Biuro Pełnomocnika przygotowuje pakiet pięciu uzupełnień sieci dróg dla rowerów w Śródmieściu oraz na Ursusie, Mokotowie i Bemowie. Uwagi do projektów, w tym zebrane przez nasze forum internetowe, przekazaliśmy w zeszłym tygodniu do Inżyniera Ruchu.

Pismo do Inżyniera Ruchu z 5 XI

W nawiązaniu do projektu budowy pięciu dróg dla rowerów opracowanego przez Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany, składamy następujące uwagi:

Droga dla rowerów przy ul. Marszałkowskiej (odc. Świętokrzyska-Królewska)

1. Należy przysunąć przystanek "metro Świętokrzyska" do ul. Świętokrzyskiej i przysunąć wiatę nieco do jezdni. Pozwoli to wyeliminować wycinkę drzew na tyłach przystanku, uprości przebieg drogi dla rowerów (4 zakręty mniej) oraz poprawi warunki przesiadki z autobusu do drugiej linii metra.

Biorąc pod uwagę, że stacja metra Świętokrzyska jest skrzyżowaniem dwóch linii metra, nie ma potrzeby umożliwiania omijania przez autobusy autobusów zatrzymujących się na przystanku. W tak ważnym punkcie przesiadkowym powinny zatrzymywać się wszystkie linie. Duże znaczenie ma zaś zapewnienie zwartości węzła przesiadkowego (minimalizacja odległości między przystankami), na co zwrócono uwagę w opracowaniu nt. wpływu działań inwestycyjnych i organizacyjnych na zachowania komunikacyjne w Warszawie.

2. Wszystkie miejsca postojowe powinny zostać zaprojektowane jako równoległy pas postojowy na jezdni (z ew. wyjątkiem dla miejsca dla osób niepełnosprawnych). Zły zwyczaj parkowania na chodnikach powinien być sukcesywnie eliminowany, a szerokość jezdni ul. Marszałkowskiej swobodnie pozwala na wyznaczenie pasa postojowego na jezdni. Jeśli przystanek zostanie przesunięty jak wyżej, liczba miejsc postojowych nie ulegnie zmniejszeniu. Poprawi się przy tym bezpieczeństwo ruchu drogowego dzięki lepszej widoczności między parkującymi a poruszającymi się jezdnią. Wyznaczenie miejsc parkingowych na jezdni generuje też niepotrzebne punkty przecięcia ciągów pieszych i rowerowych, zmuszając pieszych idących np. od przystanku autobusowego na północ do dwukrotnego przechodzenia przez drogę dla rowerów.

Droga dla rowerów przy al. Jana Pawła II (odc. Złota-Pańska)

Uwaga ogólna

1. Poważne wątpliwości budzi zaprojektowanie w centrum obszaru śródmiejskiego drogi dla rowerów wydzielonej z chodnika obok jezdni z czterema pasami ruchu (na sąsiednim odcinku – pięcioma). Jest to sprzeczne zarówno z zapisami dokumentów strategicznych dotyczących warunków ruchu pieszych, jak i samochodów w centrum miasta. Droga dla rowerów powinna zostać wyznaczona w miejscu obecnych miejsc parkingowych (między szpalerem drzew a jezdnią), które powinny zostać zamienione na równoległe i przeniesione na jezdnię. Pozwoliłoby to na skuteczną separację chodnika i drogi dla rowerów, brak utrudnień w ruchu pieszym związanych ze zwężeniem chodnika, oraz poprawę widoczności między parkującymi a poruszającymi się jezdnią.

Uwagi szczegółowe

2. Zaopiniowanie projektu utrudnia brak informacji o szerokości chodnika. Szerokość „zmienna” nie jest adekwatną informacją. Dotyczy to zwłaszcza miejsc, gdzie chodnik zostaje zwężony do szerokości ok. połowy drogi dla rowerów, co z pewnością nie jest szerokością wystarczającą przy ulicy o przekroju ok. 50m w centrum miasta.

3. Przejścia dla pieszych i przejazdy przez ulice poprzeczne powinny zostać poprowadzone z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety.

