SRN/08/0436/03/MS

Do: Zarząd Dróg Miejskich.

Dotyczy: dojścia do przystanku Syreny 01.

Zwracamy się z wnioskiem o poprawienie dostępności przystanku Syreny 01 przy ul. Górczewskiej. Obserwacje wskazują na konieczność wprowadzenia następujących zmian:

Wykonanie przejścia zapewniającego prawidłową dostępność przystanku od strony wschodniej, gdzie obecnie ruch pieszy odbywa się na dziko.

O dużej potrzebie dojścia od strony wschodniej i intensywności ruchu świadczy bardzo wydeptane dzikie przejście. Odbija się to niekorzystnie na porządku i estetyce.

Zweryfikowanie poprawności umiejscowienia latarni na przystanku pod kątem potencjalnych kolizji lub utrudnień przy wymianie pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych lub z wózkami dziecięcymi.

Ustawienie słupków zapobiegających tarasowaniu chodnika przez parkujące samochody na chodniku przed przystankiem. Sugerujemy dopuszczenie jedynie parkowania równoległego do jezdni i stosowne wygrodzenie słupkami. Jest to szczególnie istotne w miejscu, gdzie rozpoczynają się schody, znacząco zwężające chodnik.

Opisana sytuacja świadczy o błędnym rozpoznaniu potrzeb pasażerów na etapie projektu i formułowania założeń. Jest to o tyle dziwne, że problemów można było uniknąć bez wzrostu kosztów - budując schody zamiast prostopadłego muru oporowego. Dlatego prosimy również o podjęcie działań zmierzających do unikania w przyszłości podobnych rozwiązań niekorzystnych dla ergonomii i estetyki przestrzeni publicznej.

Zapewnienie dojścia do przystanków ze wszystkich kierunków powinno być traktowane priorytetowo i wpisywane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla projektów drogowych. Odstępstwa od tej zasady należy traktować jako wyjątki dopuszczalne sporadycznie, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po akceptacji odpowiedniej komórki Urzędu Miasta (w tym wypadku Wydziału Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej BDiK).

C.D.N.

2009 [zobacz >>>]

2010 [zobacz >>>]

Przystanku Syreny powrót do przyszłości