Nasze niedawne działania

Prezydent Trzaskowski podtrzymał dziś tradycję zapowiedzi rychłych zmian w centrum, praktykowaną od kilku lat przez władze Warszawy [zobacz >>>]. Liczymy na to, że tym razem dotrzyma słowa.

Zapewne jednym z czynników, który zmotywował prezydenta do publicznej deklaracji zmian i wskazania przyszłego roku jako terminu ich realizacji była nasza skarga na jego zastępcę, Roberta Soszyńskiego. Podległe wiceprezydentowi jednostki nie dotrzymały wcześniejszych obietnic, według których przejścia przy rondzie Czterdziestolatka miały być gotowe w 2019 roku. Sam Soszyński unikał też skonkretyzowania własnych deklaracji co do ucywilizowania centrum miasta, łamiąc przy tym przepisy.

Skargę przytaczamy poniżej. Do dziś nie otrzymaliśmy na nią odpowiedzi. Odpowiedzi nie otrzymała też Rada m.st. Warszawy, występująca do prezydenta o wyjaśnienia w tej sprawie. Mimo to, publiczne obietnice nadrobienia w przyszłym roku zaległości w likwidowaniu barier w centrum wskazują, że skarga została rozpatrzona pozytywnie.

Pismo ZM-19-0859B-02-MS z 28 października

Do Pana Rafała Trzaskowskiego, Prezydenta m.st. Warszawy.

Skarga

Niniejszym wnoszę skargę na pańskiego zastępcę, Roberta Soszyńskiego, w związku z:

1) nieprzestrzeganiem KPA i lekceważeniem strony społecznej, jak też osób o ograniczonej mobilności, co uwidocznione zostało w braku odpowiedzi od pięciu miesięcy na pismo ZM-19-0859-02-MS [zobacz >>>],

2) brakiem skutecznych działań prowadzących do realizacji obietnic Pana i Pana poprzedniczki odnośnie ucywilizowania centrum Warszawy poprzez wyznaczenie przejść naziemnych przy rondzie Czterdziestolatka,

3) brakiem skutecznego nadzoru nad podległymi mu jednostkami, czego skutkiem jest brak działań opisany w poprzednim punkcie,

4) nierealizowaniem obowiązującej strategii transportowej Warszawy.

Uzasadnienie

Skargę uzasadniam, jak niżej:

Ad. 1) pismo ZM-19-0859-02-MS [zobacz >>>] zostało przesłane drogą elektroniczną 7 czerwca br. Zawierało ono prośbę o doprecyzowanie złożonych publicznie deklaracji odnośnie poprawy dostępności i warunków ruchu w centrum miasta. Przez 5 miesięcy nie doczekało się odpowiedzi – ani na piśmie, ani w postaci działań w terenie. Wskazuje to na cynizm po stronie pańskiego zastępcy, którego deklaracje odnośnie potrzeby poprawy warunków ruchu pieszego w centrum, nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości,

Ad. 2) i 3) pomimo składanych przez Pana i Panią Gronkiewicz-Waltz deklaracji odnośnie planów wyznaczenia brakujących przejść naziemnych w centrum, od niemal sześciu lat (sic!) nic nie zostało zrobione na rondzie Czterdziestolatka. Świadczy to o złej woli ze strony władz miasta, w tym w szczególności zastępcy prezydenta odpowiedzialnego za transport, braku kompetencji, lub jednym i drugim. Jest to jednocześnie wyraz braku szacunku dla osób o ograniczonej mobilności i z niepełnosprawnościami, które demonstrowały w tym miejscu i dla których przystanki tramwajowe w ciągu al. Jana Pawła II są nadal niedostępne,

Ad. 4) Przyjęta jednogłośnie przez Radę m.st. Warszawy Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy powinna być podstawą wszystkich działań podejmowanych przez Urząd Miasta w zakresie transportu. Wśród wskaźników realizacji znajdują się:
- Liczba skrzyżowań pozbawionych przejść dla pieszych na poziomie jezdni, na których takie przejścia zostały przywrócone,
- Liczba wytyczonych nowych przejść dla pieszych,
- Średnia odległość między przejściami dla pieszych na ulicach danej kategorii i w danej strefie.

Sabotowanie budowy nowych przejść na skrzyżowaniu, gdzie nie ma ani jednego, a odległości do pokonania w celu przejścia na drugą stronę ulicy wynoszą od 900 do 1300 metrów, jest działaniem jednoznacznie wbrew celom Strategii.

Biorąc powyższe pod uwagę, wnoszę jak na wstępie.

Jak to wygląda teraz?