4. Należy zrezygnować z budowy zawrotki dla rowerzystów na placu przed centrum handlowym. Nie pełni ona funkcji komunikacyjnej, znacząco pogarsza zaś jakość przestrzeni. Powinna za to zostać zapewniona możliwość wjazdu na drogę dla rowerów z jezdni.

Problem ten nie pojawia się w przypadku poprowadzenia drogi dla rowerów między drzewami a miejscami parkingowymi – wtenczas możliwy jest płynny wjazd na drogę dla rowerów (obecnie wygrodzoną powierzchnię wyłączoną z ruchu przy wysepce) z pasa do skrętu w ul. Złotą.

Droga dla rowerów przy ul. Gierdziejewskiego (odc. Czerwona Droga-Leszczyńskiego)

1. Jezdnia ulicy Gierdziejewskiego na odc. Czerwona Droga-Leszczyńskiego dysponuje niewykorzystaną przestrzenią o szerokości ok. 4m. Szerokość jezdni powinna zostać znormalizowana (2x3,0m zamiast 2x5,0m), aby ograniczyć niebezpieczne zachowania ze strony kierowców. Zaoszczędzoną przestrzeń można przekształcić w drogę dla rowerów, co obniży koszty wdrożenia projektu (konieczna będzie jedynie jej separacja od jezdni, a nie budowa), lub miejsca parkingowe wytyczone w sposób zapobiegający najeżdżaniu na chodnik.

2. W przypadku lokalizacji drogi rowerowej poza jezdnią, wskazane jest jej poprowadzenie przy jezdni. W tym celu należy istniejący asfaltowy chodnik zaadoptować na drogę dla rowerów poprzez wymianę nawierzchni, a w miejscu projektowanej drogi dla rowerów zrobić chodnik. Umożliwi to ograniczenie liczby przeplotów chodnika i drogi dla rowerów.

3. W przypadku pozostawienia chodnika przy jezdni należy zamienić miejscami przejazd z przejściem przez Czerwona Drogę. Pozwoli to na zlikwidowanie dwóch punktów kolizji.

4. W projekcie powinny zostać uwzględnione planowane pasy rowerowe na ulicy Posag 7 Panien w formie wjazdów na drogę dla rowerów i zjazdów z niej. Poprowadzenie drogi dla rowerów na/przy jezdni znacząco uprościłoby zapewnienie spójności pomiędzy tymi dwoma trasami.

Pasy dla rowerów na ul. Wrocławskiej (odc. Powstańców Śląskich-Radiowa)

Uwagi ogólne:

1. Biorąc pod uwagę fakt, że ulica Wrocławska jest ulicą lokalną, należy wziąć pod uwagę możliwość nieznacznego poszerzenia pasa dla rowerów, by zapewnić większą strefę buforową – zarówno od samochodów, jak i od odpływów, rynien itp. przy krawężniku.

2. Projekt powinien wskazywać miejsca, w których pasy mają być pokryte czerwoną farbą (skrzyżowania) z jednoczesnym zakazem stosowania farby grubowarstwowej jako zwiększającej opory toczenia.

Uwagi szczegółowe:

1. Należy zapewnić ciągłość nawierzchni i niwelety drogi rowerowej na przejeździe przez wjazd na ogrodzone osiedle (ulica Radiowa 10 (?), za przystankiem autobusowym w kierunku Woli i Centrum).

2. Projekt powinien obejmować wytyczenie przejazdu dla rowerzystów przez ul. Wrocławską, aby umożliwić wjazd na pas w kierunku zachodnim z drogi dla rowerów przy ul. Radiowej. Powinno to być możliwe bez znaczącego zwiększania nakładów, np. poprzez zastosowanie wspólnej blendy. Zawarte w projekcie rozwiązanie sugerować będzie jazdę pod prąd jako jedyną możliwość jazdy Radiową w relacji południe-wschód.

3. Pas rowerowy w kierunku ul. Radiowej powinien być kontynuowany do skrzyżowania, a przynajmniej kilkanaście metrów dalej, i oznakowany jako pas do jazdy na wprost (w przeciwieństwie do drogi dla rowerów służącej do obsługi skrętu w prawo).

