Wstęp

Pod koniec lipca 2008 roku ogłosiliśmy wyniki pierwszych badań i pierwszy raport o płatnym parkowaniu niestrzeżonym w Warszawie. Raport ten został dobrze odebrany zarówno przez prasę, mieszkańców, jak i służby miejskie. Dlatego nie spoczywamy na laurach, ale pracujemy dalej na rzecz poprawy funkcjonowania strefy płatnego parkowania (dalej SPPN lub Strefa) w Warszawie, a tym samym poprawy jakości poruszania się po mieście osób niezmotoryzowanych, którym nielegalnie parkujące samochody codziennie przeszkadzają w podziwianiu jego uroków.

Drugi raport rozpoczyna się od opisu drugiego pomiaru liczby pojazdów parkowanych bez opłaty lub nieprzepisowo w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego w Warszawie. Następnie zawarliśmy w raporcie zarówno wyniki ilościowe oraz jakościowe badań, a także analiz wykonanych na podstawie danych uzyskanych z badań oraz korespondencji z biurami miasta Warszawy. Badanie i analizy zostały wzbogacone o nowe wątki, które wnoszą ciekawe wnioski do funkcjonowania SPPN. Wnioski te upoważniają nas do podania kolejnych rekomendacji dla działań władz miasta i nie tylko.

Wybrane wnioski

1. Na pochwały jest za wcześnie! Niska aktywność, skuteczność i wysoka pobłażliwość służb miejskich wobec nieprawidłowo i bez opłaty parkujących kierowców są główną przyczyną całkowitej nieskuteczności podwyżki cen za parkowanie w SPPN w centrum Warszawy. Główny cel funkcjonowania SPPN – ograniczenie liczby parkujących – pozostaje nieosiągnięty. Popyt na miejsca parkingowe utrzymuje się na niezmienionym o 19% wyższym poziomie niż podaż i jest tylko nieznacznie mniejszy, niż poza strefą - tam, gdzie planuje się ją wprowadzić.

2. Udział parkujących bez opłaty w SPPN w Warszawie zwiększył się od kwietnia 2008 roku o 7 punktów procentowych do 34,9%. Udział parkujących niezgodnie z przepisami zwiększył się w tym samym okresie o 5,6 punktów procentowych do 34,3%. Obrazuje to, iż opieszałość i nieskuteczności wysiłków Straży Miejskiej i służb kontrolnych ZDM w walce z nielegalnie parkującymi samochodami przyniosła zwiększenie, a nie zmniejszenie skali nielegalnego parkowania po podwyżce cen we wrześniu 2008 roku.

3. Mimo dwukrotnego wzrostu aktywności służb kontrolnych ZDM i Straży Miejskiej w wykonywaniu swoich obowiązków mających na celu zwalczanie nielegalnego parkowania służby te karzą znikomą liczbę kierowców. Służby kontrolne ZDM karzą jedynie 3,3% niepłacących za parkowanie, a Straż Miejska karze mandatem mniej niż promil parkujących nieprawidłowo.

4. Niska skuteczność służb kontrolnych ZDM powoduje utratę przez miasto możliwych przychodów w wysokości ok. 83 mln złotych rocznie – dwukrotność rocznych przychodów z płatnego parkowania w stolicy. Taki przychód umożliwiłby co najmniej jeden duży remont ulicy więcej każdego roku!

Wybrane rekomendacje

W celu zapewnienia skuteczności funkcjonowania SPPN w Warszawie, wprowadzonej podwyżki cen za parkowanie oraz ograniczenia za ich pomocą liczby parkujących samochodów i natężenia ruchu na ulicach konieczne jest:

a. nasilenie działań prewencyjnych zapobiegających nielegalnemu parkowaniu w ilości co najmniej 3000 miejsc z nowymi barierami przeciwko parkowaniu;

b. podjęcie działań Straży Miejskiej w zakresie odholowywania nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów w strefie płatnego parkowania w ilości co najmniej 150 aktów odholowania dziennie;

c. kilkusetkrotne zwiększenie intensywności działań Straży Miejskiej w zakresie karania nieprzepisowo parkujących mandatem do co najmniej 5000 mandatów dziennie;

d. co najmniej pięciokrotne zwiększenie działań służb kontrolnych ZDM w zakresie wystawiania kar administracyjnych za nieopłacone parkowanie do minimum 5000 kar dziennie.

Pobierz raport

O pierwszym raporcie na ten sam temat: [zobacz >>>]

Drugi raport o płatnym parkowaniu w Warszawie: PDF, 2887 kB

Załącznik nr 1 - Podstawowe wyniki drugiego badania parkowania w Warszawie z 5 listopada 2008 roku - i nr 2 - Wyniki wzięte do porównania pierwszego (z kwietnia 2008) i drugiego (z listopada 2008) badania parkingowego: PDF, 39 kB

Załącznik nr 3 – Formularz badania parkingowego dla dnia powszedniego: PDF, 31 kB

Załącznik nr 4 - Rekomendacje przedstawione w pierwszym raporcie o płatnym parkowaniu w Warszawie: PDF, 50 kB