Radni dzielnic chcą przejść przy Centralnym

Przejścia przy Rondzie Czterdziestolatka były dziś tematem nie tylko happeningu [zobacz >>>]...

...lecz również obrad komisji rad dzielnic Ochoty i Śródmieścia. W obu dzielnicach radni jednogłośnie zdecydowali, że konieczne jest wytyczenie naziemnych przejść dla pieszych.

W Śródmieściu

W Śródmieściu ze względu na wagę sprawy odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania Patologii. Wzięli w nim udział przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego, Zielonego Mazowsza, rad osiedli oraz Inżynier Ruchu. Posiedzenie zostało zwołane, a goście zaproszeni z inicjatywy radnego Śródmieścia, Daniela Łagi, za co serdecznie dziękujemy.

Podczas dyskusji przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego przypomniał, jak dwadzieścia lat temu postulowano budowę podnośników przy Rondzie Dmowskiego i jak od tego czasu doświadczenie pokazało, że nie rozwiązuje to problemów wynikających z braku przejść naziemnych.

Inżynier Ruchu zadeklarował poparcie dla wytyczania kolejnych przejść naziemnych w Śródmieściu, zastrzegając jednak że jest gotów to zrobić dopiero, gdy Rada Miasta przyzna odpowiednie środki na przebudowę - najlepiej całych ciągów ulic wymagających rearanżacji/zmiany przekroju (przede wszystkim Marszałkowska i Al. Jerozolimskie). Spośród działań możliwych do realizacji w trybie bardziej doraźnym, bez większych przebudów, wymienił przejście przez Aleje Jerozolimskie po ochocko-wolskiej stronie Ronda Czterdziestolatka oraz przejścia przez Aleje i ul. Emilii Plater na skrzyżowaniu tych ulic. Jako główny argument przeciw doraźnemu wytyczaniu przejść umożliwiających dojście do przystanków tramwajowych od strony Ronda Czterdziestolatka wskazywał względy bezpieczeństwa, a konkretnie wychodzenie zza zadaszeń schodów (choć te nie muszą być zasłonięte reklamami - mogą być w pełni przezroczyste). Wskazał tym samym potrzebę uwzględnienia przejść dla pieszych przy ewentualnych modyfikacjach układu przejść podziemnych. Dodatkowym argumentem przeciw przejściu przez al. Jana Pawła II był podwyższony poziom chodnika od strony Woli (przy czym wyniesienie to zaczyna się 10m za skrzyżowaniem, jest więc możliwe do ominięcia przy pomocy skośnego przejścia zamiast prostopadłego).

Jan Jakiel z Zarządu Transportu Miejskiego zwrócił uwagę na potrzebę wytyczania przejść naziemnych również ze względu na wyczerpującą się przepustowość schodów względem natężenia ruchu pieszego. Podkreślił też, że lokalizacja wind lub podnośników (których budowę planuje ZDM w ramach modernizacji przejść podziemnych) będzie miała znaczący wpływ na możliwości wytyczenia przejść naziemnych.

Po zakończeniu dyskusji obie komisje przyjęły uchwałę skierowaną do Prezydent Miasta i Przewodniczącej Rady Miasta o budowę przejść naziemnych wokół rond Czterdziestolatka i Dmowskiego, jak też ich uwzględnienie przy planowanych przebudowach przejść podziemnych.

Na Ochocie

Na Ochocie Komisja Polityki Przestrzennej z inicjatywy radnego Łukasza Gawrysia dyskutowała nad tym samym problemem (tyle że bez ronda Dmowskiego, nie leżącego już na jej terenie). Uchwała skierowana do Prezydent Miasta i wnosząca o wytyczenie przejść naziemnych została przyjęta jednogłośnie.

Załączniki

Uchwała Komisji Rady Dzielnicy Śródmieście

Stanowisko Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania Patologii z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wytyczenia i wybudowania przejść dla pieszych przez wszystkie ramiona rond "Czterdziestolatka" i "Romana Dmowskiego"

Komisja Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania Patologii Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zwracają się do Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz - Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz do Pani Doroty Ewy Grupińskiej-Malinowskiej - Przewodniczącej Rady Miasta St. Warszawy o rozpoczęcie procesu wytyczenia i wybudowania przejść naziemnych dla pieszych przez wszystkie ramiona rond "Czterdziestolatka i Romana Dmowskiego", biorąc to pod uwagę podczas planowanej modernizacji przejść podziemnych, oraz o zastąpienie podnośników windami.

