Pismo ZM-20-0875-01-MS

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy.

Nawiązując do projektu przebudowy placu Na Rozdrożu, przesyłam następujące uwagi i wnioski.

Uwaga ogólna:

Projekt, dzięki likwidacji zbędnych przejść podziemnych, rozwiązuje szereg problemów obecnych w wersji sprzed dwóch lat [zobacz >>>]. Kilka jego elementów wciąż jednak wymaga poprawy.

Uwagi szczegółowe:

1. Droga dla rowerów po zachodniej stronie Al. Ujazdowskich powinna zostać doprowadzona do ciągu jezdni serwisowych. Pozwoli to na uniknięcie konieczności dwukrotnego przekraczania jezdni w relacjach południe-zachód (na placu Na Rozdrożu i ponownie przy Bagateli).

2. Zatoka dla autobusów w al. Szucha powinna zostać zastąpiona przystankiem na jezdni bezpośrednio za przejściem dla pieszych. Wskazane jest też ograniczenie przekroju jezdni na wysokości przejścia do jednego pasa ruchu. Na jezdnię al. Szucha będą mogły wjeżdżać pojazdy z jednego pasa ruchu Al. Ujazdowskich, służącego jednocześnie do jazdy na wprost Alejami, lub z jednego pasa ruchu prowadzącego z al. Armii Ludowej plus drogi osiedlowej. Jednocześnie przestrzeń na kumulację została znacząco wydłużona względem stanu obecnego. Tym samym nie ma uzasadnienia dla przekroju dwupasmowego i dodatkowo zatoki dla autobusów, która pogarsza efektywność węzła przesiadkowego, oddalając przystanki od siebie.

3. Prawy pas ruchu za przejściem przez zachodnią jezdnię al. Szucha powinien służyć tylko do postoju autobusów i prawoskrętu oraz kończyć się za zjazdem w al. Armii Ludowej. Docelowo, również przekrój dalszej części al. Szucha powinien zostać dostosowany do faktycznego natężenia ruchu, co pozwoli na przeniesienie parkowania na jezdnię oraz uciąglenie szpaleru drzew, poprawiając m.in. odporność na gwałtowne opady deszczu.

4. Zatoka dla autobusów na przystanku pl. Na Rozdrożu 02 powinna zostać zastąpiona przystankiem na jezdni, analogicznie do wszystkich pozostałych przystanków w ciągu Al. Ujazdowskich. Pozwoli to na wygospodarowanie większej ilości przestrzeni dla pieszych oraz wyprostowanie przebiegu drogi dla rowerów. Należy też zauważyć, że autobusy w zatoce zasłaniają nadjeżdżające pojazdy, którym powinni ustąpić pierwszeństwa wyjeżdżający z łącznicy z al. Armii Ludowej, co stwarza zagrożenie wypadkiem.

5. Projekt powinien zostać uzupełniony o pas rowerowy między zjazdem z drogi dla rowerów na jezdnię ul. Koszykowej a przejściem dla pieszych przez Koszykową. 4,5-metrowy przekrój jezdni pozwala na wyznaczenie pasa rowerowego w obecnym przekroju.

6. Szerokość jezdni przed przejazdami rowerowymi na początku ul. Koszykowej powinna zostać ograniczona do minimum, analogicznie do aktualnej organizacji ruchu. Wskazane byłoby przy tym ograniczenie przekroju jezdni do 3m na całej długości przed przejazdem rowerowym, tak jak w poprzedniej wersji projektu. Wskazane jest też, by przejazdy zostały poprowadzone na wyniesieniu o parametrach progu spowalniającego.

7. Projekt powinien zostać skorygowany, tak by jazda rowerem w relacji ul. Koszykowa – Al. Ujazdowskie (na północ) nie wymagała zakrętu pod kątem ostrym. Jednym z możliwych rozwiązań byłoby doprowadzenie kontrapasa do wyspy dzielącej.

8. Przestrzeń wyłączona z ruchu pomiędzy przystankiem pl. Na Rozdrożu 06 w al. Armii Ludowej a końcem placu Na Rozdrożu powinna zostać wykorzystana do budowy pochylni, zapewniającej alternatywę dla wind oraz bezkolizyjny dostęp do przystanku od strony osiedla Latawiec.

9. Przekrój jezdni na przejściu dla pieszych przez zachodnią jezdnię Al. Ujazdowskich po północnej stronie placu powinien zostać ograniczony do 6,0m (analogicznie do jezdni wschodniej). Pozwoli to na wygospodarowanie większej przestrzeni na kumulację pieszych i rowerzystów oraz skróci czas przejścia przez jezdnię.

10. Przekroje pasów ruchu na przejściach dla pieszych po południowej stronie placu powinny zostać ograniczone do 3,0m. Dostosuje to szerokość jezdni do klasy dróg, zapewni więcej miejsca na kumulację pieszych i rowerzystów oraz poprawi efektywność skrzyżowania, skracając czas przejścia przez jezdnię.

11. Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów przez zjazd z al. Armii Ludowej w Al. Ujazdowskie (północno-wschodni róg placu) powinny zostać wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów.

12. Łuki na drogach dla rowerów powinny być zwiększone do min. 4m. Dotyczy to w szczególności: - łuków przy przejeździe przez północną stronę placu, w tym dwumetrowego łuku wzdłuż trawnika, - łuków przy zachodniej jezdni al. Szucha, w tym dwumetrowego łuku wzdłuż trawnika, - dwumetrowego łuku przy przejściu przez zjazd z al. Armii Ludowej w Al. Ujazdowskie.

13. Promień łuku jezdni na wyjeździe na plac Na Rozdrożu przy fontannie powinien zostać ograniczony z 30m do 10m.

14. Znak końca strefy 30 km/h na wyjeździe z al. Wyzwolenia powinien znaleźć się za, a nie przed przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystów.

Do wiadomości:

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej,

WEGARTEN Sp. z o.o.