Przy okazji pudrowania Jezdni Trzech Krzyży (2/3 powierzchni "placu" przeznaczone jest dla samochodów), postanowiono pójść za ciosem i oficjalnie wyeksmitować pieszych z chodnika na Nowym Świecie. Na odcinku pomiędzy placem Trzech Krzyży a rondem De Gaulle'a trwa wymiana nawierzchni, która utrwala parkowanie dozwolone w całości na chodniku. Przestrzeń dla pieszych zostaje tym samym zwężona do szerokości kompletnie nieadekwatnej do obszaru miejskiego ani występujących na Trakcie Królewskim natężeń ruchu pieszego. Miejscami jest mniejsza niż dopuszczalna na jakiejkolwiek ulicy.

Chodnik o szerokości poniżej 1,5 metra (minimalnej, dopuszczalnej w szczególnych wypadkach) znajduje się obok jezdni o szerokości 14+ m. Oznacza to, że do dyspozycji na miejsca parkingowe na jezdni są co najmniej dwa metry. Nawet biorąc pod uwagę potrzebę zachowania strefy buforowej między miejscami parkingowymi a przegłosowanymi w tegorocznym budżecie partycypacyjnym pasami rowerowymi [zobacz >>>], pozostaje do dyspozycji 1-1,5m.

Przesunięcie miejsc parkingowych przynajmniej w połowie na jezdnię pozwoliłoby na stworzenie warunków ruchu pieszych bardziej adekwatnych do śródmieścia Warszawy.

Odcinek, o którym mowa, znajduje się w strefie wskazanej w studium zagospodarowania przestrzenego miasta jako strefa ścisłego śródmieścia, gdzie zgodnie z obowiązującą strategią transportową priorytetowo traktowane powinny być transport zbiorowy, ruch rowerowy i ruch pieszy. Dodatkowo, w studium wskazano wprost, że na Trakcie Królewskim miejsca postojowe dla samochodów powinny być wyznaczane w sposób nie kolidujący z ciągami pieszymi.

Nie jest to pierwszy przypadek działania przez miasto w kierunku dokładnie odwrotnym niż stanowi prawo miejscowe, przy okazji z naruszeniem prawa krajowego. Zaskakuje jednak szczególnie w sytuacji, gdy nadal urzędująca prezydent miasta dopiero co ogłosiła, że chce wprowadzić:

8. Pakt dla mobilności - dyskusja nad Programem Mobilności, którego priorytetami będą m.in. poprawa jakości przestrzeni dla pieszych [...]

9. Pakt dla Śródmieścia - stworzenie nowego centrum miasta poprzez rewitalizację/odnowę kwartału Nowy Świat, Królewska, Marszałkowska, Aleje Jerozolimskie [...]

11. Przestrzeń publiczna - wspólne uzgodnienie 10 miejsc w przestrzeni publicznej, które następnie wspólnie zrealizujemy jako nowe centra życia miasta.

Jak widać, papier jest cierpliwy. Gorzej z rzeczywistością.