Oba te cele zostały uwzględnione w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (SUiKZP), gdzie odcinek ulicy Gandhi pomiędzy drogą ekspresową a drogą główną (Płaskowickiej) zaznaczono jako droga klasy G, zaś dalszy ciąg ulicy Gandhi jako droga lokalna.