Wprowadzenie

Śledzący naszą stronę mogli zauważyć brak od dłuższego czasu informacji o opiniach do projektów dotyczących infrastruktury przygotowywanych przez Urząd Miasta. Nie jest to wynik naszej bezczynności, a nowej starej polityki niejawności samego urzędu.

Podległe prezydentowi Soszyńskiemu Biuro Polityki Mobilności i Transportu najwyraźniej uznało, że lepiej, by projekty nie ujrzały światła dziennego póki nie będzie można wygłosić tradycyjnego niedasię poprawić projektu, gdyż jest już za późno. Nawet jeżeli niekonsultowanie projektów jest sprzeczne z prawem miejscowym.

Niestety, podobne nastawienie odnośnie (nie)jawności działań ratusza widoczne jest w relacjach między Prezydentem a Radą Miasta. Tak jak nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na skargę w sprawie braku informacji i działań odnośnie ronda Czterdziestolatka [zobacz >>>], tak i skarga w sprawie braku konsultacji, mimo pisemnego ponaglenia, nie doczekała się od trzech miesięcy jakiejkolwiek reakcji.

Pismo ZM-19-0864-01-MS z 5 listopada 2019 roku

Do Rady m.st. Warszawy, za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy, Rafała Trzaskowskiego.

Skarga

Niniejszym wnoszę skargę na pańskiego zastępcę, Roberta Soszyńskiego, w związku z:

  • łamaniem prawa lokalnego, a w szczególności zapisów Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy,
  • wycofaniem się z dobrych praktyk w zakresie konsultacji społecznych projektów transportowych,
  • przejściem z modelu jawności i partycypacji społecznej przy procedowaniu projektów transportowych do modelu, który sugeruje, że urząd miasta ma coś do ukrycia,
  • nieprzestrzeganiem zapisów obowiązującej strategii transportowej Warszawy oraz uwstecznianiem miasta pod względem jej realizacji,
  • działaniem na szkodę miasta i przeciwko poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez unikanie możliwości poprawy jakości projektów realizowanych z funduszy publicznych.

Uzasadnienie

Powyższa skarga jest zasadna ze względu na zaprzestanie konsultacji projektów inwestycji drogowych oraz zmian organizacji ruchu z organizacjami społecznymi. Od 7 miesięcy nie został udostępniony do konsultacji żaden projekt, mimo że takowe są dalej procedowane w Biurze Polityki Mobilności i Transportu. Przekłada się to na brak możliwości wyłapania błędów i niedociągnięć w projektach, co z kolei skutkuje nieefektywnym wydatkowaniem środków i zwiększeniem ryzyka wypadków drogowych.

Należy podkreślić, że konsultowanie rozwiązań transportowych mających wpływ na ruch rowerowy z powodzeniem funkcjonowało przez kilkanaście lat, umożliwiając zdecydowaną poprawę projektów realizowanych z budżetu miasta dzięki społecznemu zaangażowaniu środowisk rowerowych. Tym bardziej zaskakująca jest zaniechanie tej praktyki przez Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy.

Obowiązek konsultacji został wprowadzony Zarządzeniem Nr 380/2007 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy [zobacz >>>] i podtrzymany Zarządzeniem nr 5523/2010 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie miasta stołecznego Warszawy [zobacz >>>][1]. Zgodnie z paragrafem 5 Zarządzenia nr 5523/2010, projekty mające wpływ na ruch rowerowy powinny być konsultowane ze stowarzyszeniami reprezentującymi rowerzystów. Z kolei zgodnie z paragrafem 6, za wykonanie Zarządzenia odpowiada Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, któremu powierzone zostało prowadzenie w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadań z zakresu drogownictwa i komunikacji.

Konsultacje te przyczyniały się do realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju transportu m.st. Warszawy, która jako jedno z zadań stawia Wprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego [BRD] i audytu rozwiązań transportowych pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych przy ocenie projektów modernizowanych i nowobudowanych ulic. W ramach audytu projektów przeprowadzanego we współpracy ze stowarzyszeniami zwracano bowiem również uwagę na kwestie BRD i dostępności.

Należy podkreślić, że temat konsultacji był poruszany też na posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu 3 XII 2014 roku [zobacz >>>]. Ze strony ówczesnego Biura Drogownictwa i Komunikacji padła deklaracja rozszerzenia procesu konsultacji i poprawy jego kompleksowości i jawności. Głównymi wadami systemu były bowiem nieszczelność (nie wszystkie projekty udostępniane były do opiniowania) oraz brak informacji o losach projektów po przesłaniu uwag. Przez cztery lata system ten nie został rozbudowany i uporządkowany zgodnie z deklaracjami, lecz przynajmniej funkcjonował – do czasu przejęcia nadzoru nad nim przez aktualnego Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy.

Przypis

[1] Tekst ujednolicony zarządzenia nr 5523/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie miasta stołecznego Warszawy, uwzględniający zmiany wynikające z zarządzenia nr 2165/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie miasta stołecznego Warszawy.