Pismo do BDIK

do: Pan Mieczysław Reksnis
Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy

Szanowny Panie!

Dziękując za odpowiedź na moje wnioski udzieloną pismem BD-BD-BA/MRE/5550-2/116/08 z 13.06.br. (poniżej) ponownie wnoszę o

1. wytyczenie pasa dla autobusów na ulicy Górczewskiej w kierunku zachodnim;

2. doprowadzenie drugiej linii autobusowej - np. 184 - do Dw. Zachodniego (Tunelowa);

3. dokonanie analizy i modyfikacji zapowiedzi i sygnałów akustycznych w tramwajach.

Uzasadnienie

Ad 1.

Ulica Górczewska na odcinku Płocka – Al. Prymasa posiada trzy pasy ruchu, a mimo to w godzinach szczytu jest notorycznie zakorkowana. Autobusy grzęzną w korku i pokonanie w/w odcinka zajmuje im w skrajnych przypadkach nawet 6-7 minut! Przeznaczenie wydzielonego pasa dla aż ośmiu linii autobusowych (136, 155, 171, 190, 197, 410, 501, 522) jest w pełni uzasadnione i powinno nastąpić bezzwłocznie. Pozostałe pojazdy będą mieć wówczas do dyspozycji aż dwa pasy, czyli nadal o 100% więcej od autobusów. Za udrożnieniem notorycznie zakorkowanego odcinka przemawia też lokalizacja na nim stacji pogotowia ratunkowego i konieczność sprawnego wyjazdu karetek w kierunku zachodnim, od czego nierzadko zależy uratowanie ludzkiego życia.

Zwracam uwagę, że najbardziej zatłoczone w kierunku zachodnim są dwa zewnętrzne pasy ruchu i zdarza się, że wewnętrzny pozostaje przejezdny (strzałka na zdjęciu).

Tak więc wyznaczenie buspasa spowoduje jedynie inny rozkład ruchu bez wpływu na jego płynność dla pozostałych pojazdów, za to pozwoli autobusom korzystać z uwolnionej przestrzeni. Argumenty za uprzywilejowaniem transportu publicznego są oczywiste i doskonale Panu znane, więc nie będę wydłużać pisma przytaczając je tutaj. Proszę o pilne i poważniejsze niż poprzednio potraktowanie wniosku i poinformowanie mnie o spodziewanym terminie jego realizacji.

Ad 2.

Uważam za bardzo potrzebne wsparcie alternatywnego dojazdu do Dw. Zachodniego drugą linią. Ponieważ ZTM planował likwidację linii 184, wydaje się ona najbardziej predestynowana do skierowania do pętli Tunelowa.

Oczekiwanie na autobus 197 przy Tunelowej.

Odnosząc się do argumentu, że frekwencja w autobusach linii 197 nie uzasadnia wzmocnienia obsługi komunikacyjnej rejonu od ul. Kasprzaka do ul. Tunelowej zwracam uwagę, że popyt trzeba rozpatrywać w kontekście podaży. Obecna frekwencja w autobusach linii 197 nie odzwierciedla popytu, jaki mógłby wystąpić wraz z poprawą podaży. Jedna linia kursująca co 20 - 30 minut nie stanowi żadnej alternatywy dla pozostałej obsługi Dw. Zachodniego z Al. Jerozolimskich. Jednak wsparcie jej kolejną, kursującą naprzemiennie w równych odstępach czasu stworzy nowe możliwości. Dopiero poprawiony w taki sposób dojazd do Dw. Zachodniego od strony Woli, z ominięciem zakorkowanej Al. Prymasa ma szansę być rzeczywiście atrakcyjną alternatywą, którą wybierze więcej osób, mając gwarancję, że nie będą czekać dłużej niż 10 minut. Negowanie tego tylko na podstawie obecnej frekwencji na linii 197 uważam za nieporozumienie. Proponowana zmiana przebiegu linii 184 zapewni sprawny (znacząco krótszy i szybszy) dojazd do ważnej stacji kolejowej i połączenie Bielan z Wolą, o podobnych zaletach do linii 197, ale nie narażone na korki na ul. Górczewskiej i Płockiej, gdzie wozy linii 197 w godzinach szczytu tracą nawet 10 minut. Proszę o ponowne rozważenie tej propozycji i zajęcie stanowiska.

