Trasa Świętokrzyska

Notatka służbowa

TEMAT: system ścieżek rowerowych Trasa Świętokrzyska: I - Wybrzeże Szczecińskie / Tysiąclecia; II - Tysiąclecia / Zabraniecka

DATA: 15 lipca 2008

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli firmy BAKS oraz Inżyniera Ruchu, BDiK-KR, Stowarzyszenia Zielone Mazowsze.

Na spotkaniu podjęto następujące ustalenia:

- przeanalizować możliwość wprowadzenia ścieżki rowerowej poprowadzonej za przyczółkiem Mostu Świętokrzyskiego;

- nawierzchnia bitumiczna w kolorze naturalnym, wszystkie skrzyżowania w kolorze czerwonym;

- łącznik ul. Kijowska/Brzeska do zakrętu ścieżki rowerowej;

- ul. Podlaska - przesuniecie przejazdu rowerowego.

Lista obecności

Lp Imię, nazwisko Instytucja
1 Marcin Czajkowski BDiK-KR
2 Marek Utkin BDiK-KR
3 Bożena Zajączkowska BDiK-IR
4 Andrzej Czapski Baks Sp. z o.o.
5 Jerzy Gembacki BDiK-IR
6 Maciej Sulmicki Zielone Mazowsze
7 Aleksander Buczyński Zielone Mazowsze

Szczegółowe uwagi

Pismo ze szczegółowymi wnioskami zostało przygotowane osobno: [zobacz >>>].

Trakt Lubelski

Notatka ze spotkania

w dn. 15.07.2008r. w sprawie projektu na ul. Trakt Lubelski

Na spotkaniu omówiono zagadnienia związane z przedłożonym do zatwierdzenia, przez Zarząd Dróg Miejskich, projektem stałej organizacji ruchu po przebudowie ul. Trakt Lubelski.

Poniżej przedstawiono zasadnicze uwagi do projektu:

1. W projekcie należy uwzględnić istniejące zagospodarowanie ul. Trakt Lubelski - firma ARCADIS Profil Sp. z o. o. dołączy do projektu plany sytuacyjne z istniejącym zagospodarowaniem wraz z istniejącą organizacją ruchu.

2. W projekcie organizacji ruchu należy uwzględnić proj, zagospodarowanie pasa drogowego mające istotny wpływ na organizację ruchu, np. projektowaną zieleń lub słupy oświetleniowe (słupy należy wykorzystać do umieszczania znaków drogowych pionowych).

3. Proj. naw. ulic poprzecznych dowiązać się do istn, przekroju tych ulic.

4. Dokumentację projektową sygnalizacji świetlnej uzupełnić zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem oraz załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

5. Projekt uzupełnić o opinie: Burmistrza Dzielnicy Wawer i Zarządu Transportu Miejskiego.

6. Podniesiono kwestie potrzeby budowania zatoki autobusowej w rejonie posesji nr 412. ZTM wyraził opinię, że nie widzi potrzeby lokalizacji tej zatoki (obsługa linii autobusowych odbywa się na przystanku zlokalizowanym na ul. Płowieckiej, za skrzyżowaniem z ul. Trakt Lubelski).

7. Na odcinku od ul. Floriana do ul. Białoborskiej zlokalizować miejsca parkingowe bez zastrzeżonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

8. W rejonie przystanków autobusowych należy zmienić szerokość peronów zapewniając min. 2.00 m. W związku z tym, obecni na spotkani zaakceptowali zawężenie zatok autobusowych do 2.00 m.

9. Przedstawiciele Wydziału Organizacji Ruchu Drogowego ZDM wskazali na konieczność zmiany istniejącej organizacji ruchu na dalszym odcinku ul. Lucerny (obecnie w rejonie klubu Zastów wyznaczone jest przejście dla pieszych funkcjonujące w powiązaniu z istn. przystaniem).

10. ZTM rozpatrzy (na etapie wydawanej opinii do proj. org, ruchu) kwestę wyznaczenia dodatkowego przystanku na odcinku od ul. Przygodnej do Kombajnistów.

11. Należy przedstawić rozwiązanie problemów komunikacyjnych związanych z obsługą kościoła - ukierunkowanie wjazdów i wyjazdów. Przedłożyć do projektu stanowisko proboszcza parafii Wniebowzięcia N.M.P.

12. Utrzymać istniejące przejście dla pieszych w rejonie sklepu Marcpol.

13. W rejonach przejść dla pieszych zapewnić min, szerokość chodnika na wyznaczonych azylach oraz pomiędzy jezdnią i ścieżką rowerową.

