Dziś Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu dyskutowała nad projektem budowy drugiej jezdni ul. Światowida oraz przedłużenia linii tramwajowej i ulicy w kierunku Modlińskiej. Omówiona została też koncepcja samego skrzyżowania z Modlińską (będącego osobną inwestycją, póki co na etapie koncepcji). Miłym zaskoczeniem było spontaniczne stawienie się przedstawicieli firmy projektującej na posiedzeniu komisji, co dało okazję do omówienia wątpliwości na żywo.

W ramach dyskusji zauważono m.in., że piętnastometrowe promienie łuków, jakie pojawiają się w obu projektach, wymagane są na drogach ekspresowych. Tymczasem Światowida to droga zbiorcza, Modlińska - główna przyspieszona.

Uchwała ws. budowy linii tramwajowej na Tarchomin wraz z układem ulic Światowida i Projektowanej

Na podstawie regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 19 czerwca 2013 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co następuje:

Uwagi ogólne:

1. Zakres projektu powinien zostać poszerzony o korekty przekroju jezdni istniejącej, zwłaszcza na skrzyżowaniach o przekroju czterech pasów ruchu w jednym kierunku.

Minimalny zakres zmian powinien obejmować poszerzenie chodników lub wysp dzielących [o szerokość obszaru wyłączonego z ruchu]. Korekty mogą zostać wykonane przy pomocy prefabrykatów, o ile możliwe jest wprowadzenie w ten sposób obu zmian (poszerzenie chodnika i DDR).

2. Pozostałe powierzchnie wyłączone z ruchu przy skrzyżowaniach i na krańcach pasów do parkowania powinny zostać wyniesione, np. przy pomocy prefabrykatów.

3. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów przez wloty dróg klasy L i D, zjazdy na parkingi itp. powinny zostać poprowadzone z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety (poza skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną).

4. Wszystkie perony przystankowe powinny być dostępne z obu stron (tak jak w przypadku jednego z peronów przy ul. Ćmielowskiej), tak by zapewnić jak największą dostępność i konkurencyjność tramwajów.

5. Na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów nie powinno występować obniżenie rynienki ściekowej.

6. Promienie łuków na skrzyżowaniach nie powinny przekraczać 12m. Zastosowane miejscami (w tym na skrzyżowaniach z drogami dojazdowymi (!)) łuki o promieniu 15m skutkują pogorszeniem widoczności i warunków ruchu pieszego / rowerowego oraz zwiększają ryzyko wypadków.

7. Wskazane jest ukształtowanie ciągłych szpalerów drzew usytuowanych w jednej linii.

8. Szczególną uwagę należy zwrócić na usytuowanie drzew w pobliżu przystanków ze względu na ochronę przed deszczem i słońcem.

9. Należy rozważyć zwężenie peronu przystanku autobusowego za skrzyżowaniem z ul. Ordonówny w kierunku Winnicy i ew. zapewnić chodnik po zewnętrznej stronie drogi dla rowerów.

Uwagi szczegółowe:

1. Należy umożliwić komunikację rowerową w ciągu ul. Botewa - Świętosławskiego, np. poprzez dodanie przejazdu dla rowerzystów do najbliższego przejścia dla pieszych.

2. Należy zachować przejście dla pieszych przy ul. Książkowej. Poza funkcją zwiększenia dostępności pieszej, może ono zostać wykorzystane do poprawy efektywności komunikacji zbiorowej - jako dojście z drugiej strony do przystanku Stefanika.

3. Przecięcie drogi dla rowerów przez chodnik między Stefanika a Książkową powinno zostać poprowadzone łagodniejszym skosem.

4. W projekcie należy uwzględnić połączenie z projektowaną drogą dla rowerów w ciągu ul. Mehoffera.

Prezydium Komisji:
Michał Harasimowicz
Piotr Kostrzewa
Maciej Sulmicki

Uchwała ws. budowy skrzyżowania ul. Światowida z ul. Modlińską

Na podstawie regulaminu działania Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 19 czerwca 2013 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w roku 2015 z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co następuje:

Uwagi ogólne:

1. Na przejściach dla pieszych / przejazdach dla rowerzystów nie powinno występować obniżenie rynienki ściekowej.

2. Promienie łuków na skrzyżowaniach nie powinny przekraczać 12m. Zastosowane miejscami łuki o promieniu 15m skutkują pogorszeniem widoczności i warunków ruchu pieszego / rowerowego oraz zwiększają ryzyko wypadków.

Uwagi szczegółowe:

1. Projekt powinien zostać uzupełniony o łącznik rowerowy od przejazdu przez Modlińską do ul. Poetów.

2. Skrzyżowanie ul. Światowida z Modlińską powinno zostać uzupełnione o przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez Modlińską, tak by umożliwić dotarcie z/do pętli tramwajowej i autobusowej również pieszo/rowerem.

Prezydium Komisji:
Michał Harasimowicz
Piotr Kostrzewa
Maciej Sulmicki