1. Dla obszarów oznaczonych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy jako obszary objęte prawną ochroną konserwatora zabytków i uznane za pomnik historii (KZ-PH), proponuje się stosowanie przyjętego modelu słupka z syrenką, wg. projektu arch. K. Kostrzewskiego.