4. Projekt przewiduje likwidację azylu na przejściu dla pieszych oraz jednoczesną przerwę ciągłości pasów rowerowych w tym miejscu. Należy wybrać jedną z tych opcji, ze wskazaniem na pozostawienie azyli i urwanie na ich wysokości pasów rowerowych, tak jak na ulicy Saskiej.

5. Po parzystej stronie ul. Wrocławskiej (posesje 4,6 i 8 naprzeciwko wjazdu na stację benzynową BP) znajdują się popularne stacje naprawy samochodów. W tych miejscach samochody powszechnie parkują lub zatrzymują się "na chwilę" wzdłuż jezdni. Namalowanie pasów rowerowych nie zmieni tej sytuacji, a spowoduje konflikty z rowerzystami. Jednocześnie jezdnia w tym miejscu jest tak szeroka, że można wyznaczyć zarówno miejsca do parkowania wzdłuż krawężników (właśnie po stronie parzystej), jak i normalne, 1,5 metrowe pasy rowerowe. W razie braku miejsca, istnieje pole do manewru w zakresie zwężenia pasów ruchu samochodowego na drodze klasy L, jaką jest Wrocławska.

Droga dla rowerów przy ul. Rzymowskiego (odc. Cybernetyki-Puławska)

1. Jeżeli równolegle nie jest planowana budowa kompletu przejazdów przez skrzyżowanie z ul. Gotarda, należy uwzględnić w projekcie wjazdy z drogi rowerowej na jezdnię i vice versa przed i za skrzyżowaniem.

2. Liczba ewentualnych barierek powinna zostać zminimalizowana. Są one wskazane jedynie na krótkich odcinkach (do dwóch segmentów z obu stron) przy wiatach przystankowych przylegających do drogi rowerowej, w celu zapewnienia widoczności pomiędzy rowerzystami a wychodzącymi zza wiaty. Dłuższe ciągi barierek nie tylko pogarszają jakość przestrzeni, lecz również warunki ruchu, uniemożliwiając ewakuację pieszych znajdujących się na drodze dla rowerów.

3. Promienie łuków powinny wynosić min. 4,0m, zgodnie ze standardami rowerowymi (mniejszy zaprojektowano przy wjeździe na kładkę przy ul. Cybernetyki).

4. Należy zastosować łagodniejszy łuk w relacji Cybernetyki->Rzymowskiego. Możliwe jest też rozdzielenie tej relacji od obsługujących kładkę, zwłaszcza biorąc pod uwagę konieczność wykonania zakrętu o 180* przez zjeżdżających.

5. Na przejściach i przejazdach przez wjazdy na posesje należy zachować ciągłość nawierzchni i niwelety chodnika i drogi dla rowerów (wjazd na Rzymowskiego 18). To samo wskazane jest na przejazdach przez drogi lokalne lub dojazdowe, w tym wjazdy do stref 30 km/h (południowa część Modzelewskiego, Pallutha, al. Wyścigowa). 6. Północno-wschodni róg skrzyżowania z ul. Modzelewskiego powinien zostać zabezpieczony przed nielegalnym parkowaniem, zjawiskiem częstym w okolicy pobliskiego obiektu uczelnianego.

7. Wlot i wylot al. Wyścigowej powinien zostać zwężony do jednego pasa ruchu (obecnie po ok. 9 m, bez żadnego uzasadnienia występującym tam ruchem). Nie powinno być możliwości ustawiania się dwóch samochodów obok siebie na wlocie podporządkowanym bez sygnalizacji ze względu na wzajemne ograniczanie widoczności.

8. Należy ograniczyć liczbę przeplotów drogi dla rowerów i chodnika, np. prowadząc drogę dla rowerów po południowej stronie chodnika na odcinku Pallutha-przystanek Bartłomieja 01 (w tym zamieniając miejscami przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów).

9. Przejście dla pieszych przy przystanku Bartłomieja powinna zostać uzupełnione o przejazd dla rowerzystów, np. z wykorzystaniem wspólnej blendy. W obecnej formie w projekcie nie przewidziano ani jednej możliwości przejazdu na drugą stronę ulicy w poziomie.

10. Miejsca parkingowe przed kościołem należy wygrodzić, aby zapobiec wjeżdżaniu na chodnik.

Do wiadomości:
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej,
Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany