W środę Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu przyjęła jednogłośnie oddolny projekt zmiany organizacji ruchu na Grójeckiej na odcinku od Wawelskiej do placu Zawiszy. Postulowane zmiany pozwolą poprawić bezpieczeństwo, warunki ruchu pieszych i rowerzystów, jak też zwiększyć liczbę miejsc do parkowania. Nie bez znaczenia jest też poprawa wyglądu ulicy.

Projekt unika rewolucyjnych zmian, aby zapewnić możliwość szybkiej i niskokosztowej realizacji. Wygląd i funkcjonalność ulicy można poprawić, zmieniając oznakowanie poziome i dodając w kilku miejscach wyniesione oznakowanie ("wysepki").

Dzięki wsparciu z Funduszy EOG w ramach projektu "Miasta dla Ludzi" realizowanego przez KDS wspólnie z Zielonym Mazowszem, uchwała Komisji oparta jest na szczegółowej koncepcji nowego zagospodarowania ulicy. Na jej podstawie można szybko przygotować ostateczny projekt organizacji ruchu.

Uchwała Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu z 25 czerwca 2014 r.

w sprawie wniesienia o zmianę organizacji ruchu na ulicy Grójeckiej (odcinek Wawelska-plac Zawiszy).

Na podstawie regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu z dnia 19 czerwca 2013 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w roku 2014 z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co następuje:

1) Komisja wnosi o zmianę organizacji ruchu na odcinku ulicy Grójeckiej pomiędzy ulicą Wawelską a placem Zawiszy w celu zmiany jej charakteru z trasy przelotowej na ulicę miejską.

2) Aby usprawnić proces wdrażania postulowanych zmian, na zlecenie Komisji przygotowany został projekt organizacji ruchu, który może służyć za podstawę dalszych działań. Projekt został ograniczony do zmian w organizacji ruchu (bez prac budowlanych) w celu umożliwienia jego bezzwłocznego wdrożenia, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów.

3) Podstawowym założeniem projektu jest przekształcenie obecnego przekroju ulicy (dwujezdniowej o trzech pasach ruchu ogólnego w każdym kierunku i parkowaniem na chodniku) w bardziej przyjazny dla ruchu lokalnego poprzez przeniesienie parkowania na jezdnię i przekształcenie prawego pasa w rowerowy. Pozwoli to na:
• poprawę warunków funkcjonowania lokali położonych przy ulicy poprzez stworzenie miejsca np. na ogródki, jak też zwiększenie liczby miejsc parkingowych,
• poprawę warunków ruchu pieszego dzięki usunięciu miejsc parkingowych z chodników,
• poprawę warunków ruchu pieszego dzięki stworzeniu atrakcyjnej trasy dla rowerzystów, obecnie korzystających w dużej mierze z chodnika ze względu m.in. na organizację ruchu zobowiązującą do jazdy środkowym pasem,
• poprawę warunków poruszania się i mieszkania przy ulicy poprzez ograniczenie hałasu generowanego przez ruch drogowy,
• poprawę warunków ruchu rowerowego poprzez utworzenie wydzielonych pasów rowerowych umożliwiających wygodną kontynuację podroży z odcinków pozbawionych wydzielonej infrastruktury rowerowej,
• poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez skrócenie odcinków, na których mogą nastąpić wypadki (np. przejść dla pieszych) i korektę geometrii pasów ruchu na zachęcającą do bezpiecznej jazdy.

4) W związku z kursowaniem od kilkunastu do dwudziestu-kilku autobusów na godzinę w szczycie przewozowym w zależności od odcinka, Komisja rekomenduje zachowanie pasa dla autobusów obowiązującego w godzinach szczytu w kierunku placu Zawiszy.

5) Komisja zaleca, aby w dalszej kolejności zmiany analogiczne do przedstawionych w projekcie zostały wprowadzone na odcinku ulicy Grójeckiej pomiędzy ulicą Wawelską a Banacha. Również na tym odcinku funkcjonują pierzeje handlowo-usługowe, dostęp do których jest utrudniony poprzez parkowanie na chodniku, a do funkcji spacerowej ulicy zniechęca hałas wynikający ze zbyt dużej liczby pasów ruchu.

