Stanowisko nr 6 z 4.08.2009 r. ws. przebudowy ul. Św. Wincentego

Komisja Dialogu Społecznego ds. transportu przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym po przeprowadzonych na forum Komisji konsultacjach dot. projektu przebudowy ul. Św. Wincentego przedstawia w tej sprawie następujące stanowisko:

1. Podjąć działania mające na celu obniżenie w SUiKZP klasy technicznej ul. Św. Wincentego z klasy głównej ruchu przyspieszonego do klasy głównej na odcinku od węzła Żaba do Trasy Olszynki Grochowskiej.

2. Przyjąć prędkość projektową 50 km/h.

3. Zaprojektować jezdnię ul. Św. Wincentego w przekroju 2x2 bez pasów włączania i wyłączania dla prawoskrętów na skrzyżowaniach z ulicami Biruty (tylko bez włączenia), Rogowską, Skargi, Obwodową, Koło, Borzymowską, Samarytanka, Projektowaną (km 1+570), Zielone Zacisze, Projektowaną (km 2+480), Projektowaną (km 3+020), jezdnią serwisową (km 3+390, 3+590), wyjazdem z CH Targówek (km 4+100) oraz Projektowaną (km 4+160). Przenieść kładkę dla pieszych w kilometr 0+300.

4. Rozważyć zaprojektowanie jezdni ul. Św. Wincentego w przekroju 2x2 z układem skrzyżowań z Tykocińską i jezdnią serwisową (km 0+320), Borzymowską i jezdnią serwisową (km 0+780) oraz Projektowaną, podłączoną do Samarytanka, i jezdnią serwisową (km 1+350), przy jednoczesnej zmianie podłączeń jezdni serwisowych oraz lokalizacji przystanków autobusowych w stosunku do rozwiązania z pkt.3.

5. Wydzielić buspas (lub rezerwę pod trasę tramwajowo-autobusową) w pasie dzielącym ul. Św. Wincentego na odcinku od Ronda „Żaba” do ul. Budowlanej. Na odc. Od ul.Budowlanej do wyjazdu z CH Targówek zabezpieczyć rezerwę pod linię tramwajową lub trasę tramwajowo-autobusową). Komisja wyraża poparcie dla koncepcji budowy trasy tramwajowej w przebiegu Budowlana – Św. Wincentego – Głębocka.

6. Dosunąć jezdnie projektowanej ul. Św. Wincentego do wschodniej drogi serwisowej na odcinku od Ronda Żaba do km 0+300.

7. Podnieść tarcze skrzyżowań dróg serwisowych z ulicami Oszmiańską, Smoleńską i Tykocińską (lub innymi ulicami w przypadku przyjęcia rozwiązania postulowanego w punkcie 4). Na pozostałych drogach serwisowych zaprojektować przewężenia (szykany). Komisja jest przeciwna stosowaniu progów zwalniających.

8. Wzdłuż wszystkich dróg serwisowych na odcinku od Ronda Żaba do ul. Obwodowej zamienić miejsca do parkowania prostopadłego na miejsca do parkowania równoległego.

9. Po stronie zachodniej w km 1+880 włączyć drogę rowerową w drogę serwisową z prawej strony, analogicznie do rozwiązań zastosowanych na skrzyżowaniu ul. Puławskiej i ul. Dolnej.

10. Odsunąć skrzyżowanie z ul. Budowlaną na wschód od muru cmentarnego i zaprojektować przejazd rowerowy na zachodnim wlocie skrzyżowania.

11. Zaprojektować drogę rowerową po zachodniej stronie ul. Św. Wincentego od skrzyżowania z ul. Budowlaną do ul. 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego.

12. Zamknąć wjazd do osiedla Zielone Zacisze z ul. Św. Wincentego.

13. Zaprojektować drogę serwisową po wschodniej stronie ul. Św. Wincentego, od skrzyżowania z wyjazdem z CH Targówek (km 3+850) w kierunku Trasy Toruńskiej. Droga serwisowa powinna być odsunięta od chodnika celem zabezpieczenia rezerwy pod linię tramwajową.

14. Niedopuszczalne są rozwiązania wielopoziomowe zaprojektowane w wariancie 3.

15. Kładki dla pieszych nad jezdnią powinny być wyposażone w pochylnie.

(głosowanie ogólne: 6;0;0)

Prezydium Komisji
Jan Jakiel
Wojciech Szymalski
Witold Weszczak

Stanowisko nr 7 z 4.08.2009 r. ws. projektu modernizacji ciągu ulic Marsa - Żołnierska

Komisja Dialogu Społecznego ds. transportu przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym po przeprowadzonych na forum Komisji konsultacjach dot. projektu modernizacji ciągu ulic Marsa – Żołnierska przedstawia w tej sprawie następujące stanowisko:

1. Zaprojektować przejście dla pieszych na zachodnim wlocie ul. Marsa przy skrzyżowaniu z ul. Chełmżyńską i Okularową.

2. Przeprowadzić ścieżkę rowerową przez obiekt mostowy w km 2+600, a następnie łukiem wzdłuż łącznicy do projektowanego skrzyżowania z ul. Nowozabraniecką.

3. Zaprojektować ciąg pieszo-rowerowy po zachodniej stronie ul. Żołnierskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Czwartaków do granicy miasta Ząbki, zamiast ciągu pieszo-rowerowego po stronie wschodniej.

4. Prowadzone prace budowlane mogą być podzielone na następujące etapy w preferowanej kolejności wykonania:

- budowa jezdni zbierająco – rozprowadzających ul. Marsa na odcinku od km 0+000 do km 1+200, które będą pełnić rolę jezdni głównych do czasu wybudowania estakady

- budowa ul. Żołnierskiej na odcinku od km 1+200 do km 4+800,

- budowa jezdni głównej ul. Marsa (estakady) na odcinku od km 0+000 do km 1+200,

- budowa estakady nad skrzyżowaniem z ul. Czwartaków.

(głosowanie ogólne: 6;0;0 )

Prezydium Komisji
Jan Jakiel
Wojciech Szymalski
Witold Weszczak