Pismo ZM-21-0887-01-AB

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu zagospodarowania terenu w związku z budową budynku przy ul. Karolkowej 53, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. W projekcie słusznie przewidziano przejście dla pieszych na niemal kilometrowym odcinku pozbawionym naziemnych przejść.

2. Nowoprojektowany jednokierunkowy odcinek ul. Karolkowej na północ od al. Solidarności powinien być dostosowany do dwukierunkowego ruchu rowerowego pod względem geometrii i oznakowania.

3. Należy zachować rezerwę na drogę dla rowerów (odsunąć chodnik od krawędzi jezdni) i wyznaczyć przejazd dla rowerzystów także po północnej stronie al. Solidarności (dostosować szerokość wyniesienia na wlocie do przejścia i przejazdu, a nie tylko do przejścia).

4. Należy połączyć północny i południowy odcinek ul. Karolkowej dla ruchu rowerowego, tak by możliwy był ruch rowerowy w relacji na wprost. Preferowane rozwiązanie to przejazd w osi Karolkowej (podobne do tego w osi ul. Nowogrodzkiej na skrzyżowaniu z ul. Chałubińskiego). Funkcji tej nie spełnia przejazd rowerowy między dwoma odcinkami chodnika.

5. Na jezdni południowej al. Solidarności należy wprowadzić podobne korekty jak na jezdni północnej, tak by 2 pasy na wprost zachowywały ciągłość od Młynarskiej do Karolkowej (obecnie jeden pas na wprost przechodzi w pas do skrętu w prawo, a drugi zlokalizowany jest w przedłużeniu pasa do skrętu w lewo, co będzie prowadzić do chaotycznych manewrów zmiany pasa na odcinku).

6. W projekcie powinna zostać uwzględniona infrastruktura, która po wybudowaniu sąsiednich odcinków będzie mogła zostać oznakowana jako droga dla rowerów wzdłuż al. Solidarności. W tym celu, po stronie południowej należy uzupełnić projekt o  przedłużenie drogi dla rowerów na zachód od przejazdu rowerowego po stronie południowej. Po stronie północnej, jezdnia powinna zostać dostosowana do docelowego przekroju dwóch pasów ruchu (nie tylko poprzez zmianę organizacji ruchu), a  odzyskana przestrzeń wykorzystana do budowy przyszłej drogi dla rowerów. Pozwoli to też skrócić długość przejścia dla pieszych, usprawniając funkcjonowanie sygnalizacji.