Protokół ze spotkania w sprawie przebudowy wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego w ciągu ul. Andersa i ul. Mickiewicza

Spotkanie odbyło się w dniu 29 stycznia 2009 r.

Obecni: wg załączonej listy obecności.

Zebranych powitał Pan Wiesław Witek p.o. Dyrektor Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym. Zaznaczył, że spotkanie jest nagrywane, z jego przebiegu sporządzany jest protokół, który zostanie przedłożony uczestnikom do podpisu. Dyrektor wyraził nadzieje, że w dniu dzisiejszym powinny zapaść stosowne ustalenia pozwalające na realizacje omawianego zamierzenia inwestycyjnego. Przypomniał, że jest to piąte spotkanie z udziałem Stowarzyszenia Zielone Mazowsze, na którym omawiane są propozycje Stowarzyszenia odnośnie zmiany projektu przebudowy wiaduktów nad torami stacji PKP Warszawa Gdańska i ul. Słomińskiego. Przypomniał, że po trzecim spotkaniu, które odbyło się w dniu 10 grudnia 2008 r. uzgodniono m.in. wprowadzenie zmian w projekcie w zakresie dotyczącym poprawy komunikacji rowerowej na wiadukcie, a mianowicie:

- rozdzielenie ciągu pieszo-rowerowego na chodnik i ścieżkę rowerową. Zostanie to osiągnięte poprzez poszerzenia obszaru dla pieszych i rowerzystów dzięki rezygnacji z zatoki autobusowej na wiadukcie od strony zachodniej oraz zawężenie jezdni po stronie wschodniej z 7 do 6 metrów i zwiększenie pochylenia skarpy.

- poprawę geometrii zjazdu rowerowego w kierunku centrum po stronie zachodniej przy przekraczaniu jezdni zjazdowej w kierunku ul. Słomińskiego - przejazd rowerowy zostanie poprowadzony pod kątem maksymalnie zbliżonym do prostego w stosunku do jezdni zjazdowej;

- wybudowanie przejazdów dla rowerów na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza - Zajączka;

- na ul. Słomińskiego przeprowadzenie ścieżek rowerowych pod wiaduktem po stronie południowej podczas budowy wiaduktów, po stronie północnej podczas modernizacji ul. Słomińskiego w przyszłości;

- odsunięcie dróg dla rowerów od wyjść ze schodów i wind;

- władze m. st. Warszawy do roku 2013 nie planują poszerzenia ul.: Andersa i Mickiewicza, z wyłączeniem wiaduktów nad stacją PKP Warszawa Gdańska i ul. Słomińskiego.

W projekcie budowlanym naniesiono zmiany wynikające z przyjętych ustaleń. Projekt, po akceptacji ZMID, zostanie załączony do wniosku na pozwolenie na budowę.

Ponadto ustalono, że wprowadzone zostaną zmiany w projekcie dotyczące poprawy komunikacji pieszej pomiędzy wiaduktem a ul. Słomińskiego, a mianowicie dodane zostaną dwie windy umożliwiające bezpośrednią komunikację z północną stroną ul. Słomińskiego.

Uzgodniono również, że podczas projektowania modernizacji ul. Słomińskiego zapewniona zostanie komunikacja pomiędzy przystankami tramwajowymi na wiadukcie a przystankami tramwajowymi znajdującymi się na pasie dzielącym jezdnie ul. Słomińskiego. Projekt wykonawczy wiaduktu w ul. Andersa umożliwi w przyszłości realizację tego zadania. Przy projektowaniu modernizacji ul. Słomińskiego prowadzone będą konsultacje z przedstawicielami Stowarzyszenia.

W trakcie prowadzonych rozmów ustalono także, że planowane jest zainstalowanie wind na peronie 3 i 4 dla skomunikowania ich z wiaduktem nad torami PKP.

Stowarzyszenie, co wynika z ostatniej korespondencji, podtrzymuje swoje stanowisko odnośnie;

- skomunikowania schodami peronu 3 z wiaduktem nad torami PKP,

- lokalizacji przejścia dla pieszych w poziomie jezdni na wiadukcie,

- lokalizacji zejścia schodami z przystanku tramwajowo - autobusowego na wiadukcie na południową stronę ul. Słomińskiego.

Odnosząc się do powyższego Pan Wiesław Witek poinformował, że została opracowana koncepcja wykonania schodów łączących chodnik projektowanego wiaduktu wzdłuż ul. Andersa - Mickiewicza z projektowanymi peronami nr 3 i 4 stacji Warszawa Gdańska. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt.

Miejski Inżynier Ruchu, z uwagi na zakładane skomunikowanie z przystankami tramwajowymi pod wiaduktem, dopuszcza lokalizację przejścia dla pieszych w poziomie jezdni między przystankami tramwajowymi na wiadukcie. Szerokość przejścia wyniesie 4 m z dodatkowo zaprojektowaną na wiadukcie sygnalizacją świetlną i głosową uwzględniając 33 m dł. tramwajowych wysepek przystankowych przy zachowaniu ich 22 cm wysokości.

