Do: KOM-DROG, Andrzej Wysocki.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do spotkania z dnia 9 lutego br. dot. projektu drogowego ulicy Nowoursynowskiej na odcinku od Doliny Służewieckiej do ul. Ciszewskiego, przekazujemy nasze uwagi:

1. Odnośnie usytuowania chodnika między drogą rowerową a jezdnią dla przedstawionego projektu opiniujemy taki wariant pozytywnie. Ze względu na specyfikę przebiegu ulicy Nowoursynowskiej (brak wejść do budynków i wjazdów na posesje) takie usytuowanie drogi rowerowej nie powinno być uciążliwe, a być może nawet korzystniejsze ze względu na uniknięcie konieczności przeplatania drogi dla rowerów i chodnika na skrzyżowaniach, przy przejściach dla pieszych i przystankach autobusowych. Przewidziany w projekcie szeroki pas zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem powinien skutecznie ograniczyć uciążliwość ruchu ulicznego dla pieszych.

Mimo pozytywnej opinii zalecamy rozważenie poprowadzenia drogi rowerowej pomiędzy chodnikiem i jezdnią na najdłuższym odcinku bez skrzyżowania, czyli od znacznika pikietażu 4 do znacznika 7.

2. Tam gdzie to możliwe, postulujemy zastosowanie fizycznego oddzielenia chodnika i drogi rowerowej za pomocą pasa zieleni.

3. Postulujemy przeprowadzenie przejazdów rowerowych przez ulicę Nowoursynowską w następujących miejscach:

a. Na skrzyżowaniu z ulicą Ciszewskiego, jako włączenie w ciąg rowerowy wzdłuż ulicy Ciszewskiego, który już częściowo został wybudowany od strony ulicy Rosoła.

b. Na skrzyżowaniu z wjazdem do garażu podziemnego SGGW i na teren drogi wewnętrznej (pikietaż 9-10) z wyprowadzeniem ruchu rowerowego w sposób bezpieczny na drogę wewnętrzną SGGW, po której można dojechać do parkingu rowerowego na terenie starego campusu SGGW.

c. Na skrzyżowaniu z ul. Chłapowskiego w celu umożliwienia łatwego dojazdu rowerzystów do przyszłych obiektów sportowych SGGW.

4. Popieramy stanowisko ZDM odnośnie powiązania projektowanej drogi dla rowerów przy ul. Nowoursynowskiej z ciągami pieszo-rowerowymi przy ul. Dolina Służewiecka.

5. Wnosimy o zastosowanie łagodnych wyłukowań na zakrętach drogi rowerowej (minimalny promień łuku 20 m) i likwidację wszelkich łamanych zakrętów w projekcie. Na połączeniach z drogami dla rowerów przy ul. Ciszewskiego i Dolina Służewiecka należy zastosować wyłukowania o promieniu co najmniej 4 m.

6. W rejonach przystanków autobusowych, jeśli zachodzi konieczność ustawienia wiaty przystankowej bezpośrednio w sąsiedztwie drogi rowerowej, postulujemy odsunięcie wiaty na odległość co najmniej 1 m od drogi rowerowej. Postulat uzasadniamy faktem, iż korzystający z wiaty, często chowają się przed wiatrem stojąc za nią, w efekcie blokując drogę rowerową. Odsunięcie wiaty na 1 m od drogi rowerowej wyeliminuje te kolizje ruchowe.

7. Postulujemy także zastosowanie najkorzystniejszej dla użytkowników nawierzchni drogi rowerowej, czyli nawierzchni bitumicznej. Nawierzchnia ta nie musi być na całej długości drogi w kolorze czerwonym - zalecamy zastosowanie koloru czerwonego nawierzchni jedynie na przejazdach rowerowych przez skrzyżowania. Nie zgadzamy się w żadnym wypadku na zastosowanie nawierzchni z kostki betonowej, zwłaszcza fazowanej, dla drogi rowerowej.