Materiał o niezrozumiałych utrudnieniach związanych z budową metra na odcinku ul. Kasprowicza opublikowaliśmy ponad rok temu [zobacz >>>] [zobacz >>>] i wtedy też temat podjęły media.

W marcu b.r., na specjalnym posiedzeniu Komisji Architektury Rady Bielan powiadomiliśmy wyczerpująco przedstawicieli spółki Metro Warszawskie w obecności Zarządu, Radnych Dzielnicy i mieszkańców o licznych zaniedbaniach w kwestii tymczasowej organizacji ruchu i związanych z tym zagrożeniach bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów przy ul. Kasprowicza.

Z przykrością stwierdzamy, że albo sygnały te zostały zlekceważone przez inwestora, albo nie ma on żadnego wpływu na podwykonawców. W międzyczasie przy budowie metra pojawiły się kolejne utrudnienia i zagrożenia. Interwencja w Urzędzie Dzielnicy [zobacz >>>] nie przyniosła rezultatu - zwracać się do Metra Warszawskiego to jak pisać na Berdyczów. Ciekawość odpowiedzi można zaspokajać czytając w "Księdze jakości" tej spółki, jak potrafi osiągać cele jakościowe...

www.metro.waw.pl/grafika/iso_ksi_ga_jako_ci.pdf (plik PDF zabezpieczony przed kopiowaniem ;-)

Bezowocne oczekiwanie zmusiło nas do wystąpienia do Inżyniera Ruchu z prośbą o kontrolę i nadzór nad czasową organizacją ruchu w ciągu ul. Kasprowicza [zobacz >>>]. Biuro Inżyniera Ruchu potwierdziło nasze zastrzeżenia i zwróciło się w tej sprawie do ZDM poniższym pismem (1). ZDM zaś wezwał firmę Mostostal do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości. Dziękujemy za poważne traktowanie praw rowerzystów.

Zdjęcie i wytłuszczenia poniżej pochodzą od redakcji witryny ZM.

BD-RZ/5511-252/07

DO: Pani Anna Piotrowska,
p.o. Naczelnego Dyrektora, Zarząd Dróg Miejskich

Przekazuję w załączeniu kopię wystąpienia Stowarzyszenia "Zielone Mazowsze" w sprawie utrudnień i zagrożenia bezpieczeństwa ruchu w rejonie budowy metra pod ulicą Kasprowicza, celem podjęcia interwencji u osób odpowiedzialnych za organizację ruchu w otoczeniu placu budowy.

Przeprowadzona przez organ zarządzający ruchem kontrola wykazała, że na skrzyżowaniu Kasprowicza / Podczaszyńskiego nie został zrealizowany zatwierdzony projekt organizacji ruchu. Na ulicy Podczaszyńskiego droga dla rowerów została zakończona znakiem C-13a, podczas gdy projekt przewidywał jej poprowadzenie równolegle do ciągu pieszego i połączenia z ciągiem rowerowym po drugiej stronie skrzyżowania.

Tymczasem droga dla rowerów biegnąca z drugiej strony od skrzyżowania Podczaszyńskiego / Jasnorzewskiej zanika przed skrzyżowaniem bez oznakowania.

W pasie dzielącym Kasprowicza mamy z jednej strony znak C-13/C-16 (bez oznakowania poziomego), z drugiej C-16. Nie ma wyznaczonych przejazdów przez obie jezdnie Kasprowicza.

Przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania Kasprowicza / Lindego wyprowadza pieszych przez drogę dla rowerów, bez oznakowania poziomego. Brak tego oznakowania, przy jednoczesnym wygrodzeniu placu budowy, może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów. Na dodatek droga rowerowa wzdłuż Kasprowicza niespodziewanie skręca w lewo wprost na płot placu budowy. Oznakowanie tego miejsca znakiem D-6b zupełnie nie pasuje do sytuacji.

Ponieważ ulica Kasprowicza znajduje się w zarządzie ZDM bardzo proszę o szybkie podjęcie działań zmierzających do uporządkowania oznakowania pionowego i poziomego w rejonie prowadzonej budowy metra. Proszę także o wyjaśnienie przyczyn dopuszczenia do zaistniałej sytuacji, w której występuje rozbieżność pomiędzy zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, a stanem rzeczywistym.

Biorąc pod uwagę stwierdzone nieprawidłowości uważam za celowe zweryfikowanie przez zarząd drogi oznakowania otoczenia całego placu budowy metra.

mgr inż. Janusz Galas,
Inżynier Ruchu m. st. Warszawy

Załączniki:

1. Kopia pisma "Zielone Mazowsze" [zobacz >>>]

2. dokumentacja fotograficzna stwierdzonych nieprawidłowości

Do wiadomości:

Stowarzyszenie "Zielone Mazowsze"

ZDM/DZZP/ZI07171793/07

Do: MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
ul, Konstruktorska 11 A 02-673 Warszawa

Dotyczy: zajęcia pasa d rogowego ul Kasprowicza na podstawie umowy użyczenia z dnia 07 czerwca 2006 r. nr GK/SP/GSP/7221B1/K-214/BSz.

Zarząd Dróg Miejskich wzywa firmę MOSTOSTAL WARSZAWA S. A. do natychmiastowego usunięcia niżej wymienionych nieprawidłowości:

l. Ulica Podczaszynskiego przy ul. Kasprowicza brak drożności ścieżki rowerowej a co za tym idzie brak wprowadzenia oznakowania pionowego oraz poziomego zgodnego z projektem czasowej organizacji ruchu nr IR/IC/1407/07.
Aktualnie ścieżka rowerowa zamknięta została znakiem C-13a, natomiast projekt określa poprowadzenie jej równolegle do ciągu pieszego i połączenia z ciągiem rowerowym po obu stronach ul. Podczaszyńskiego.

2. Ulica Kasprowicza przy ul. Lindego, brak oznakowania poziomego ścieżki rowerowej przy tymczasowym ciągu pieszym przeprowadzającym pieszego obok terenu budowy. Ponadto ciąg rowerowy skierowany na lewa kieruje jego użytkowników na teren budowy.

Wymienione sytuacje są rażące i niedopuszczalne a ponadto stwarzają zagrożenie zarówno dla rowerzystów jak i pieszych. Informujemy, że w związku z omawiana sytuacja otrzymujemy liczne skargi od użytkowników przedmiotowej ścieżki rowerowej.

Wobec powyższego Zarząd drogi wzywa jak na wstępie jednocześnie przypominając, że zajmujący pas drogowy tj. firma MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym, zobowiązany jest do bieżącej kontroli wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w tym terenie w związku z prowadzonymi robotami /art.40 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych/.

BD-RZ/5511-252/2/07

Warszawa 2007-12-06

Do: Zielone Mazowsze

W nawiązaniu do pisma ROW-07-0020-01 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie oznakowania rejonu budowy metra w okolicy ulicy Kasprowicza informuję, że stwierdzone przez organ zarządzający ruchem nieprawidłowości potwierdziły się również podczas kontroli przeprowadzonej przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

Wobec winnych powstałych nieprawidłowości zastosowano środki prawne, zobowiązując jednocześnie do wdrożenia organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem.

mgr inż. Janusz Galas,
Inżynier Ruchu m. st. Warszawy

CDN

[zobacz >>>]