Uwagi do projektów

Kontraruch na Ochocie

Do Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy (pismo MDL-15-0319-01-MS).

Do wiadomości Urzędu Dzielnicy Ochota.

Poniżej przesyłam uwagi do projektów dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ul. Mianowskiego, Słupeckiej i Sękocińskiej, jak też (zatwierdzonej z pominięciem procedury konsultacji z organizacjami rowerowymi) Tarczyńskiej:

1. Uwagi wspólne

1.1. Znaki ograniczenia prędkości powinny zostać zastosowane jako strefowe na wjazdach do kwartałów ograniczonych ulicami Grójecka / Raszyńska / Wawelska oraz Aleje Jerozolimskie - Niemcewicza / Grójecka / Grzymały Sokołowskiego. Proponowane w projektach oznakowanie (powtarzające się co kilkadziesiąt metrów znaki) skutkuje chaosem wizualnym i informacyjnym.

Należy podkreślić, że w projekcie do budżetu partycypacyjnego Usprawnienie ruchu pieszego i rowerowego na Ochocie [zobacz >>>] jednoznacznie wskazano na wprowadzenie oznakowania strefowego.

1.2. Na ulicach z kontraruchem należy zastosować znaki P-27 (na wlotach i dalej nie rzadziej niż co 50 m), z zachowaniem min. 0,5 m odstępu między znakiem a liniami wyznaczającymi pasy postojowe, tak by nie sugerować jazdy w strefie otwieranych drzwi. Znaków P-27 brakuje na obecnie jednokierunkowym odcinku ulicy Tarczyńskiej.

1.3. Ewentualne progi spowalniające powinny mieć przekrój sinusoidalny (tak jak np. progi na wschodniej jezdni serwisowej ul. Wał Miedzeszyński[1]). W przypadku montażu progów o innym przekroju, realizacja projektu skutkować będzie pogorszeniem warunków jazdy rowerzystów – zwłaszcza na ulicach takich jak Mochnackiego, gdzie i tak nie są rozwijane wyższe prędkości.

2. Mianowskiego

2.1. Na skrzyżowaniu z ulicy Pługa brakuje oznakowania „nie dotyczy rowerów” dopuszczającego jazdę rowerem ulicą Pługa w kierunku południowym.

3. Mochnackiego

3.1. Na skrzyżowaniu z Uniwersytecką tor ruchu rowerowego powinien biec w linii prostej

4. Sękocińska

4.1. Na skrzyżowaniu z Białobrzeską tor jazdy ruchu rowerowego w relacji W->E powinien biec w linii prostej (poszerzenie wlotu).

4.2. Na skrzyżowaniu ze Szczęśliwicką należy skorygować oznakowanie poziome (na rysunku zachowano linię ciągłą w relacji S->E.

5. Tarczyńska

5.1. Oznakowanie należy uzupełnić o znaki P-27.

5.2. Próg spowalniający należy zamontować na wysokości jezdni serwisowej hotelu Sobieski, np. w formie progu wyspowego lub wyniesionej tarczy skrzyżowania. Należy zauważyć, że jezdnia serwisowa nie zalicza się do kategorii drogi, wzdłuż której się znajduje.

Pasy rowerowe na Dereniowej

Do: Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy (pismo MDL-15-0321-01-MS)

Projektu zmiany organizacji ruchu na ulicy Dereniowej, w tym wytyczenia pasów rowerowych, opiniujemy pozytywnie, z następującymi zastrzeżeniami:

1. Promień skrętu z ul. Ciszewskiego w Dereniową powinien zostać w większym stopniu ograniczony (do maks. r=12m), a na powierzchni wyłączonej z ruchu przed przejazdem rowerowym należy zastosować elementy fizycznie zniechęcające do wjeżdżania na nią (wyniesienie). Samo malowanie nie będzie miało istotnego wpływu na zachowanie kierowców ani poprawę widoczności.

2. Na skrzyżowaniu z ulicą Gandhi wskazana byłaby rezygnacja z zatoki autobusowej, np. poprzez wykonanie peronu z prefabrykatów. Wtenczas lewy pas ruchu byłby pasem do jazdy na wprost, a prawy półzatoką.

3. Szerokość pasa ruchu ogólnego na wysokości przejść dla pieszych powinna zostać ograniczona do 3,0m, a przed przejściami dla pieszych powinny zostać zamontowane progi wyspowe.

Odzyskane pół metra przestrzeni powinno zostać wykorzystane do montażu separatora między pasem ruchu ogólnego a pasem rowerowym, by zniechęcić do omijania progów pasem rowerowym. Takie rozwiązanie zapewni bezpieczeństwo pieszym na przejściach, podczas gdy obecnie przewidziane w projekcie (rozszerzanie pasa ruchu) zachęca do przyspieszania przed przejściem.

Rozbudowa Głębockiej i Berensona

Do: Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy (pismo MDL-15-0322-01-MS)

Poniżej przesyłam uwagi do projektu rozbudowy ul. Głębockiej i Berensona:

1. Przejazdy dla rowerzystów i przejścia dla pieszych przez wjazdy do posesji oraz ulice podporządkowane (np. Podwójną, Okrągłą, KD-19, KD-22) powinny być wykonane z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety oraz krawężnikami wzdłuż jezdni, nie w poprzek przejazdów/przejść. Obecnie w różnych częściach projektu przewidziano różne rozwiązania w tym zakresie.

