Pismo ZM-18-0791-01-KG

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do przesłanego projektu przebudowy placu Pięciu Rogów, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

Uwagi ogólne

1. Pozytywnie oceniamy przekwalifikowanie placu i ul. Chmielnej w strefę zamieszkania. Powinno to przyczynić się do faktycznego połączenia obu części ul. Chmielnej w jeden deptak, jak też poprawić bezpieczeństwo na placu.

2. Aby plac Pięciu Rogów mógł pełnić funkcję placu, należy ograniczyć do minimum jego funkcję jako skrzyżowania dróg. W tym celu należy zlikwidować możliwość wjazdu z ul. Zgoda w ul. Szpitalną i Bracką. Ulica Zgoda powinna być połączona jedynie z zachodnim odcinkiem ul. Chmielnej. Poza ułatwieniem i usprawnieniem ruchu pieszego, powinno to też pomóc ograniczyć skalę ruchu samochodowego na deptaku, jakim jest Chmielna. W obecnej formie, jest to nadal pięcioramienne skrzyżowanie, a nie plac.

3. Projekt należy uzupełnić o trwałe wygrodzenia chodników i stref wyłączonych z ruchu samochodowego. Na samym placu powinna zostać w ten sposób wydzielona trasa ruchu samochodowego. Zamiast słupków mogą zostać zastosowane np. masywne donice z kwiatami wpuszczone w nawierzchnię, istotne jest jednak, by wykluczyć możliwość parkowania pojazdów „na chwilę”, jak też parkowania skośnie na miejscach równoległych. Analogicznie należy uzupełnić oznakowanie powierzchni wyłączonych z ruchu na ul. Jasnej – można na nich urządzić np. parklety (donice z kwiatami i siedziska) lub poszerzyć chodniki, skracając przejścia dla pieszych.

4. Ocenę projektu utrudnia brak informacji na projekcie o treści zakresu wyłączenia spod obowiązywania znaków zakazu ruchu na placu.

Uwagi szczegółowe

1. Przejścia dla pieszych przez ul. Kruczą po obu stronach Alej Jerozolimskich powinny zostać dosunięte do skrzyżowania, tak by znajdowały się w linii przynajmniej zbliżonej do chodnika (odsunięcie od jezdni – maks. 5m). Obecne odsunięcie od skrzyżowania o 8-11m jest sprzeczne ze strategią transportową miasta, która przewiduje ułatwianie, a nie utrudnianie ruchu pieszego, zwłaszcza w obszarze śródmiejskim.

2. Pas do prawoskrętu na ul. Kruczej przy DT Smyk powinien przechodzić w pas rowerowy prowadzący do placu Pięciu Rogów.

3. Przejście dla pieszych przez wjazd na ul. Bracką za DT Smyk powinno zostać wykonane z zachowaniem nawierzchni i niwelety chodnika.

4. Pas rowerowy w kierunku Alej Jerozolimskich powinien od początku mieć szerokość 1,5m, tak by na jezdnię mogły jednocześnie wjechać autobus i rower.

5. Pas rowerowy w kierunku Alej Jerozolimskich powinien kończyć się śluzą rowerową, umożliwiającą ustawianie się do lewoskrętu i do jazdy na wprost.

6. Miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami przy wschodniej jezdni ul. Kruczej, przed placem, powinno zostać przesunięte w kierunku Alej Jerozolimskich, tak by zapewnić min. trzymetrową szerokość chodnika.

7. Należy zabezpieczyć przed parkowaniem ulicę Kruczą na całej długości odcinka od Al. Jerozolimskich do Górskiego, z pl. Pięciu Rogów włącznie. (Na odcinku na północ od placu, należy skorygować położenie słupków, z uwzględnieniem poszerzonego chodnika). (Por. 3. uwaga ogólna).

8. Szerokość wylotu ul. Złotej powinna zostać ograniczona do szerokości jednego pasa ruchu, poszerzanego dopiero za przejściem dla pieszych.

9. Na ulicach Jasnej i Boduena powinien zostać dopuszczony dwukierunkowy ruch rowerowy. W przypadku ul. Jasnej wskazane jest zastosowanie kontrapasa.

10. Wskazane jest rozszerzenie obszaru oznakowanego jako strefa zamieszkania o ulicę Zgoda, również objętą zakazem ruchu i wyłączoną z ruchu autobusowego.

11. Należy zabezpieczyć przed parkowaniem chodniki przy ulicy Zgoda (por. 3. uwaga ogólna).

12. Znak „ślepa ulica” na wjeździe w ulicę Zgoda powinien zostać uzupełniony o tabliczkę „nie dotyczy rowerów”.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, WXCA sp. z o.o.