Radiowa / Kaliskiego

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

W nawiązaniu do spotkania 6 maja br. w siedzibie BDiK, Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi do projektu skrzyżowania ulic Radiowej i Kaliskiego, opracowanego przez firmę Polska Inżynieria sp. z o.o.:

1. Skrzyżowanie należy wyposażyć w drogi rowerowe i przejazdy przez wszystkie ramiona skrzyżowania. Po stronie południowo zachodniej możliwe jest wykorzystanie dla ruchu rowerowego jezdni serwisowej.

2. Należy zapewnić powiązanie istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Radiowej w kierunku zachodnim z istniejącą trasą rowerową w kierunku wschodnim - doprowadzić drogę rowerową ze skrzyżowania do żwirowej ścieżki po północnej stronie Radiowej i/lub jezdni ul. Kunickiego.

3. Przy pętli autobusowej należy przewidzieć miejsce na montaż stojaków rowerowych oraz możliwość dojazdu do nich drogą rowerową.

Słodowiec

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

W związku z udostępnioną 14 maja br. kolejną wersją projektu przebudowy układu drogowego wokół stacji metra Słodowiec, zgłaszamy następujące uwagi do tego projektu:

1. Dokonana w nowej wersji projektu zmiana skrzyżowania ul. Żeromskiego i Duracza na dwupasowe rondo niekorzystnie wpłynie na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Dwupasowych zjazdów z ronda nie powinno się stosować, jeśli ruch pieszy i rowerowy jest prowadzony w tym samym poziomie co samochodowy (patrz np. Design manual for bicycle traffic, CROW 2007). Proponujemy następujące korekty:

- zwężenie zjazdów z ronda w ul. Żeromskiego w obu kierunkach do jednego pasa ruchu (na wjazdach można pozostawić dwa pasy ruchu);

- rozdzielenie pasa zjazdowego z ronda w ul. Duracza od jezdni do prawoskrętu azylem dla pieszych i rowerzystów;

- wyniesienie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów wokół ronda do poziomu chodnika;

- poprowadzenie drogi dla rowerów wokół ronda po okręgu, z zachowanie równej odległości od jezdni ronda.

2. Podtrzymujemy wyrażony w opinii z 2009.10.08 postulat doprojektowania odcinka drogi rowerowej po wschodniej stronie ul. Marymonckiej od ul. Smoleńskiego do Podleśnej (połączenie z istniejącym przejazdem). Wykonanie brakującego odcinka 180 m drogi dla rowerów nie zwiększy istotnie kosztów projektu, a znacząco poprawi użyteczność zaprojektowanego układu dróg dla rowerów.

3. Podtrzymujemy także uwagę, że zaprojektowana przebudowa nie skraca drogi dojścia z przystanków tramwajowych do metra, co stanowi jeden z głównych problemów obecnego układu komunikacyjnego wokół stacji Słodowiec i jest niezgodne z strategią rozwoju transportu opartą na transporcie szynowym.

Most Łazienkowski

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

W nawiązaniu do spotkania 6 maja br. w siedzibie BDiK, Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi do projektu przebudowy estakad w Trasie Łazienkowskiej w węźle warszawskim i praskim, opracowanego przez firmę Apia XXI:

1. Na estakadach Ł-19, Ł-20 i Ł-35 należy umiejscowić także wydzielone drogi rowerowe, w miarę potrzeby zwężając pas ruchu na jezdni lub poszerzając modernizowane estakady. Pozwoli to stworzyć przynajmniej prowizoryczny przejazd przez Wisłę z wykorzystaniem ciągu pieszo-rowerowego na moście. Zwracamy uwagę, że ciąg ten znajduje się w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy.

2. Należy przebudować przejście piesze pod estakadami Ł-21 i Ł-22, tak by udostępnić je dla osób niepełnosprawnych i umożliwić przeprowadzenie drogi dla rowerów wzdłuż Wisłostrady po jej zachodniej stronie, z zachowaniem wymaganej skrajni i promieni łuków.

3. Docelowo niezbędna jest także przebudowa ciągów pieszych wzdłuż Trasy Łazienkowskiej - zastąpienie lub uzupełnienie schodów pochylniami. Projekt powinien przewidywać taką możliwość.