygnalizatora za skrzyżowaniem.

Uwagi szczegółowe, arkusz 3

1. Należy dopuścić ruch rowerów w obu kierunkach wzdłuż południowej i północnej pierzei pl. Piłsudskiego poprzez wyposażenie znaków B-1, B-2 i D-3 oraz odpowiednich znaków zakazu i nakazu na ciągach poprzecznych w tabliczki z napisem „nie dotyczy” i symbolem roweru. Umożliwi to swobodną komunikację między ciągiem Puławska–Kościuszki i Sierakowskiego–Warszawska w różnych relacjach oraz wytworzy nowy ciąg rowerowy na osi Kościelna–Rynkowa (i dalej na wschód do Parku Miejskiego oraz na zachód do ul. 1KUL, Traktu nad Perełką i ul. Nadarzyńskiej), skracając drogę rowerzysty w codziennych podróżach.

2. Należy zlikwidować parking przy pl. Piłsudskiego przed kościołem św. Anny, który nie licuje z reprezentacyjną funkcją tego miejsca i stanowi istotne utrudnienie dla pieszych. Należy pozostawić tam obecnie istniejącą przestrzeń publiczną wraz z ławkami, a w projekcie przeznaczony do likwidacji.

3. Brukowany odcinek ulicy przebiegający przez pl. Piłsudskiego powinien być strefą zamieszkania, aby umożliwić swobodne przemieszczanie się pieszych między rejonem kościoła a płytą placu. W związku z tym należy również zrezygnować z wyznaczania obu skrajnych przejść dla pieszych.

4. W wariancie „A” dwa miejsca postojowe za skrzyżowaniem z ul. Kościelną, na wysokości Zakątku Kultury, należy oddzielić od pasa ruchu dla rowerów buforem o szerokości minimum 0,5 m. Wyznaczenie miejsc parkingowych bez odstępu stwarza ryzyko uderzenia rowerzysty drzwiami zaparkowanego samochodu lub kolizji podczas opuszczania miejsca parkingowego przez samochód. Są to jedyne miejsca parkingowe sąsiadujące z pasem ruchu dla rowerów, a obecnie parkowanie w tym miejscu nie jest dozwolone, warto zatem rozważyć całkowitą rezygnację z tych dwóch miejsc parkingowych w projekcie.

5. Należy dopuścić ruch rowerów w obu kierunkach na uliczce przed Urzędem Miasta poprzez wyposażenie znaków B-2 i D-3 oraz odpowiednich znaków zakazu i nakazu na ciągach poprzecznych w tabliczki z napisem „nie dotyczy” i symbolem roweru. Pozwoli to wytworzyć więcej możliwych połączeń i skrócić drogę rowerzysty w codziennych podróżach.

Uwagi szczegółowe, arkusz 4

1. W celu ułatwienia dojazdu mieszkańcom na jednokierunkowej uliczce na tyłach bloku przy ul. Kościuszki 18 należy dopuścić ruch rowerów w obu kierunkach poprzez wyposażenie znaków B-2 i D-3 oraz odpowiednich znaków zakazu i nakazu na ciągach poprzecznych w tabliczki z napisem „nie dotyczy” i symbolem roweru.

2. W wariancie „A” należy zrezygnować z wyznaczania skośnych miejsc postojowych przy budynku Kościuszki 23, zamieniając je na miejsca równoległe, spójnie z organizacją parkowania na całej długości ulicy. Miejsca skośne nie licują z eleganckim charakterem ulicy, są przytłaczające i sprawiają wrażenie, że ulica jest parkingiem. Ponadto znacznie zawężają chodnik, nie tylko z uwagi na ich nominalną szerokość, ale również z powodu zwisów pojazdów, które wystają na chodnik i utrudniają przejście pieszym.

3. W wariancie „B” należy dodać przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Żabiej.

4. Należy dopuścić ruch rowerów w obu kierunkach na ul. Żabiej poprzez wyposażenie znaków B-2 i D-3 oraz odpowiednich znaków zakazu i nakazu na ciągach poprzecznych w tabliczki z napisem „nie dotyczy” i symbolem roweru. Pozwoli to wytworzyć więcej możliwych połączeń i skrócić drogę rowerzysty w codziennych podróżach.

5. Na łączniku między ul. Wąską a ul. Kościuszki powinien być dopuszczony ruch rowerowy, a także powinna być zapewniona możliwość wyjazdu rowerem z tego łącznika na wprost w ul. Sienkiewicza i odwrotnie. W ten sposób, przy dopuszczeniu dwukierunkowego ruchu rowerów na ul. Żabiej, zostanie utworzona możliwość bezpośredniego przejazdu rowerem z ul. Sienkiewicza do ul. Sierakowskiego bez nadkładania drogi do ul. Wschodniej. Ponadto łącznik powinien zapewniać wygodny zjazd dla rowerzystów na plac manewrowy na ul. Wąskiej (bezpośrednio, a nie przez wyjazd z posesji).

6. W południowo-zachodnim narożniku skrzyżowania ul. Sienkiewicza i ul. Kościuszki (przy sklepie) zaprojektowano chodnik biegnący przez istniejące drzewo, które nie jest zaznaczone jako przeznaczone do przesadzenia lub wycięcia. Należy jednoznacznie określić co stanie się z tym drzewem. Proponujemy jego pozostawienie i przykrycie strefy korzeniowej kratą.