Zmiany wprowadzone

$h=Warszawskie standardy piesze zbyt niskie w kwestii szerokości
$k=razem bez barier, srn.stanowiska, warszawa, pisma
$a=Robert Buciak
$d=2016.11.20
$z=
$o=
$b=$b=3504

W zeszłym miesiącu przyjęte zostały warszawskie standardy piesze. Weszły w życie dzięki podpisaniu przez Prezydent m.st. Warszawy <a href="https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/C757982E-749C-4C54-A0DE-5CAF67CC2A8E,frameless.htm"><q>Zarządzenia w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla ruchu pieszego na terenie miasta stołecznego Warszawy</a></q>. Dokładniejsza lektura skłania jednak do zakwestionowania, czy faktycznie będą one sprzyjać tworzeniu korzystnych warunków. Przewidują bowiem minimalną i zalecaną szerokość użytkową chodnika mniejszą niż jest potrzebna do swobodnego poruszania się osób z niepełnosprawnościami.

krucza1-149-1.jpg
Zresztą są to szerokości, które trudno uznać za zapewniające "korzystne warunki dla ruchu" nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami (na zdjęciu mijanie się na pasie ruchu pieszego o szerokości 1,50 m).

#Pismo ZM-16-0718-01-RB

Do Prezydent m.st. Warszawy.

##Jak jest

12 października 2016 roku podpisała Pani Zarządzenie nr 1539/2016 w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla ruchu pieszego na terenie miasta stołecznego Warszawy. W załączniku nr 2 do zarządzenia, <q>Wytycznych projektowania i wykonania</q>, na str. 8 znajdują się informacje, że:

dostepnosc-16b-2.jpg
&#8226; pieszy niepełnosprawny z osobą towarzyszącą potrzebuje przestrzeni o szerokości minimum 1,20 m, osoba niewidoma &#8211; 1,00-1,10 m,

dostepnosc-16b-1.jpg
&#8226; mijanie się dwóch osób na wózkach inwalidzkich umożliwia przestrzeń o szerokości minimum 1,80 m.

Jednocześnie w załączniku nr 1 do zarządzenia, <q>Standardach projektowania i wykonania</q>, na str. 27 zapisano:

<q>W przypadku zbyt wąskiego ciągu pieszego, utrudniającego mijanie się osób, zwłaszcza w przypadku mijania się osób na wózkach inwalidzkich należy stosować lokalne poszerzenia. <b>Obszar poszerzenia powinien mieć szerokość co najmniej 1,80 m</b> i długość 2,00 m (min. 1,50 m).</q>,

zaś na str. 31 określono następujące minimalne szerokości:

<q>- <b>minimalną rekomendowaną szerokość</b> trasy wolnej od przeszkód (pas ruchu pieszego[1]) części ciągu pieszego <b>równą 1,60 m</b> (bez uwzględnienia wpływu natężeń ruchu),<br />
- <b>minimalną szerokość</b> trasy wolnej od przeszkód (pas ruchu pieszego) części ciągu pieszego <b>równą 1,00</b> m (warunek wynikający ze skrajni osób na wózkach inwalidzkich, bez uwzględnienia wpływu natężeń ruchu),</q>

##Dlaczego budzi to wątpliwości

Równocześnie należy zauważyć, że ratyfikowana przez Polskę w 2012 r. <q>Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych</q> (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169) mówi w Art. 20 Mobilność: <q>Państwa strony podejmą skuteczne środki celem umożliwienia osobom niepełnosprawnym mobilności osobistej i możliwie największej samodzielności w tym zakresie, między innymi poprzez: (a) ułatwienie mobilności osób niepełnosprawnych, w sposób i w czasie przez nie wybranym i po przystępnej cenie, (b) ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do wysokiej jakości przedmiotów ułatwiających poruszanie się (...)</q>.

W naszej ocenie zacytowane sformułowania znajdujące się na str. 27 i 31 dokumentu <q>Rozwój ruchu pieszego w Warszawie. Standardy projektowania i wykonania</q> są sprzeczne z Art. 20 Konwencji, gdyż nie zapewniają osobom na wózkach inwalidzkich możliwości swobodnego mijania się na chodnikach oraz nie zapewniają możliwości poruszania się pieszym niepełnosprawnym z osobą towarzyszącą. W ten sposób Miasto Stołeczne Warszawa systemowo ogranicza mobilność osobistą poprzez dopuszczenie projektowania i budowy chodników (infrastruktury publicznej) utrudniających poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Niezgodne z konwencją jest wymaganie od osób na wózkach inwalidzkich do korzystania z mijanek i oczekiwania na przejazd innych osób na wózkach inwalidzkich, które chcą skorzystać z tego samego chodnika. Sprzeczne z konwencja jest tworzenie warunków, w których pieszy niepełnosprawny z osobą towarzyszącą nie może przejść ciągiem pieszym.

##Jak powinno być

Wobec powyższego wnosimy do usunięcia naruszenia Konwencji poprzez zmianę wskazanego zapisu znajdującego się na str. 27 dokumentu <q>Rozwój ruchu pieszego w Warszawie. Standardy projektowania i wykonania</q> na:

<q>W związku z koniecznością zapewnienia możliwości mijania się osób, w tym osób na wózkach inwalidzkich, <b>ciąg pieszy powinien mieć szerokość co najmniej 1,80 m</b>. W przypadku braku możliwości zapewnienia takiej szerokości, dopuszcza się lokalne zwężenie do szerokości nie mniejszej niż <b>1,20 m</b>.</q>,

zaś zapisów na str. 31 na:

<q>- minimalną rekomendowaną szerokość trasy wolnej od przeszkód (pas ruchu pieszego) części ciągu pieszego równą <b>1,80 m</b> (bez uwzględnienia wpływu natężeń ruchu),<br />
- minimalną szerokość trasy wolnej od przeszkód (pas ruchu pieszego) części ciągu pieszego równą <b>1,20 m</b> (warunek wynikający z szerokości przestrzeni ruchu pieszego niepełnosprawnego z osobą towarzyszącą, bez uwzględnienia wpływu natężeń ruchu)</q>.

Jednocześnie wzywamy do przejrzenia całości Zarządzenia 1539/2016 i załączników do niego w celu usunięcia ewentualnych innych zapisów ograniczających mobilność osób z niepełnosprawnościami.

Do wiadomości:<br />
Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. dostępności<br />
Komisja Dialogu Społecznego ds. transportu<br />
Komisja Dialogu Społecznego ds. niepełnosprawności

[1] Pas ruchu pieszego jest dalej zdefiniowany jako część ciągu chodnika, przeznaczona do swobodnego ruchu pieszych.Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.