Od czego się wszystko zaczęło...

5 VI 2008 r.

Od: Transprojekt Gdański

Do: Urząd m. st. Warszawy Biuro Drogownictwa i Komunikacji

dotyczy: Przebudowy ul. Marynarskiej na odc. od ul. Taśmowej do ul Rzymowskiego w Warszawie - technologii wykonania dróg dla rowerów.

TRANSPROJEKT Gdański, działając na podstawie umowy zawartej z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie, jako projektant przedmiotowej inwestycji, zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na odstępstwo od §3 Zarządzenia Nr 30/2007 z dnia 24 kwietnia 2007r. wydanego przez Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej: „Budowa dróg dla rowerów winna odbywać się w technologii nawierzchni asfaltowej...".

W nowo projektowanym układzie drogowym ul. Marynarskiej i Postępu z uwagi na mnogość infrastruktury podziemnej (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągów, gazociągów itp.) konieczne jest ich ułożenie pod drogami dla rowerów, a co za tym idzie wykonanie wspomnianych dróg z nawierzchni rozbieralnej (np, kostka betonowa).

Spotkanie w Biurze Drogownictwa

NOTATKA SŁUŻBOWA

TEMAT: nowoprojektowana ścieżka rowerowa na ul. Marynarskiej (między Taśmową a Rzymowskiego) - odstępstwo od nawierzchni asfaltowej

MIEJSCE: BDiK, ul. Solec 48

DATA: 2 lipca 2008

Streszczenie

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z udziałem dyrekcji Biura Drogownictwa i Komunikacji, wydziału BDiK-KR, przedstawicieli Firmy Transprojekt Gdański, ZDM oraz Stowarzyszenia Zielone Mazowsze.

Na spotkaniu przedyskutowano wystąpienie firmy Transprojekt Gdański (pismo w załączniku) dotyczące odstępstwa od § 3 Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy Mr 380/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej. Zarządzenie to zaleca „budowa dróg dla rowerów winna odbywać się w technologii asfaltowej".

Transprojekt Gdański wniósł o odstąpienie od zastosowania nawierzchni asfaltowej na nowoprojektowane] ścieżce rowerowej na rzecz betonowej kostki brukowej (niefazowanej) na całej długości po obu stronach jezdni. Stanowiska stron poniżej.

Szczegółowe stanowisko firmy Transprojekt Gdański:

• istniejąca podziemna infrastruktura pod ścieżką rowerową (kanalizacja, sieci energetyczne itd.) przebiegają po dwóch stronach jezdni i nie ma możliwości ich przeniesienia,

• inwestycja jest skorelowana z pracami GDDKiA realizowanymi w ramach porozumienia pomiędzy PPL, Ministrem Infrastruktury, PLK i Prezydentem m. st. Warszawy,

• całe opracowanie projektu (w okolicach ulicy Postępu) ograniczone jest gęstą zabudową - dysponenci podziemnej infrastruktury zgodnie z obowiązującymi normami mogą nie wyrazić zgody na lokalizację infrastruktury pod ścieżką z nawierzchni asfaltowej.

Szczegółowe stanowisko Biura Drogownictwa i Komunikacji - Wydziału Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej:

• częstotliwość rozbierania nawierzchni asfaltowej stanowi czasowo niewielki procent w stosunku do okresu jej eksploatacji,

• istnieją możliwości technicznego rozbierania nawierzchni asfaltowych, odpady porozbiórkowe można stosować ponownie w innych inwestycjach,

• jak pokazuje praktyka, nawierzchnia z kostki brukowej jest niszczona przez nielegalnie wjeżdżające pojazdy, niestety także służb miejskich (ekipy utrzymujące zieleń miejską, piaskarki),

• nowe ścieżki rowerowe z nawierzchni asfaltowej nad skomplikowaną infrastruktura podziemną zostały w Warszawie zbudowane w 2007/2008 r. - ul. Puławska.

Szczegółowe stanowisko strony społecznej - Stowarzyszenia Zielone Mazowsze:

• kostka nie nadaje się do jazdy rowerem ze względu na wysokie opory toczenia oraz szybko powstające i potęgujące się nierówności,

• kwestia „precedensu" - spowoduje lawinę innych odstępstw w Warszawie (instalacje podziemne w mieście są regułą, a nie wyjątkiem). Jak pokazują sztandarowe inwestycje ostatnich lat - ścieżki z nawierzchnią z kostki brukowej zarastają zielenią (vide ścieżka rowerowa na ul. 17 Stycznia, cały system ścieżek w okolicach ul. Wolickiej),

• ryzyko kolejnej nagonki prasowej na Biuro Drogownictwa i Komunikacji - Wydział Transportu Rowerowego,

• wieloletnie warszawskie doświadczenia pokazują, że po robotach podziemnych kostka nigdy nie jest kładziona prawidłowo - asfalt jest również pod tym względem znacznie mniej uciążliwy dla użytkowników ścieżki.

Ustalenia ze spotkania:

1. Nie podjęto wiążących decyzji,

2. Ustalono zorganizowanie przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji kolejnego spotkania z zainteresowanymi oraz z dysponentami podziemnej infrastruktury, w dniu 9 lipca br. o godzinie 12.00,

3. Firma Transprojekt Gdańsk zobowiązała się do dostarczenia danych teleadresowych wszystkich stron (gestorów podziemnej infrastruktury).

Do wiadomości:

1. Transprojekt Gdański
2. ZDM DZWD
3. ZMID WI
4. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Załączniki:

1. pismo TG/WA/PP/2008/93
2. lista uczestników
3. opory toczenia materiałów

Zał. 2. Lista obecności

1. Marek Chrabałowski - ZDM DZWD
2. Maciej Sulmicki - Zielone Mazowsze
3. Rafał Muszczynko - Zielone Mazowsze
4. Marcin Czajkowski - BDiK-KR
5. Marek Utkin - BDiK-KR
6. Karolina Malczyk - GP - Doradca Prezydenta
7. Mieczysław Reksnis - BDiK
8. Joanna Błanczak - ZMiD
9. Hubert Moczyński - Transprojekt Gdański
10. Michał Bryszewski - Transprojekt Gdański

Zał. 3. Opory toczenia materiałów

Według UPI (Umwelt - und Prognose - Institut e. V. - Niemcy)

Rodzaj drogi rowerowej Materiał Właściwości Układanie Zużycie energii Zasięg/obszar obsługi
Jakość drogowa Beton asfaltowy Długi okres eksploatacji Rozściełacz 100% 100%
Jakość "ścieżki rowerowej" Asfalt Krótki czas eksploatacji Walec 120% 70%
Jakość "ścieżki rowerowej" Kostka betonowa niefazowana 130% 60%
Jakość "ścieżki rowerowej" Kostka betonowa fazowana 140% 50%
Żwirowa, spajana na mokro Żwir drobnoziarnisty 150% 45%
Żwirowa, spajana na mokro Żwir gruboziarnisty 200% 25%

Ciąg dalszy nastąpi

Już jutro kolejne spotkanie w tej sprawie.