Uchwała nr 2/2022 Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu

w sprawie Programu rozwoju ruchu rowerowego na Starym Mokotowie

Na podstawie regulaminu działania Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu z dnia 22.06.2022 r. oraz Programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi Komisja uchwala następujące stanowisko.

Komisja po zapoznaniu się z ww. dokumentem stwierdza, że:

1. Przedstawione do konsultacji cztery warianty dotyczą głównie dróg w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich. Zatem Urząd Dzielnicy nie będzie mieć znaczącego wpływu na realizację Programu. Program stanowi więc “obietnicę bez pokrycia”. Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że zaznaczone na mapach ulice Racławicka, Żwirki i Wigury, Dąbrowskiego, Boboli, Wołoska, Puławska, Rakowiecka, Madalińskiego, Batorego, Kazimierzowska i aleja Niepodległości są opisane w dokumencie Koncepcja programu rozwoju ruchu rowerowego na Starym Mokotowie, Etap A jako “Ciągi uliczne w ramach których nie są planowane zmiany związane z rozwojem ruchu rowerowego” (s. 14), co wzbudza wątpliwości nt. celu konsultowania przedstawionych wariantów.

2. Program w proponowanej formie nie przyspiesza, a wręcz nadal odracza realizację projektów z Budżetu Obywatelskiego (i Partycypacyjnego), takich jak np. “Rowerowa i piesza alternatywa dla Puławskiej”. Etap A opracowania, który dotyczy postępów w realizacji projektów z BO/BP, nie dostarcza przeciętnym mieszkańcom wiarygodnych i zrozumiałych informacji, ile spośród projektów zostało wykonanych przez zobowiązany do tego Urząd Dzielnicy, a ilu zmian do dziś nie wprowadzono w życie bez podania przyczyny. Przykładem jest naniesienie ww. projektu na mapę w śladzie ul. Puławskiej zamiast, jak wskazuje tytuł, jako “alternatywy”, która powinna być wyrysowana na ciągu ulic Morskie Oko-Smetany-Chocimska-Skolimowska. Są to ulice w zarządzie Dzielnicy Mokotów i nie ma powodu, aby nie umieszczać ich w Programie.

3. Mała powierzchnia omawianego obszaru nie uzasadnia tworzenia dla niego odrębnego programu rozwoju ruchu rowerowego. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 5523/2010 w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie miasta stołecznego Warszawy (tzw. “Standardy rowerowe”) mierniki jakości infrastruktury rowerowej (spójność, bezpośredniość, atrakcyjność, bezpieczeństwo, wygoda) odnoszą się do całej sieci (in. systemu) takiej infrastruktury i programy nie powinny być tworzone bez odniesienia do o wiele większego otaczającego terenu.

4. Proces abstrahuje od zapowiadanych na najbliższą przyszłość faktycznych zmian układu sił w systemie transportowym w omawianym obszarze. Chodzi głównie o:

- Uruchomienie na znacznej części omawianego obszaru Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego przez Zarząd Dróg Miejskich

- Opracowanie przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym mapy stref ograniczenia prędkości do 30 km/h

- Projekt “Zielonej Puławskiej”, który był już konsultowany z mieszkańcami

- Realizację Programu rozwoju tras rowerowych do roku 2020 r.

Wobec tego w chwili przyjęcia Programu będzie on już prawdopodobnie nieadekwatny do zastanych warunków.

5. Założenia do programu wyrażone w ww. dokumencie “Etap A” na s.14:

"Podstawowym założeniem jest utrzymanie ulic o charakterze tranzytowym przez dzielnicę Stary Mokotów w formie, w której infrastruktura rowerowa będzie w małym stopniu wpływać na ruch drogowy. Takie podejście jest uzasadnione koniecznością zachowania odpowiednich parametrów ruchowych ciągów ulicznych oraz umożliwienie pozostawienia możliwości parkowania pojazdów w ramach parkingów obecnie funkcjonujących w obszarze opracowania"

są niezgodne z celami Strategii Warszawa 2030 odnoszącymi się do kształtowania najbliższego otoczenia mieszkańców w tzw. “ludzkiej skali” (Cel strategiczny 2 “Wygodna lokalność”) oraz stwierdzeniem iż “docelowo na strukturę przestrzenną Warszawy będzie się składało centrum miasta oraz sieć centrów dzielnicowych i subdzielnicowych” (Cel strategiczny 3. “Funkcjonalna przestrzeń”). Ani ruch tranzytowy przez teren “subdzielnicy” Stary Mokotów, ani organizowanie przestrzeni wokół miejsc parkingowych nie powinny być priorytetami żadnego miejskiego programu.

6. W związku z powyższym Komisja wyraża wątpliwość co do zasadności prowadzenia przedmiotowego procesu konsultacyjnego przez Urząd Dzielnicy Mokotów i ocenia, iż powstanie tego dokumentu nie przyczyni się znacząco do usprawnienia ruchu rowerowego na obszarze Starego Mokotowa, a zatem wydawanie na niego w obecnej formie środków publicznych wydaje się nieuzasadnione.

Liczba głosów “za”: 9, na 9 głosujących. Aktualna liczba organizacji członkowskich 11.