Pismo ZDM

Dotyczy: pisma w sprawie zalewisk na przejściach dla pieszych [zobacz >>>].

Zarząd Dróg Miejskich uprzejmie dziękuje za wskazanie miejsc w których występują nieprawidłowości na przejściach dla pieszych. Informujemy, że przesłaliśmy Państwa pismo do Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg który na mocy Porozumienia z Zarządem Dróg Miejskich likwiduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu użytkowników dróg oraz dokonuje przeglądu wszystkich ulic będących we władaniu Zarządu Dróg Miejskich. Informujemy, że cześć lokalizacji jest w gwarancji innych wykonawców których wezwaliśmy do likwidacji nieprawidłowości jednak obecne warunki pogodowe nie pozwalają wykonać wszystkich niezbędnych prac. Po otrzymaniu odpowiedzi o terminach usunięcia wskazanych nieprawidłowości udzielimy Państwu szczegółowej odpowiedzi.

Na chwilę obecną informujemy:
Poz. 2.2; 3; 7; 8; 9; 10.1; 10.2; 11; 13; 17; 19; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29.2; 29.3; 30; 33; 34; 36; 39; 40; 41; 42; 43; 45; 46; 47; 48; 49; - nieprawidłowości zostaną usunięte zgodnie z zapewnieniem przez Zakład Remontów i Konserwacji Dróg do 31.12.2008 roku

Poz. 1; 4; 5; 6; 14; 15; 29.4; 31; 38; 44; 52; - nawierzchnię w gwarancji innych wykonawców - czekamy na odpowiedź w sprawie sposobu i terminu usunięcia nieprawidłowości.

Poz. 12 ul.Skrzyneckiego / ul. Potockich obydwie jezdnie nie posiadają odwodnienia - obecnie nie posiadamy środków finansowych na przygotowanie dokumentacji i budowę kanalizacji deszczowej

Poz. 16; wymaga opracowania dokumentacji projektowej - obecnie nie posiadamy środków finansowych

Poz. 18; wykonano doraźne czyszczenie studzienki kanalizacji deszczowej przez firmę WODKAN Poznań / umieściliśmy w Planie robót na 2009 rok remont ul. Korkowej w zakresie jezdni i chodników. Po przyznaniu środków budżetowych przystąpimy do remontu.

Poz 20; nawierzchnia w gwarancji ZRiKD - występowano do PKP o zgodę na odprowadzenie wody na ich teren, niestety nie uzyskano zgody. PKP argumentowało to możliwością uszkodzenia torowiska.

Poz. 50. według zapewnień ZRiKD nawierzchnie w stanie bardzo dobrym nie wymaga naprawy.

Poz. 51; droga nieadministrowana przez ZDM.

Poz. 2.1; 21; 26; 29.1; 32; 35 zostanie udzielona odpowiedź osobnym pismem.

p.o. Z-cy Naczelnika Wydziału Dróg
Małgorzata Kurzewska

Do wiadomości:
Biuro Drogownictwa i Komunikacji