Przewodniczący Komisji
Daniel Łaga
Aleksander Ferens

Uzasadnienie

Istniejące podziemne przejścia dla pieszych pod rondem Czterdziestolatka i pod rondem Romana Dmowskiego z uwagi na schody, jak również awaryjność podnośników/wind nie spełniają w obecnych czasach swojej roli. Szczególny problem mają osoby na wózkach inwalidzkich i rodzice z dziećmi w wózkach. Najbliższe przejścia dla pieszych na poziomie ulicy są w dużej odległości od rond. Istniejące rozwiązania w zakresie możliwości poruszania się pieszych przez Al. Jerozolimskie, ul. Chałubińskiego i al. Jana Pawła II na wysokości Dworca Centralnego i w rejonie ul. Marszałkowskiej nie spełniają obecnych oczekiwań mieszkańców i nie są zgodne ze "Strategią zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy". Udostępnienie centrum miasta dla wszystkich mieszkańców pozwoli odczuć osobom na wózkach inwalidzkich, a także osobom starszym i rodzicom, że zmniejsza się liczba miejsc w Warszawie, w których są dyskryminowani w zakresie rozwiązań komunikacyjnych.

Ostateczne brzmienie uchwały może się nieznacznie różnić - powyższe zawiera transkrypcję modyfikacji przyjętych podczas posiedzenia. (przyp. red.)

Uchwała Komisji Rady Dzielnicy Ochota

Uchwała Komisji Polityki Przestrzennej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie remontu infrastruktury pieszej w obrębie Ronda Czterdziestolatka przy Dworcu Centralnym

Na podstawie §38 ust. 1 Statutu Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, będącego załącznikiem do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom m. st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 32 poz. 453 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

Komisja Polityki Przestrzennej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska popiera planowany montaż wind, przejść przez tory tramwajowe oraz remont przejść podziemnych planowany przez Zarząd Dróg Miejskich na Rondzie Czterdziestolatka. Jednocześnie Komisja zwraca się do Prezydenta m. st. Warszawy z wnioskiem o wytyczenie w tym miejscu przejść dla pieszych jako uzupełnienie istniejących podziemnych. Konieczność wyznaczenia przejść dla pieszych wynika z potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się, a także z obowiązku nałożonego przez przyjęcie „Strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne”.

Przewodniczący Komisji
Wiesław Figiel

Uzasadnienie

Obecnie istniejąca infrastruktura drogowa w obrębie Ronda Czterdziestolatka była budowana według założeń komunikacyjnych z poprzedniej epoki systemowej i zupełnie nie przystaje do potrzeb mieszkańców jakie mamy obecnie. Brak przejść dla pieszych to ogromna bariera komunikacyjna dla osób niepełnosprawnych, osób z wózkami czy osób starszych. Problem mają też piesi bez dysfunkcji ruchowych, którzy muszą pokonywać liczne schody aby dostać się na drugą stronę ulicy lub do tramwaju. Szczególnie uciążliwe jest to dla podróżnych z ciężkim bagażem. Należy dodać, że wzdłuż Alei Jerozolimskich na odcinku 1,5 km (pomiędzy ulicą Żelazną, a ulicą Kruczą) nie istnieje ani jedno naziemne przejście dla pieszych. W sytuacji, gdy windy i podnośniki ulegają często powtarzającym się awariom osoby z dysfunkcjami ruchowymi są zmuszone poruszać się dookoła lub spróbować przedostać się na drugą stronę po jezdni (co jest zjawiskiem niebezpiecznym). W skrajnych przypadkach uniemożliwia im to całkowicie poruszanie się w tej okolicy.

Obowiązek wytyczenia przejść dla pieszych wynika z przyjętej przez miasto „Strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne”. Jednym z jej celów jest „Poprawa warunków podróżowania osób z ograniczoną zdolnością poruszania się” (pkt 3.4.2, cel szczegółowy II.2, str. 111), co ma być realizowane poprzez: „Eliminowanie barier komunikacyjnych dla ruchu pieszego i rowerowego, w tym poprzez uzupełnianie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów (nowych i zastępujących kładki i tunele).” (Tabela 25, „Układ drogowo-uliczny”, str. 120).

Rondo Czterdziestolatka posiada obecnie system sygnalizacji świetlnej co oznacza, że wyznaczenie takich przejść nie spowodowałoby wprowadzenia dodatkowych utrudnień dla kierowców. Piesi mogliby przechodzić w tym samym czasie, gdy kierowcy stoją na czerwonym świetle bez wprowadzania dodatkowych faz sygnalizacji.