Pismo ZM-20-0872-01-AB

Do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych.

Nawiązując do umieszczonego na stronie ZMID planu sytuacyjnego rozbudowy wiaduktów alei Armii Ludowej w rejonie parku Agrykola, wnoszę o uwzględnienie w projekcie następujących kwestii.

1. W projekcie powinna zostać uwzględniona docelowa forma połączenia z przeprawą na moście Łazienkowskim.

2. Pochylnie między ul. Rozbrat a Torwarem powinny zostać wydłużone, tak by zapewnić kąt nachylenia nie większy niż 3%, umożliwiający korzystanie z trasy rowerzystom o różnym stopniu sprawności fizycznej i ułatwiający korzystanie z niej wszystkim użytkownikom. W wersji minimum, taki spadek powinien zostać zapewniony po jednej stronie – tej, która docelowo na służyć jako podstawowa trasa prowadząca na Most Łazienkowski i przez Wisłę. (W takiej sytuacji wskazana jest strona północna ze względu na kontynuację po stronie wschodniej.)

3. Promienie łuków na końcu długich zjazdów powinny być dostatecznie łagodne, by uwzględnić prędkość rozwijaną przy zjeździe i umożliwić jej bezpieczne wykorzystanie. Na końcu długiego zjazdu powinny znajdować się dwa łagodne łuki (o promieniu 40-50 m). Tymczasem w koncepcji jeden łuk ma minimalny promień 20 m, a drugi jest pozbawiony wyłukowania w ogóle. Błąd ten należy wyeliminować jak najszybciej, jako że nie będzie możliwości jego skorygowania w późniejszym projekcie dowiązania, bo pochylnie trafiają w narożniki budynków (brak miejsca zarówno w jak i poza pasem drogowym).

4. Wewnętrzne pasy ruchu jezdni powinny zostać ograniczone do minimum, tak by zapewnić dodatkowy metr szerokości, pozwalający na oddalenie ruchu samochodowego od pieszo-rowerowego oraz zapewnienie szerokości adekwatnej do obsługi istotnej trasy rowerowej w osi wschód-zachód.

5. Wygrodzenie między jezdnią a ciągiem pieszo-rowerowym na estakadzie powinno zostać wykonane w sposób zapobiegający ochlapywaniu przez samochody. Wskazane jest również zastosowanie rozwiązania, które znacząco ograniczyłoby hałas na ciągu pieszo-rowerowym (np. ekrany o wysokości 2m).

6. Ciąg pieszo-rowerowy po stronie północnej powinien mieć zapewnione powiązanie ze ślepym końcem ul. Przemysłowej.

7. Przyczółek wiaduktu od strony Myśliwieckiej powinien być zbudowany tak, żeby w przyszłości łatwo było pośrodku jego długości (między filarami) wyciąć otwór pełniący funkcję dojścia do przystanku pomiędzy jezdniami dla szybkiego środka transportu – BRT lub tramwaju.

8. Balustrady po zewnętrznej stronie wiaduktu powinny być wykonane w sposób zapewniający możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa i możliwie najmniejsze zajęcie przestrzeni.

W związku z tym należy zapewnić, by:
- mocowane były do ściany wiaduktu, a nie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego,
- były wygięte na zewnątrz na wysokości kierownicy roweru, zapewniając dodatkową przestrzeń na wysokości ok. 1 ma nad nawierzchnią,
- ich wysokość odpowiadała wysokości ramienia rowerzysty (ok. 1,4 m nad nawierzchnią).

9. Należy zapewnić, by również słupy oświetlenia nie ograniczyły szerokości ciągu pieszo-rowerowego, mocując je do boku wiaduktu, analogicznie do balustrad.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. komunikacji rowerowej

Projekt

Rozbudowa drogi powiatowej - al. Armii Ludowej w zakresie wiaduktów drogowych w rejonie parku Agrykola: PDF, 1547 kB.