List z gminy Sokoły

Zwracam się do ludzi dobrej woli, którym społeczeństwo dało mandat zaufania i powierzyło swój los w ich ręce o pomoc w reaktywacji nieczynnej linii kolejowej. Możliwości Samorządu Gminy Sokoły jako inicjatora wznowienia ruchu kolejowego wyczerpały się. Z uwagi na to, że działania podejmowane przez Samorząd Gminy Sokoły są działaniami ponadregionalnymi zwracam się do Państwa o pomoc w uruchomieniu linii kolejowej. Poniżej przedstawiam długoletnie starania samorządu w sprawie reaktywacji kolei.

W kwietniu 2000 roku został zamknięty ruch pociągów na odcinku Łapy – Sokoły - Śniadowo.

Jak nam wszystkim wiadomo kolej jest najtańszym środkiem transportu publicznego. Uważałem, że poważnym wyzwaniem dla samorządu i społeczeństwa jest reaktywacja transportu kolejowego.

Wspólnie z samorządem gminy w roku 2006 podjąłem działania mające na celu uruchomienie linii kolejowej Łapy - Sokoły w trosce o miejscowych i okolicznych przedsiębiorców jak również mieszkańców.

W związku z powyższym 29 maja 2006 roku zostałem zaproszony na Forum Ogólnopolskie Stowarzyszenia Samorządów na rzecz Kolei Lokalnych, które odbyło się w dniach 12-13.06.2006r. w Warszawie.

Dnia 28 czerwca 2006 roku skierowałem pismo do PKP S.A. Centrala Spółki w Warszawie w sprawie przejęcia przez gminę Sokoły i uruchomienia linii kolejowej Łapy - Śniadowo (pismo w załączeniu). Jednocześnie skierowałem powyższe pisma do:

1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku;

2. PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku;

3. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami;

4. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala w Warszawie;

5. Ministerstwo Transportu w Warszawie.

Z pisma Ministerstwa Transportu wynikało, że powyższa linia kolejowa zakwalifikowana jest jako linia o znaczeniu państwowym, a nie lokalnym pomimo, że jest już nieczynna od 2000 roku, a PLK S.A. jednostkom samorządu lokalnego może przekazywać nieodpłatnie linie o znaczeniu lokalnym.

Ministerstwo wskazało by Rada Gminy wystąpiła z wnioskiem do zarządu PLK w Warszawie o przekazanie linii nr 36. W tym okresie Departament Kolejnictwa i Transportu Kolejowego Ministerstwa Transportu wystąpił o zmianę statusu linii kolejowej nr 36 z znaczenia państwowego na znaczenie lokalnego. Działania Ministerstwa i PKP rozbudziły nadzieje moje i samorządu dotyczące nieodpłatnego przejęcia linii nr 36 pod warunkiem znalezienia przewoźnika i uporządkowania trasy przejazdu (tj. usunięcia krzaków ograniczających widoczność).

Rada Gminy Sokoły podjęła Uchwałę Nr XXXVII/155/06 w dniu 16 sierpnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie linii kolejowej Łapy - Śniadowo oraz odcinka linii Czerwony Bór - Zambrów od Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe (w załączeniu uchwała).

W związku z przekazaniem linii kolejowej nr 36 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powołały komisję inwentaryzacyjną pismem z dnia 27.09.2006 roku, w skład której weszli pracownicy PKP z Białegostoku i Urzędu Gminy Sokoły.

Miejscowi przedsiębiorcy widząc działania Wójta na rzecz reaktywacji linii kolejowej nr 36 złożyli swoje deklaracje przewozu środków transportu do produkcji rolnej, materiałów budowlanych z podaniem asortymentu i ilości (pismo w załączeniu).

PLK S.A. w Warszawie zaproponowały by w dniu 15.11.2006 roku odbyło się spotkanie komisji inwentaryzacyjnej w celu podpisania protokołów inwentaryzacyjnych niezbędnych do nieodpłatnego przekazania linii kolejowej nr 36 i 50. W dniu 11 styczniu 2007 roku odbyło się posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej i Rozwoju Gminy z udziałem przedstawicieli PLK z Białegostoku, Warszawy, PKP CARGO S.A. – przewoźnika, Radnych Powiatu, Starostwa Powiatowego, miejscowych przedsiębiorców. W wyniku rozmów PKP PLK zobowiązało się do uruchomienia linii kolejowej Łapy - Sokoły, a następnie przywrócenia ruchu kolejowego na całej linii.

Przedstawiciele PLK przedstawili swoje warunki dotyczące uruchomienia linii tj. sprawa remontów przystanków oznakowania skrzyżowania kolei z drogami do transportu kołowego, wycięcia krzaków.

Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski zobowiązał się, że w okresie 2-3 tygodni oczyści linię kolejową z krzaków z Łap do Sokół, co zostało wykonane.

Po uporządkowaniu trasy przyległej do kolei w dniu 15 marca 2007 roku PKP PLK wznowiło ruch towarowy na trasie Łapy - Sokoły. Do dnia dzisiejszego przedsiębiorcy mogą odbierać i wysyłać ładunki z bocznicy kolejowej w Sokołach.

Jednak w dalszym ciągu linia kolejowa na trasie Sokoły – Ostrołęka nie została reaktywowana pomimo spełniania warunków przez gminę Sokoły i pozostałe samorządy, przez teren których przebiega linia kolejowa. W związku z czym z inicjatywy Wójta Gminy Sokoły zorganizowano spotkanie w dniu 15.05.2007r. w sprawie wznowienia ruchu pociągów na linii nr 36 Ostrołęka – Łapy na odcinku Śniadowo – Sokoły (notatka w załączeniu).

W styczniu 2008 roku odbyło się spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury z udziałem Pana Juliusza Engelhardta Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, a także Pana Mieczysława Bagińskiego Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego, Pana Damiana Raczkowskiego Posła RP, Radnych i Przedsiębiorców w sprawie przejęcia linii nr 36, z którego wynikało, że PKP nie jest i nie będzie zainteresowane reaktywacją linii kolejowej Sokoły – Śniadowo, a wręcz przeciwnie PKP przekaże zainteresowanym samorządom. W związku z tym został złożony wniosek do Pana Ministra i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie.

Mimo wieloletnich starań Wójta Gminy Sokoły kierowanych do Ministra Transportu PKP PLK, Posłów i Senatorów w dalszym ciągu nie nastąpiło nieodpłatne przekazanie linii kolejowej nr 36, pomimo, że jest to linia zaliczona do kategorii linii lokalnej, a o obsłudze elektrowni w Ostrołęce mówi się już od roku 2006. Do dnia dzisiejszego nic się nie robi w tym kierunku, a z pisma PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w Warszawie nr IGK5b-011-26/09 z dnia 14.09.2009r. nie wynika w jakim okresie powyższa linia będzie obsługiwać elektrownie w Ostrołęce.

W związku z powyższym w dalszym ciągu Samorząd Gminy Sokoły jest zainteresowany reaktywowaniem linii kolejowej nr 36, która służyłaby społeczeństwu nie tylko gminy Sokoły, ale i dla sąsiednich gmin i całego regionu. Nie ma znaczenia czy przywrócenie ruchu kolejowego nastąpi przez PKP PLK czy też przez samorząd aby było to nie w długim okresie z uwagi na dalszą dewastację linii i potencjalną możliwość rozkradania torów.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Józef Zajkowski
Wójt Gminy Sokoły