2. Droga dla rowerów powinna być konsekwentnie prowadzona tą samą stroną ulicy (bez zmiany stron na skrzyżowaniu z ul. Skarbka z Gór i z powrotem przy skrzyżowaniu z ul. Podłużną).

Zmiana stron ulicy będzie skutkować większym ryzykiem wypadków oraz zniechęcać do korzystania z drogi rowerowej w ogóle.

3. Szerokość pasów ruchu na ulicy Głębockiej powinna zostać ograniczona z 3,5 do 3 metrów. Poza dopasowaniem szerokości do dozwolonej prędkości i poprawą bezpieczeństwa, pozwoli to uniknąć odginania chodnika i drogi dla rowerów przy zjazdach w drogi poprzeczne.

4. Promienie skrętu na skrzyżowaniach powinny być nie większe niż 12m.

5. Zjazd z drogi rowerowej na ulicę Sieczną powinien odbywać się na zasadach ogólnych (bez wydzielonego łącznika), jako że nie prowadzi na wydzielony pas rowerowy, przez co pozbawia pierwszeństwa. To samo dotyczy ulic, KD-17, KD-21, Berensona, Skarbka z Gór, Zaułek, Kartograficznej i Kąty Grodziskie.

6. Wylot ulicy Głębockiej na rondzie na skrzyżowaniu z ul. Kartograficzną i Podwójną powinien mieć szerokość jednego pasa ruchu.

Dwa pasy ruchu na wylocie znacząco zwiększają ryzyko wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów (ryzyko wyprzedzania na przejściu/przejeździe) oraz są nieuzasadnione z punktu widzenia rodzaju (turbinowego) ronda. Dodatkowo, zwężenie wlotu pozwoli na poszerzenie chodnika w miejscu wzmożonego ruchu, czyli przy przystanku autobusowym.

7. Analogicznie ograniczony powinien zostać przekrój wylotu w ul. Kartograficzną.

8. Nie ma potrzeby wyznaczania ślepych przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu obecnej jezdni ul. Głębockiej z ulicą Lewandów, KD-19 oraz przy ul. Zaułek.

9. Pozytywnie należy ocenić zapewnienie obustronnych dojść do przystanku przy skrzyżowaniu ul. Berensona i Kąty Grodziskie. Analogiczne rozwiązania powinny zostać zastosowane przy przystankach na pozostałych wlotach ronda.

10. Organizacja ruchu rowerowego na skrzyżowaniu ul. Berensona i Lewandów jest niefunkcjonalna i niebezpieczna.

Rowerzysta jadący ulicą Berensona ze wschodu, chcąc skręcić w ulicę Głębocką na południe powinien według niej trzykrotnie przejeżdżać przez jezdnię (przez Berensona, nową jezdnię Głębockiej i Lewandów. Podobnie rowerzysta chcący kontynuować jazdę Berensona na zachód powinien zgodnie z projektem objechać całą wyspę centralną, czterokrotnie przekraczając jezdnię. Brakujące miejsce na drogę dla rowerów po północnej stronie skrzyżowania można wygospodarować np. kosztem zatoki autobusowej (obecnie autobusy w tej relacji kursują co 10 minut w szczycie).

11. Na wschodnim ramieniu skrzyżowania Berensona/Głębocka droga dla rowerów prowadzi na przejście dla pieszych – należy uzupełnić brakujący przejazd.

12. Wysepka na skręcie w prawo z ul. Lewandów w kierunku Berensona powinna zostać powiększona o powierzchnie wyłączone z ruchu (np. dodatkowy metr i tak już 3,5-metrowego pasa do jazdy na wprost ulicą Lewandów). Poza poprawą bezpieczeństwa, skróci to czas ewakuacji pieszych i rowerzystów.

Jeziorowa i Wał Miedzeszyński

Do: Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy (pismo MDL-15-0323-01-MS)

Poniżej przesyłam uwagi do projektu przebudowy ul. Jeziorowej:

1. Progi spowalniające powinny mieć przekrój sinusoidalny, tak jak na drodze serwisowej po zachodniej stronie Wału Miedzeszyńskiego [1].

2. Skrzyżowanie ulicy Jeziorowej powinno zostać wykonane w formie wyniesionej tarczy skrzyżowania, tak by piesi mogli je przekroczyć bez konieczności pokonywania różnic wysokości (również w poprzek jednokierunkowej drogi serwisowej), a rowerzyści mogli włączyć się do ruchu bezpośrednio z drogi dla rowerów.

3. Oznakowanie ograniczenia prędkości powinno mieć charakter strefowy, a nie punktowy.

[1] Por. też:

- edroga.pl/inzynieria-ruchu/miasteczko-holenderskie-przyklady-i-cechy-rozwiazan-uspokojenia-ruchu-cz-ii-31078908

- zdium.wroc.pl/news/show/1763

- rowery.eko.org.pl/index_aktualnosci.php5?dzial=12&kat=21&art=1465