Na pętli przy Tunelowej swobodnie mieszczą się dwa autobusy.

Ad 3.

Poziom hałasu w pojazdach komunikacji publicznej ma istotne znaczenie dla odbioru jej jakości przez pasażerów. Bodźce dźwiękowe mogą też wywierać negatywny wpływ na organizm ludzki niezależnie od subiektywnej percepcji, więc nawet przy braku skarg w tym zakresie nie można go bagatelizować. Jeśli, jak Pan pisze, warunki akustyczne w pojazdach ulegają szybkim i częstym zmianom, nie jest możliwe zapewnienie odpowiedniej słyszalności w każdym momencie. Dobór głośności dla uśrednionego poziomu tła będzie skutkować nadmiernym poziomem np. w pustym czy nieruchomym wagonie.

Zwracam uwagę, że komunikat głosowy nie jest jedynym źródłem informacji dla pasażera. Nawet w przypadku niedosłyszenia go pasażer ma zawsze możliwość dopytania się pozostałych osób. Proponuję więc rozwiązanie kompromisowe – np. pozostawienie na obecnym poziomie głośników tylko w przedniej części każdego wagonu, a wyłączenie ich w części tylnej.

Ponadto proszę o załączenie do odpowiedzi dokumentów wskazujących, w jaki sposób dobierano zarówno poziom głośności zapowiedzi słownych, jak i głośność oraz rodzaj sygnałów, oraz jak zbadano, że są one optymalne i nie wywołują negatywnych następstw u ludzi. Proszę o wskazanie ekspertyz fizjologicznych i medycznych aprobujących sygnały poprzedzające zapowiedzi słowne, które wcale nie są niezbędne, a przez wiele znanych mi osób odbierane jako zbyt ostre, natarczywe i przenikliwe (zwłaszcza słuchane kilkadziesiąt razy na długiej trasie). Proszę o rozważenie rezygnacji z „dzwonków” poprzedzających komunikat głosowy lub ich zastąpienie innym, łagodniejszym sygnałem, zaopiniowanym przez ekspertów w dziedzinie fizjologii i patologii słuchu.

Ponieważ problem tylko pozornie wydaje się mało ważny, a de facto dotyczy zdrowia i samopoczucia tysięcy użytkowników stołecznego transportu publicznego, proszę o potraktowanie go z należytą powagą i podjęcie działań gwarantujących objęcie odpowiednią fachową kontrolą nie tylko wspomnianego wycinka dotyczącego tramwajów, ale całej dziedziny akustycznego oddziaływania na pasażerów – klientów ZTM w Warszawie.

Z poważaniem
Marcin Jackowski

Do wiadomości:
Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

BD-BD-BA/MRE/5550-2/116/08

Warszawa, 13 czerwca 2008

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do wniosku (poniżej) uprzejmie informuję, że w wagonach tramwajowych, w dostawach od 1998 roku, zastosowany został elektroniczny system informacji pasażerskiej, obejmujący swym zakresem wizualną i foniczną informację o numerze linii, kierunku jazdy i nazwie przystanku. Poziom głośności przekazywanych informacji dobraliśmy (w oparciu o doświadczenia) taki, aby były one słyszalne w przeciętnych warunkach, w których odbierane są przez pasażerów i od których słyszalność ta zależy (tj. natężenie hałasu zewnętrznego od ruchu ulicznego, napełnienie pociągu pasażerami, miejsce obecności pasażera w tramwaju, hałas „wewnętrzny" w tramwaju). Warunki te ulegają szybkim i częstym zmianom i, w powiązaniu z indywidualnym poziomem słuchu pasażera, mogą powodować sytuację, w której dla jednych pasażerów informacja będzie za głośna, dla innych zaś za cicha.

