ROW-08-0007-02

Do: Pan Mieczysław Reksnis
Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji

dotyczy: niezgodności inwestycji przy ul. Kasprowicza i Nocznickiego z Zarządzeniem nr 380/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z 25.04.2007 r. w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej [zobacz >>>]

Szanowny Panie!

1. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie powodów zastosowania kostki brukowej

na nowo budowanym fragmencie ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu ulic Kasprowicza i Przy Agorze oraz

na terenie węzła przesiadkowego Młociny, przy budynku parkingu.

Przypominamy, że zgodnie z w/w Zarządzeniem taka nawierzchnia na drogach rowerowych jest zakazana, a odstępstwo wymaga dokonania uzgodnienia z Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego.

2. Jeśli chodzi o teren węzła przesiadkowego, to nic nam oficjalnie nie wiadomo o zamiarach budowy tam drogi rowerowej. Domyślamy się tego na podstawie obserwacji, tzn. wykonywania dwóch przyległych ciągów (wbrew zasadom separacji ruchu), jednego z kostki szarej, a drugiego z czerwonej. W szczególności nic nie wiadomo o tym, jak powstające odcinki będą skomunikowane z już istniejącymi. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, dlaczego inwestor nie dopełnił obowiązku wynikającego z § 4 Zarządzenia i nie włączył do opiniowania naszego Stowarzyszenia.

3. Pas czerwonej kostki biegnący przy drodze dojazdowej do parkingu P&R od zachodniej strony kończy się wysokim na ok. 10 cm krawężnikiem.

Podobny krawężnik i nawierzchnia występuje przy budynku ZUS.

Prosimy o wyjaśnienie, jaki jest cel, sens i podstawy normatywne takiego rozwiązania i w jaki sposób rowerzysta ma korzystać z tak zakończonej ścieżki.

Uprzejmie prosimy o dokładne sprawdzenie we wszystkich w/w przypadkach zgodności działań inwestora z przywołanym Zarządzeniem, strategią rozwoju miasta i miejscowym planem zagospodarowania. Prosimy o uzyskanie od inwestora i przekazanie nam kopii projektów, uzgodnień i zezwoleń na prowadzenie prac w opisany wyżej sposób – ewidentnie niekorzystny, a nawet szkodliwy dla ruchu rowerowego.

W przypadku braku wymaganych podstaw formalnych dla opisanego postępowania prosimy o potraktowanie pisma jako skargi na nieprzestrzeganie obowiązującego Zarządzenia przez odpowiedzialne jednostki m.st. Warszawy, podjęcie stosownych działań i poinformowanie nas o ich efektach.

Przypominamy, że już jesienią 2007 r. zwróciliśmy się do Pana osobiście o pilne włączenie społeczeństwa w proces konsultacji docelowego zagospodarowania otoczenia stacji metra powstających na Bielanach [zobacz >>>]. W piśmie BD-KS/WW/0117-128/6509/07 [zobacz >>>] nasza prośba została niestety zignorowana.

Do wiadomości:
1. Rada Dzielnicy Bielany
2. Pani Karolina Malczyk - pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. społecznych

Od redakcji

Pytanie zadane w tytule pozostaje nadal otwarte i wciąż powraca mimo upływu ponad roku od wspomnianego zarządzenia. Niekiedy udaje się sprostać jego wymogom [zobacz >>>] [zobacz >>>], ale przykłady wręcz przeciwne [zobacz >>>] [zobacz >>>] dziarsko dotrzymują kroku fali odnowy.

Ze złudzeń o jakimś szczególnie troskliwym traktowaniu tematyki rowerowej przez panią prezydent zdążyliśmy się już wyleczyć. Ale w tym wypadku stanowczą reakcję na tak notoryczne lekceważenie jej zaleceń powinna podpowiedzieć troska o samą siebie. No chyba że Zarządzenie nie różni się od zapowiedzi wyborczej [zobacz >>>]...

Tydzień temu dziennikarka TVPInfo próbowała dowiedzieć się, kto formalnie odpowiada za przebudowę ul. Kasprowicza (a więc i użycie kostki oraz zaniechanie kontynuacji ścieżki po wschodniej stronie ulicy). Niestety, i ZDM, i ZTM wyparły się tej zaszczytnej roli. Liczymy, że dyr. Reksnis będzie miał więcej szczęścia w dotarciu do inwestora.

Zdjęcia dodane na użytek publikacji pisma w witrynie.

Dalszy ciąg nastąpił

[zobacz >>>]