Do: Inżynier Ruchu m. st. W-wy

Nawiązując do przekazanego listem elektronicznym z 21 października br. projektu przebudowy ulicy Marymonckiej biura projektowego Viainfra Sp. z o.o., wnosimy następujące uwagi:

Transport zbiorowy i dostępność przystanków

- Wprowadzić uruchamianie przez nadjeżdżający tramwaj sygnału czerwonego dla pieszych i rowerów dotyczącego przejścia przez torowisko i wygaszanie tego sygnalizatora w pozostałych przypadkach (nieobecności tramwajów czyni sygnał zbędnym). Rozwiązanie takie szeroko stosowane w Zachodniej Europie, a w Polsce np. w Łodzi usprawnia ruch, zapobiega przekraczaniu na czerwonym świetle i oszczędza energię.

- Odstąpić o stosowania przycisków warunkujących uzyskania światła zielonego zarówno przez pieszych jak i rowerzystów.

- Zlikwidować istn. wygrodzenia od strony torowiska na początku peronu tramwajowego w kierunku centrum.

- Podnieść poziom peronu autobusowego zrównując go z poziomem peronu tramwajowego w kierunku centrum.

- Zadecydować, czy na przystanku tramwajowym mają się zatrzymywać jeden czy dwa składy. W przypadku jednego składu (wariant pożądany) - peron tramwajowy należy skrócić i przybliżyć do skrzyżowania. Obecne znaczne odsunięcie peronu od skrzyżowania odbija się fatalnie na jego dostępności.

- Uwzględnić konieczność dobudowania chodnika łączącego przystanek tramwajowy w kierunku centrum z azylem dla pieszych przy ul. Smoleńskiego. Wykonanie go zapowiedział ZDM w piśmie ZDM-ZTOR-IO-ETR-5512-2500-2-13 z 22.05.2012 r. Jeśli chodnik nie powstanie wcześniej, powinien być wykonany przy najbliższej nadarzającej się okazji.

- Przybliżyć do skrzyżowania.oba przystanki autobusowe w ul. Marymonckiej.

- Umieścić wiatę na przystanku przy ul. Podleśnej.

Transport rowerowy

- Odstąpić o stosowania tzw. zielonych strzałek i zlikwidować istniejącą na wlocie ul. Podleśnej. Z linii zatrzymania nie ma warunków, by obserwować jednocześnie wszystkie kolizyjne potoki ruchu (piesi, rowerzyści, tramwaje, samochody), a dalej brak miejsca na zatrzymanie samochodu między kolejnymi punktami kolizji. W efekcie można oczekiwać np. blokowania torowiska przez samochody z Podleśnej oczekujące na lukę w samochodach nadjeżdżających Marymoncką.

- Wykonać dwa brakujące przejazdy rowerowe przez ulice Marymoncką (płn-zach ramię skrzyżowania) i Podczaszyńskiego w celu uzyskania kompletu czterech przejazdów nieodzownego dla usprawnienia ruchu rowerowego i zapewnienia dojazdu do baru i stojaków znajdujących się w narożniku Marymonckiej/Podczaszyńskiego. Postulat uzyskał poparcie Biuro Drogownictwa i Komunikacji w piśmie BD-KA-TR-MUT-5541-11-2-10 w 2010 r.

- Wykonać jednokierunkowy wjazd na ścieżkę rowerową z jezdni ul.Marymonckiej tak, aby było możliwe wjechanie na nią przy widocznej na rysunku wiacie przystanku autobusowego w kierunku centrum, bez nakładania drogi i punktów kolizji na odgiętym odcinku ścieżki rowerowej.

- Skorygować geometrię dróg rowerowych zapewniając prawidłowe wyłukowania, zgodne z wymaganiami nałożonymi przez „Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie”.

- Przenieść przejazd dla rowerzystów przez wlot ul. Podleśnej na drugą stronę przejścia dla pieszych aby wypadł w osi drogi rowerowej wzdłuż ul. Marymonckiej, co pozwoli uprościć jej przebieg, zachować normatywne łuki, wykształcić miejsca na akumulację pieszych i rowerzystów przed torowiskiem tramwajowym.

- Zrezygnować z wydzielenia pasa do lewoskrętu z ul. Podczaszyńskiego w Marymoncką i przewidzieć pasy rowerowe w ul. Podczaszyńskiego w związku z zamiarem likwidacji ścieżki rowerowej w ul. Podczaszyńskiego (Burmistrz Bielan pismem z 3 lipca 2012 r., znak UD-III-WOŚ.433.14.2.2012.AMI poinformował Biuro Drogownictwa i Komunikacji nawiązując do pisma BD-IR-IO-7211.1.2012 PKO/3 z 26 czerwca 2012 r. , że „nie jest możliwa kontynuacja modernizacji ścieżki rowerowej w ciągu ulic: Podczaszyńskiego, Perzyńskiego, Rudnickiego. Dzielnica Bielany zamierza przystosować istniejącą na tej trasie nawierzchnie do ciągu pieszego.”)

- Uzupełnić stojakami rowerowymi odstęp między obecnymi stojakami a słupem sygnalizacji w zachodnim narożniku skrzyżowania Marymonckiej/Podczaszyńskiego.

- Ustawić stojaki rowerowe w pobliżu wszystkich przystanków w granicach opracowania. W przypadku przystanku przy ul. Podleśnej wykorzystać obszar obok skosu wjazdowego zatoki.

- Zastosować stojaki rowerowe równolegle do krawędzi jezdni w miejsce słupków na ul. Podczaszyńskiego między postojem taksówek a ul. Marymoncką.

Inne

- Zabezpieczyć stojakami rowerowymi i słupkami przed nielegalnym parkowaniem chodnik ul. Marymonckiej począwszy od łuku narożnika Podczaszyńskiego/Marymonckiej. W świetle przejść dla pieszych stosować słupki, poza tym - stojaki, równolegle do krawędzi jezdni.

- Zwęzić wylot ul. Marymonckiej w kierunku centrum do dwóch pasów zgodnie z liczbą pasów na wprost po przeciwnej stronie skrzyżowania. Zawarta w projekcie geometria z trzema pasami narusza § 61 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, który wymaga takiej samej liczby pasów ruchu na wprost przed i za skrzyżowaniem. Zwężenie jezdni poprawi bezpieczeństwo pieszych i skróci ich czas ewakuacji, co przyczyni się do usprawnienia ruchu. Na prawym pasie ul. Marymonckiej odbywa się dalej parkowanie, więc w/w zmiana nie wpłynie na jej przepustowość.

Do wiadomości: Sekcja Ruchu Rowerowego i Pieszego Biuro Drogownictwa i Komunikacji