Wydawnicza, Szpotańskiego

W nawiązaniu do spotkania 7 maja br. w siedzibie BDiK zgłaszamy następujące uwagi do projektu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wydawniczej i Szpotańskiego:

1.Zachować ciągłość poziomu niwelety i nawierzchni drogi dla rowerów na zjazdach publicznych i prywatnych. Zdjęcia przykładowych rozwiązań w załączeniu.

2.Zastosować nawierzchnię bitumiczną na całej długości ścieżki rowerowej.

3.Przewidzieć przejazdy dla rowerów przez ul. Wydawniczą umożliwiające dojazd do przystanków kolejowych Wawer i Anin.

4.Zachować segregację ruchu pieszego i rowerowego w rejonie ul. Żegańskiej, w szczególności nie łączyć go we wspólny ciąg pieszo-rowerowy w rejonie postoju taksówek. Możliwe jest poszerzenie pasa drogowego, przeniesienie postoju na jezdnię lub w inne miejsce, np. z wykorzystaniem utwardzonych poboczy ul. Szpotańskiego.

5.Od strony południowej drogę dla rowerów zakończyć jako dodatkowy wlot mini-ronda na skrzyżowaniu z ul. Żegańską.

Światowida

W nawiązaniu do spotkania 7 maja br. w siedzibie BDiK zgłaszamy następujące uwagi do projektu projektu budowy linii tramwajowej na Tarchomin wraz układem drogowym ulic Światowida i Projektowanej, opracowanego przez firmę MP-Mosty:

Uwagi ogólne

1.Prognozowane natężenia ruchu w rejonie Wydmy Nowodworskiej rzędu 300 pojazdów / godzinę szczytu żadną miarą nie uzasadniają zaprojektowanego przekroju 2x3 pasy ruchu. Realizacja projektu w obecnym kształcie stanowiłaby marnotrawstwo środków publicznych, groziłaby zniszczeniem Wydmy przekopem znacznie szerszym niż faktycznie potrzebny, pogorszeniem bezpieczeństwa, nadmiernym hałasem, stratami czasu zarówno pieszych jak i kierujących pojazdami na przewymiarowanych skrzyżowaniach. Dlatego wnosimy o ograniczenie przekroju drogi do jezdni 1x2 pasy ruchu, wydzielonego torowiska tramwajowego oraz obustronnych ścieżek rowerowych i chodników.

2.Zaprojektowany szczegół obniżenia krawężnika na przejeździe rowerowym opiniujemy negatywnie. Maksymalna wysokość uskoku nie oznacza wysokości zalecanej - wręcz przeciwnie (patrz Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego m.st. Warszawy: ,,3.3.9 Wysokość progów i uskoków na drodze rowerowej nie powinna przekraczać 1 cm, przy czym zaleca się ich całkowitą eliminację''). W XXI wieku nie ma uzasadnienia dla wykonywania na każdym przejeździe rowerowym 6 (!) uskoków o wysokości 1 cm. Kanalizację deszczową należy zaprojektować tak, by w poprzek przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych nie było tzw. kanalizacyjnych rynienek przykrawężnikowych, które stanowią poważne utrudnienie dla rowerzystów i osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

3.Niezależnie od rozbijania realizacji reszty projektu na etapy, chodnik i droga rowerowa powinny zostać wybudowane od razu na całej długości, po obu stronach ulicy - chociażby po to, by zapewnić wygodne dojście do przystanków tramwajowych na istniejącym odcinku ul. Światowida. Wskazana jest także wymiana substandardowych fragmentów istniejącej drogi rowerowej z kostki i bez wyłukowań na zbudowane zgodnie z obowiązującymi Standardami.

4.Przystanki tramwajowe (przynajmniej w kierunku Centrum) powinny zostać w pełni zadaszone, co poprawi komfort korzystania z tramwajów i zwiększy ich atrakcyjność. Jest to szczególnie istotne na przystankach takich jak Ćmielowska, na których nie ma szans, by w razie deszczu wszyscy oczekujący zmieścili się pod wiatą wymiarów 2x5m.

Wnioski szczegółowe

Skrzyżowanie z ul. Myśliborską:
- przysunięcie do skrzyżowania przejścia dla pieszych i przejazdu po wschodniej stronie skrzyżowania.
- przedłużenie drogi rowerowej w ul. Myśliborskiej na wprost do projektowanego przejazdu przez ul. Światowida, tak aby jazda rowerem wzdłuż ul. Myśliborskiej nie wymagała pokonywania zakrętu pod kątem ostrym.

Skrzyżowanie z ul. Ćmielowską:
- lokalizacja obu przystanków tramwajowych po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania;
zachowanie istniejącego przejścia na skrzyżowaniu z ul. Świętosławskiego, co umożliwi dwustronny dostęp do platform przystankowych;
- wykorzystanie okazji do uporządkowania sytuacji w rejonie przystanku autobusowego Ćmielowska 01, tj. przesunięcie wiaty i kiosku bliżej jezdni, wyprostowania drogi dla rowerów, budowy chodników w miejscu istniejących przedeptów.

Skrzyżowanie z ul. Pancera:
- zachowanie obecnych promieni łuków na połączeniu z jezdni, bez ich powiększania;
- przejazdy dla rowerów przez ulicę Pancera i Erazma z Zakroczymia należy wykonać z zachowaniem ciągłości niwelety i nawierzchni.

Skrzyżowanie z ul. Stefanika:
- wykorzystanie okazji do uporządkowania sytuacji w rejonie przystanku autobusowego Stefanika 01, tj. przesunięcie wiaty i kiosku bliżej jezdni, wyprostowania drogi dla rowerów, budowy chodników w miejscu istniejących przedeptów.

Odcinek Ordonówny - Leśnej Polanki:
- likwidacja dwukrotnego przeplotu drogi rowerowej i chodnika w rejonie likwidowanej zatoki autobusowej (przystanek Grzymalitów 01);

Skrzyżowanie z ul. Tłuchowską:
- przejazd dla rowerów przez ul. Tłuchowską z zachowaniem ciągłości poziomu niwelety i nawierzchni drogi dla rowerów.