Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

W nawiązaniu do spotkania 28 kwietnia br. w siedzibie BdiK zgłaszamy następujące uwagi i postulaty do okazanego projektu przebudowy ul. Nowowiejskiej na odcinku pl. Politechniki - pl. Zbawiciela, opracowanego przez biuro Komprojekt - Projektowanie komunikacyjne:

1. Zrezygnowanie z drogi dla rowerów wokół placu Politechniki i poszerzenie przejść dla pieszych do 6 m.

2. Zwężenie jezdni ronda do 5 m z ewentualnym przejezdnym pierścieniem wykonanym z innego materiału o szerokości 1-1,5 m. Uporządkuje to ruch i zniechęci do wyprzedzania w obrębie ronda.

3. Zakończenie zaprojektowanego przez ZTP ścieżki / pasa rowerowego w ul. Noakowskiego jako dodatkowego wlotu ronda między ul. Noakowskiego a torowiskiem tramwajowym.

4. Wykonanie drogi rowerowej po południowej stronie ul. Nowowiejskiej jako jednokierunkowej (tylko w kierunku ul. Waryńskiego), za to z przejazdem przez ul. Waryńskiego, żeby umożliwić kontynuację podróży w kierunku placu Zbawiciela. Wjazd na drogę rowerową od strony placu Politechniki powinien odbywać się bezpośrednio z jezdni ronda. W przeciwnym kierunku ruch rowerów powinien odbywać się na zasadach ogólnych jezdnią.

5. Zwężenie wlotów ul. Śniadeckich i Lwowskiej na plac Politechniki do 4,5 m, podobnie jak zostało to uczynione dla ul. Noakowskiego. W obu przypadkach zawężenie powinno nastąpić od strony zachodniej, zgodnie z organizacją parkowania na tych ulicach. Pozwoli to na skrócenie przejść dla pieszych, a w przypadku ul. Śniadeckich – poprawi widoczność pieszych wkraczających na przejście (nie będą zasłonięci parkującymi samochodami).

6. Zwężenie wlotu ul. Polnej na plac Politechniki do 6 m.

7. Dostosowanie geometrii wlotów ulic jednokierunkowych do docelowej organizacji ruchu z kontrapasami dla ruchu rowerowego, tj. z wyłukowaniem 4 m w relacji niedostępnej dla ruchu samochodowego.

8. Przysunięcie przejścia dla pieszych po północnej stronie skrzyżowania ul. Waryńskiego do jezdni. Zwracamy uwagę, że nie ma tu kierunku poprzecznego, któremu skręcające samochody musiałyby ustępować pierwszeństwa – wystarczy zachowanie odstępu ok. 5 m od skrajni torowiska tramwajowego. Przejście po stronie południowej zlokalizowane jest poprawnie na przedłużeniu głównego ciągu pieszego wzdłuż ul. Nowowiejskiej.

9. Ze względu na brak linii autobusowych kursujących ul. Nowowiejską - zastosowanie mniejszych promieni łuków na połączeniach jezdni, w szczególności na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej i Waryńskiego.

10. Dopuszczenie ruchu rowerów na torowisku na odcinku i w kierunku od placu Zbawiciela do ul. Waryńskiego, co pozwoli zachować ciągłość trasy rowerowej w ciągu ul. Nowowiejskiej - al. Wyzwolenia zaplanowanej w SUiKZP i MPZP. Rozwiązanie z ruchem rowerów po torowisku funkcjonuje np. na ul. Gdańskiej w Bydgoszczy.