Uzasadnienie

Projekt jest zgodny z założeniami podstawowych dokumentów strategicznych i planistycznych miasta.

• W projekcie zmian do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewidziano, że centrum dzielnicy Ochota będzie plac Narutowicza. Jest to zmiana zgodna z faktycznym statusem tego obszaru, przy czym aby umożliwić funkcjonowanie tego obszaru jako faktycznego centrum dzielnicy, konieczne jest ograniczenie funkcji przelotowej przebiegającej przez niego ulicy Grójeckiej. Docelowo wymagać to będzie przebudowy placu, jednak do tego czasu powinny zostać wprowadzone niskim kosztem zmiany doraźne. Taki kierunek zmian jest zgodny z uzasadnieniem zmian w Studium, w którym wskazano na potrzebę przekształceń funkcjonalno-przestrzennych placu Narutowicza jako centrum dzielnicy.

• Według obowiązującego Studium, ulica Grójecka na odcinku od Wawelskiej do placu Narutowicza ma mieć charakter głównej przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, a na odcinku od ulicy Niemcewicza do placu Zawiszy, głównej przestrzeni publicznej. Zgodnie z podstawowym dokumentem planistycznym miasta, w takich przestrzeniach należy:
◦ wyznaczać miejsca postojowe nie kolidujące z ciągami pieszymi,
◦ chronić istniejącą i wprowadzać nową zieleń towarzyszącą ulicom i placom,
◦ rewaloryzować ulice i place pod względem funkcjonalno-przestrzennym.

Dodatkowo, odcinek Niemcewicza-Zawiszy znajduje się w obszarze wskazanym w Studium jako centrum miasta, gdzie należy ułatwiać ruch pieszy (w tym poprzez rozwiązania przyjazne dla osób starszych i niepełnosprawnych) i tworzyć trasy rowerowe.

• Według obowiązującego Studium, omawiany obszar znajduje się w strefie I (śródmiejskiej), gdzie przewiduje się:
◦ ograniczenie ruchu samochodowego,
◦ priorytet dla obsługi obszaru transportem zbiorowym.

• W Strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy wymieniono ulicę Grójecką wśród szczególnie narażonych na hałas, co wskazuje na potrzebę ograniczenia podstawowego źródła jego emisji, czyli ruchu samochodowego.

• Jednym z dwóch zasadniczych zadań przedstawionych w Strategii jest zwiększenie atrakcyjności poruszania się pieszo i korzystania z rowerów, autobusów i tramwajów względem jazdy samochodem. Ma to służyć rozwojowi miasta przy równoczesnej poprawie jakości przestrzeni, stanu środowiska i stanu zdrowia mieszkańców.

• Strategia wskazuje też szereg celów szczegółowych, w tym „Przywrócenie ulicom funkcji miejskich”, „Racjonalizowanie zagospodarowania przestrzennego miasta”, „Poprawa dostępności rejonów, stanowiących główne cele podróży, przy wykorzystaniu innych sposobów podróżowania niż samochodem osobowym”, „Racjonalizacja zachowań komunikacyjnych mieszkańców”, „Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu transportowego”, „Redukowanie efektu bariery oraz rozcięcia więzi sąsiedzkich”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadząca do zmniejszenia liczby zabitych i ciężko rannych w Warszawie”, „Ograniczenie hałasu”, „Ochrona powietrza i wody”, „Ochrona zdrowia społeczeństwa” i „Poprawa jakości przestrzeni miejskiej”.

Wdrożenie przedstawionego projektu w życie przyczyni się do realizacji wszystkich wskazanych powyżej celów Studium i Strategii.

Prezydium Komisji:
Arkadiusz Jerzak
Piotr Kostrzewa
Maciej Sulmicki

Załącznik - koncepcja organizacji ruchu

Odcinek od Wawelskiej do początku placu Narutowicza

Plac Narutowicza

Skrzyżowanie z Niemcewicza

Odcinek Daleka-plac Zawiszy

Legenda i bilans miejsc parkingowych

Koncepcja do pobrania: PDF, 13538 kB