Pismo ZM-21-0886-01-MS

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy.

Nawiązując do projektu przebudowy ul. Marszałkowskiej na odcinku Świętokrzyska – Królewska, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. Negatywnie opiniujemy pomysł przekształcenia chodnika wzdłuż witryn ulicy Marszałkowskiej w ciąg pieszo-rowerowy w sytuacji, gdy obok znajduje się nadmiar miejsca do wykorzystania bez szkody dla warunków ruchu pieszego i śródmiejskiego charakteru ulicy (miejsca na oglądanie witryn, stoliki kawiarniane i restauracyjne itp.), a z korzyścią dla zieleni miejskiej. Przedstawiony projekt jest sprzeczny z deklaracjami Prezydenta m.st. Warszawy, który rok temu w prezentacji nt. „Nowego Centrum Warszawy” przedstawiał ciągły podwójny szpaler drzew i zieleni na całym odcinku objętym projektem, drogę dla rowerów między drzewami, oraz miejsca do parkowania przeniesione na przewymiarowaną jezdnię. Przedstawiony projekt konserwuje wadliwe i nieefektywne wykorzystanie pasa drogowego właściwe dla „dotychczasowego centrum Warszawy” oraz pogarsza warunki ruchu pieszego, nie tylko nie przybliżając do realizacji deklaracji prezydenta, ale wręcz ją utrudniając.

2. Droga dla rowerów na odc. Rysia – Królewska powinna zostać przeniesiona między szpalery drzew, które powinny zostać uzupełnione (nasadzenie brakujących drzew, jak też rozpłytowanie części odcinków między drzewami, analogicznie do tego, co przewidziano w projekcie dla szpaleru bliżej budynków na odc. Świętokrzyska – Rysia). Miejsca do parkowania powinny zostać przeniesione na jezdnię. Możliwe jest przy tym zachowanie skośnej/prostopadłej organizacji parkowania bez naruszania linii zadrzewień w przypadku organizacji parkowania częściowo na chodniku. Na odcinku bezpośrednio przed skrzyżowaniem z Królewską, możliwe jest zachowanie obecnego przekroju jezdni poprzez zamianę parkowania na równoległe w całości lub niemal całości na chodniku.

3. Na odc. Świętokrzyska – Rysia należy uzupełnić szpaler drzew bliżej jezdni oraz przewidzieć w szpalerze bliższym jezdni ilość przestrzeni rozpłytowanej przy drzewach analogiczną do szpaleru bliższego budynków.

4. Na skrzyżowaniu z ul. Rysią wskazane byłoby zastąpienie zwężenie jezdni azylem dla pieszych. W przypadku pozostania przy jednostronnym zwężeniu jezdni, powierzchnia wyłączona z ruchu od strony ul. Marszałkowskiej powinna zostać zabudowana, analogicznie do tej za przejściem, a obie wykorzystane do usytuowania stojaków dla rowerów (pełniących funkcję urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego).

5. W projekcie powinien zostać zachowany przystanek Królewska 02, umożliwiający przesiadki na skrzyżowaniu z Królewską, jak też jedyny na odcinku ponad kilometra w  ciągu Marszałkowskiej. Poza linią 171, obsługuje on szereg linii nocnych.

6. Wyłukowanie drogi dla rowerów w miejscu styku z istniejącą przecinającą ul. Królewską powinno zostać zlikwidowane lub zwiększone do min. R20.

7. Przebieg drogi dla rowerów przy skrzyżowaniu z ul. Świętokrzyską powinien zostać wyprostowany, tak by ograniczyć kolizje z ruchem pieszym, zwłaszcza z/do metra. W  tym celu prawy pas ruchu przed skrzyżowaniem powinien zostać zamieniony w pas do prawoskrętu, a pas za skrzyżowaniem wyłączony z ruchu przy pomocy wyniesionego oznakowania. Odzyskana w ten sposób przestrzeń za przejściem powinna zostać wykorzystana na drogę dla rowerów poprowadzoną poza chodnikiem. (Źródło podkładu: serwis mapowy m.st. Warszawy - mapa.um.warszawa.pl)