14. Rozpatrzyć możliwość stworzenia wzdłuż ulicy miejsc do parkowania pojazdów.

15. W projekcie należy ująć skrzyżowanie ulic: Trakt Lubelski - Skalnicowa (realizowany przez zarządcę drogi projekt) - Panny Wodnej (przyszłościowy przebieg) oraz skoordynować na tym etapie i w tym zakresie działania Urzędu Dzielnicy Wawer, Zarządu Dróg Miejskich i Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych.

16. ZTM zwrócił uwagę na zachowanie minimalnej długości krawędzi przystankowej, która powinna wynosić min 20.00 m.

17. Zapewnić nawierzchnię ścieżki rowerowej wg technologii asf., a na skrzyżowaniach dróg przejazdy rowerowe w nawierzchni koloru czerwonego. Ponadto przedstawiciel Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy przekazał ustnie, projektantom i przedstawicielowi ZMID, inne drobniejsze uwagi do niniejszego projektu.

Nasze uwagi

ROW/07/0019/02/AB

Warszawa, 17 lipca 2008 r.

Do: Prezydent m. st. Warszawy

Zwracamy się z wnioskiem o interwencję w sprawie rozwiązań wjazdów bramowych na projektowanej ścieżce rowerowej w ul. Trakt Lubelski i wydanie polecenia wprowadzenia niezbędnych zmian w projekcie.

W październiku 2007 r., w piśmie ROW-07-0019-01 adresowanym do Inżyniera Ruchu, wnioskowaliśmy o to, by przejazdy drogi rowerowej przez wyjazdy z posesji były poprowadzone z zachowaniem ciągłości nawierzchni i poziomu niwelety drogi dla rowerów (tak by krawężniki ułożone były wzdłuż, nie w poprzek drogi rowerowej). Rozwiązanie takie stanowi element tzw. Dobrej Praktyki, poprawia płynność ruchu rowerowego i czytelność sytuacji, zniechęcając do zachowań niezgodnych z przepisami (np. parkowania na wjazdach bramowych). Na załączonych zdjęciach przedstawiamy przykładowe realizacje z Niemiec i Polski.

Na Trakcie Lubelskim postulat ten jest szczególnie istotny, ze względu na dużą liczbę wjazdów na posesje. Ścieżka przecięta przez kilkaset krawężników będzie właściwie bezużyteczna.

Wniosek został przekazany projektantowi razem z opinią Inżyniera Ruchu. 16 stycznia 2008 r. projektant -- firma Arcadis Profil – zorganizował spotkanie robocze w swej siedzibie. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich uznali słuszność postulatu i poparli wprowadzenie odpowiednich zmian w projekcie.

Z dużym zdziwieniem zapoznaliśmy się zatem z nową wersją projektu, przedstawioną na spotkaniu u Inżyniera Ruchu 15 lipca 2008 r. Okazało się, że zrezygnowano ze zmian w projekcie. Zgodnie z uzyskaną informacją ustną, spowodowane to zostało negatywną opinią Wydziału Dróg ZDM.

Naszym zdaniem, obniżanie funkcjonalności drogi rowerowej poprzez jej przerywanie wjazdami bramowymi w sytuacji, gdy znane są nowocześniejsze rozwiązania pozwalające na zachowanie jej ciągłości, jest bezzasadne.

Zastrzeżenia budzi też sposób podejmowania kluczowych decyzji bez konsultacji, do czego obliguje § 4 Zarządzenia Prezydenta nr 380/2007 w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej, czy nawet poinformowania zainteresowanych. Należy nadmienić, że ZDM znał treść postulatów zgłoszonych przez Zielone Mazowsze, a zatem miał możliwość oddelegowania na spotkanie robocze osób z Wydziałów kompetentnych w tej sprawie i przedstawienia swoich argumentów.

Dlatego zwracamy się z wnioskiem o interwencję w tej sprawie i wydanie polecenia wprowadzenia niezbędnych zmian w projekcie.

Załączniki:

1. Zdjęcia Dobrych Praktyk z Niemiec i Gdańska.

Zdj. 1. Ratyzbona – wjazd na stację benzynową.

Zdj. 2. Gdańsk – wjazd na posesję.

2. Opinia Zielonego Mazowsza do projektu przebudowy ul. Trakt Lubelski na odcinku Płowiecka - Wał Miedzeszyński w dzielnicy Wawer, wykonanego przez firmę Arcadis Profil, wersji z września 2007 r., udostępnionej 10 października 2007 r. [zobacz >>>]

3. Notatka ze spotkania z Arcadis Profil w dniu 15 I 2008 r.