Pismo BDiK

Od: Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

Do: Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów.

W związku z pismem UD-XII-WIR-JZ-JZI-0157-1-1-08 z dn. 20.10.2008 r, dotyczącym przebudowy istniejącej ścieżki rowerowej w al. KEN na odcinku ul. Płaskowickiej – ul. Belgradzka [zobacz >>>], nie udzielam zgody na odstępstwo od §3 Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 380/2007 z dn. 25.04.2007 r. i na zastosowanie kostki betonowej przy wymianie nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku ul. Belgradzka – ul. Płaskowickiej.

Pragniemy zwrócić uwagę, że pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 28 lipca 2008 r., czyli 15 miesięcy po wejściu w życie Zarządzenia nr 380/2007, i mimo to inwestor nie uwzględnił zastosowania technologii asfaltowej, ani też, zgodnie z wymaganiami w/w Zarządzenia, projektu nie przedstawiono do zaopiniowania Wydziałowi Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej BDiK, jak również, zgodnie z §4 Zarządzenia, organizacjom zrzeszającym użytkowników rowerów.

Jednocześnie informuję, że dopuszcza się punktowe zastosowanie kostki betonowej w miejscach napraw uszkodzeń nawierzchni wykonanej w tej technologii.

Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji,
Mieczysław Reksnis

Do wiadomości:
1. a/a
2. Pan Jacek Wojciechowicz,
I Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
3. Pani Karolina Malczyk,
Doradca Prezydenta m.st. Warszawy d/s Społecznych
4. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Od redakcji

Nie ulega wątpliwości, że kilkusetmetrowy odcinek ścieżki punktem nie jest, zatem wkrótce przy KEN powinniśmy zobaczyć świeży asfalt dla rowerów. Chyba że Ursynów okaże się wyznawać zasadę, "zła ścieżka albo żadna". Tak czy inaczej, należy się cieszyć, że Biuro Drogownictwa nie ugięło się pod presją faktów dokonanych.