Opinia przesłana 2014.01.22.

Do: Inżynier Ruchu m.st. Warszawy, Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.

Pileckiego

W nawiązaniu do spotkania 10 stycznia 2014 r. w siedzibie BDiK i przedstawionego projektu budowy drugiej jezdni ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej, opracowanego przez firmę Complot, przedstawiamy nasze uwagi i wnioski do ww. projektu:

1. Ze względu na klasę ulicy Pileckiego i projektowaną jej szerokość, trasy rowerowe powinny być zapewnione po obu stronach rozbudowanej drogi. Po stronie wschodniej, na południe od ul. Gandhi, można wykorzystać projektowaną ulicę parkingową.

2. Należy wykonać komplet przejazdów dla rowerów wokół skrzyżowań z ul. Ciszewskiego i Roentgena oraz z ul. Gandhi. Należy połączyć przejazdy dla rowerów z drogami lokalnymi obsługującymi przyległe osiedla (np. Dembowskiego, Dybowskiego, droga lokalna po północnej stronie ul. Gandhi).

3. Obok przejścia dla pieszych przy przystanku Hospicjum Onkologiczne wskazany byłby także przejazd dla rowerów.

4. Rozbudowa ul. Pileckiego powinna się wiązać z przebudową skrzyżowania z ul. Ciszewskiego i Roentgena na bardziej zwarte. Obecnie jest to skrzyżowanie bardzo rozległe, a przez to niebezpieczne i niewygodne dla pieszych. Drogi przejścia między przystankami autobusowymi w zespole Centrum Onkologii wynoszą nawet ponad 150 m. W 2012 r. skrzyżowanie zajęło 4 miejsce na liście najbardziej niebezpiecznych w Warszawie. Poszerzenie ul. Pileckiego przy utrzymaniu obecnej geometrii skrzyżowania spowoduje tylko zwiększenie zagrożenia. Przebudowa powinna obejmować m.in.:

a. Przysunięcie do siebie jezdni ul. Pileckiego (porzucenie mrzonek o bezkolizyjnych estakadach);

b. Zmniejszenie promieni łuków na połączeniu jezdni;

c. Przysunięcie przystanku w ul. Ciszewskiego bliżej skrzyżowania.

5. Biorąc pod uwagę, że ulica Pileckiego nie ma charakteru przelotowego, a jedynie prowadzi w głąb Ursynowa, jej szerokość powinna być dostosowywana do malejącej wraz ze zbliżaniem się do Lasu Kabackiego liczby celów podróży. W związku z tym postulujemy, aby odcinek objęty projektem wykonany został w przekroju 2 jezdnie po co najwyżej 2 pasy ruchu. Pozwoli to poprawić bezpieczeństwo i warunki ruchu osób przekraczających jezdnię, jak też ograniczyć skalę zjawiska wzbudzania ruchu samochodowego, która skutkowałaby zwiększeniem zatłoczenia na drogach.

6. Na odcinku na północ od ul. Gandhi przewidziano szerokość jezdni w kierunku centrum 11,5 m (+ wydzielone pasy do skrętu i zatoki autobusowe), czyli każdy pas ma 3,83 m - ponad 30 cm więcej niż maksymalna dopuszczalna szerokość pasa ruchu na terenie zabudowanym (3,5 m). Postulujemy zmniejszenie szerokości pasów ruchu do 3,0 m, jak dla ulic o prędkości dopuszczalnej 60 km/h i niższej zgodnie z tabelą 2.1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).