W związku z planowanym w III kwartale br. zakończeniem budowy I linii metra i oddaniem do użytku węzła komunikacyjnego „Młociny", Zarząd Transportu Miejskiego przewiduje m.in. realizację zgłoszonego przez Pana postulatu uruchomienia dla linii przyspieszonej 404 dodatkowego przystanku SŁOWACKIEGO. Ponadto informujemy, że w związku z licznymi wnioskami pasażerów dotyczącymi dodatkowych przystanków na trasie linii przyspieszonej 414 (m.in. przystanki SŁOWACKIEGO, PKP KOŁO, HOTEL VERA) analizujemy celowość jej zamiany na linię zwykłą, okresową, kursującą w dni powszednie, z zachowaniem obecnej trasy.

Jednocześnie informuję, że obecnie nie jest przewidywane uruchomienie nowej linii autobusowej do krańca DW.ZACHODNI (TUNELOWA) ani skierowania do tego krańca żadnej z linii istniejących. Frekwencja w autobusach linii 197 nie uzasadnia wzmocnienia obsługi komunikacyjnej rejonu od ul. Kasprzaka do ul. Tunelowej z uwagi na znaczną rezerwę podaży miejsc występującą przy obecnych częstotliwościach kursowania 20 min. w godzinach szczytu oraz 30 min. poza szczytem i w święto.

Zarząd Transportu Miejskiego jako organizator transportu publicznego w Warszawie na podstawie obserwacji własnych, postulatów zgłaszanych przez przewoźników i sugestii pasażerów analizuje celowość wytyczania wydzielonych pasów dla ruchu autobusów i przedstawia stosowne wnioski zarządcy drogi i Inżynierowi Ruchu m.st. Warszawy.

Z poważaniem,
Mieczysław Reksnis
p.o. Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji.

Do wiadomości:
Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Wniosek do prezydenta Warszawy

Warszawa, 29.04.2008 r.

Do: Prezydent Warszawy

Zwracam się z wnioskiem o podjęcie następujących działań na rzecz poprawy warunków komunikacji publicznej:

1. Ściszenie zapowiedzi i sygnałów w tramwajach. Obecne są tak głośne i przenikliwe, że prawdopodobnie szkodzą psychice pasażerów.

2. Wytyczenie pasa dla autobusów na ulicy Górczewskiej

3. Uruchomienie przystanku linii 404 i 414 przy ul. Słowackiego

4. Doprowadzenie drugiej linii autobusowej do Dw. Zachodniego (Tunelowa), np. 184.

Z poważaniem
Marcin Jackowski

Od redakcji

Z czterech początkowych postulatów pozostały trzy, czyli jest trochę lepiej. Tym niemniej do pełnego zadowolenia wiele brakuje. Również tego, aby odpowiedzią na podobne wnioski zamiast stwierdzenia że ZTM na podstawie obserwacji, postulatów i sugestii pasażerów analizuje celowość wytyczania pasów dla autobusów, było od razu wskazanie miejsc i terminów powstania tych pasów. Może w miarę kolejnych pism od mieszkańców władze zaczną wyrażać się precyzyjniej i działać sprawniej?

Podobnych wniosków było więcej...

[zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>]

...i może być więcej

Nie chcesz, by Twój autobus stał w korku? Napisz wniosek o wytyczenie buspasa. To będzie dobrze zainwestowany kwadrans - zwróci się już po kilku przejazdach ;-) Jak podwoić ten zysk? Napisz w zimowy wieczór, a czas zaoszczędzony na przejazdach odbierzesz latem po wyższej cenie! Jeśli buspas powstanie, więc namów sąsiadów, rodzinę, znajomych. Nie zrażaj się i daj nam znać, jak Ci idzie.

Ciąg dalszy

[zobacz >>>]