Projektant podtrzymuje negatywne stanowisko odnośnie lokalizacji dodatkowych zejść na południową stronę ulicy Słomińskiego, ze względu na naruszenie konstrukcji wiaduktów oraz przyczółka.

Mając na uwadze powyższe należy dokonać zmian w drugim etapie projektu polegających na:

- rozdzieleniu przystanków tramwajowych (do czoła) wraz ze skróceniem platform przystankowych i przesunięciem ich w stronę południową o ok. 10 m,

- zlokalizowaniu przejścia na wiadukcie w poziomie przez torowisko tramwajowe wraz z lokalizacją dodatkowej sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej wzbudzanej przez tramwaj,

- wykonaniu schodów łączących chodnik projektowanego wiaduktu wzdłuż ul. Andersa - Mickiewicza z projektowanymi peronami nr 3 i 4 stacji Warszawa Gdańska.

Ponadto przeanalizowana zostanie możliwość wykonania połączenia wiaduktów: zachodniego i środkowego, w celu zachowania możliwości wykonania przejścia dla pieszych w poziomie jezdni w przypadku zmiany organizacji ruchu na wiadukcie.

Ponadto korekta projektu powinna uwzględnić możliwość zmiany typu wind oraz innych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i dostępność do obiektów komunikacyjnych dla wszystkich mieszkańców. Założenia do zmian przedłoży projektantowi Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy w terminie do dn. 15 lutego 2009r.

Po dokonaniu, w II etapie projektowania, stosownych zmian w projekcie inwestor wystąpi z wnioskiem o pozwolenia na budowę na w/w zakres.

Ustalenia

Strony uzgodniły, że ustalenia niniejszego protokołu zawierają pozytywne odniesienie do zarzutów objętych odwołaniem z dn. 02.04.2008r. od decyzji środowiskowej nr WŚR.I.SK.6613/1/61/07 z dn. 05.03.2008r. w zakresie w jakim było to możliwe bez konieczności wykonania nowego projektu. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze do dn. 02.02.2009r. poinformuje Ministerstwo Środowiska o powyższych ustaleniach.

Strony deklarują dołożyć starań, by projekty inwestycji komunikacyjnych były w ramach obowiązującego prawa jak najbardziej funkcjonalne i przyjazne dla użytkowników, poprzez odpowiednio wczesne konsultacje społeczne.

Załącznik

1. Koncepcja skomunikowania wiaduktu z peronami 3 i 4,

2. Stanowisko PKP PLK S.A. dot. koncepcji.

Protokół podpisano

Ze strony m.st. Warszawy:

1. Pani Anna Piotrowska Dyrektor Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych

2. Pani Joanna Skoczek Naczelnik Wydziału Osób Niepełnosprawnych Biura Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy

3. Pan Krzysztof Karos Prezes Tramwajów Warszawskich sp. z o.o.

4. Pan Janusz Galas Inżynier Ruchu Urzędu m.st. Warszawy

5. Pan Mieczysław Reksnis Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy

6. Pani Grażyna Lendzion Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

7. Pan Ryszard Moryc Kierownik Kontraktu PKP PLK S.A.

8. Pan Leszek Ruta Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

9. Pan Wiesław Witek Dyrektor Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Urzędu m. st. Warszawy

10. Pani Anna Dźwigalska Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy

Ze strony Stowarzyszenia Zielone Mazowsze:

1. Pan Aleksander Buczyński Wiceprezes Stowarzyszenia Zielone Mazowsze

2. Pan Rafał Muszczynko Członek Zarządu Stowarzyszenia Zielone Mazowsze

Zdjęcia

Ostatnie poprawki w projekcie.

Ile wind to dwie windy?

Żmudne precyzowanie ustaleń protokołu.

Wreszcie, po ponad trzech godzinach dyskusji - czas na podpisy.

Komentarz

W wyniku dwóch miesięcy burzliwych negocjacji projekt przebudowy wiaduktu ul. Andersa został uzupełniony m.in. o porządne drogi rowerowe, wydzielone chodniki, dodatkowe windy i schody m.in na stację PKP oraz przejście dla pieszych przez tory tramwajowe, które umożliwi zejście na przystanki pod wiaduktem. Rozwiązania te znacznie ułatwią przesiadki pasażerom komunikacji miejskiej. Udało się także zapobiec wycince wartościowych drzew, jak również uzyskać ze strony miasta zobowiązanie nieposzerzania dalszych części ulicy do roku 2013.

Zdajemy sobie sprawę, że projekt przebudowy wciąż jest daleki od ideału. Tym niemniej wyczerpane zostały możliwości poprawiania opracowanej w 2004 r. dokumentacji, a stworzenie nowego projektu ,,od zera'' znacznie wydłużyłoby okres zamknięcia wiaduktu i utrudnień dla mieszkańców. Stąd też decyzja naszego Stowarzyszenia, by umożliwić miastu odbudowę wiaduktów według poprawionego projektu.

Zobowiązujemy się pilnować urzędników, by w przyszłości projekty inwestycji komunikacyjnych były w większej mierze i na wcześniejszym etapie konsultowane ze społeczeństwem, co pozwoli zarówno poprawić jakość wydatkowania pieniędzy miejskich, jak również usprawnić realizację inwestycji.